Projects | VDU Žemės ūkio akademija

Projects

 

National Projects

2017 

 1. Allocation of funds from the State Budget of the Republic of Lithuania to the Authority for supporting the execution of orders for research and experimental development of economic entities / Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skyrimas Institucijai ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti.
 2. Funding for the preparation of the application in the „Horizon 2020“programme / Lėšų skyrimas „Horizon 2020“ programos paraiškos parengimui.
 3. Support for the research activities of the Thermo-energetic processes and emission laboratory / Parama Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorijos mokslinei veiklai.
 4. Application of passive methods for optimal microclimate in cowsheds and control of air pollution / Pasyvių metodų taikymas optimalaus mikroklimato formavimui karvidėse ir oro taršos kontrolei
 5. Influence of bio-preparates and their mixtures with organic fertilizers on soil and ammonia emissions / Biopreparatų ir jų mišinių su organinėmis trąšomis įtaka dirvožemiui ir amonio dujų emisijoms
 6. Research of strip soil tillage machines for sustainable agriculture system / Juostinio žemės dirbimo mašinų tyrimai tausojančiai žemdirbystės sistemai
 7. Optimization of optimal agro-engineering parameters and efficiency evaluation of precision tillage and sowing / Precizinio minimalaus žemės dirbimo ir sėjos agroinžinerinių parametrų optimizavimas ir efektyvumo vertinimas.
 8. Research of the tribological properties of environmentally friendly ammonium protolytic ionic liquids / Aplinkai draugiškų amoninių protolitinių joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas
 9. Increase of methane concentration in the process of biogas production using biochemical methods / Metano koncentracijos didinimas biodujų gamybos procese taikant biocheminius metodus
 10. The allocation of unused funds for the support of research and experimental (social, cultural) development orders to the Authority for the implementation of long-term R&D programs / Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti, skyrimas Institucijai ilgalaikėms MTEP programoms vykdyti.
 11. Use of degassed bio-substrate for fertilizing agricultural crops / Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui
 12. Use of ozonated water in the control system of cereal diseases / Ozonuoto vandens panaudojimas grūdinių kultūrų ligų kontrolės sistemoje

2016

 1. Allocation of funding to the institution for the promotion of research and experimental (social, cultural) development from economic entities / Lėšų skyrimas institucijai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kutūrinės) plėtros užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui
 2. Investigation of technical specifications of quads (ATV‘s) / Keturračių (ATV) techninių savybių tyrimas
 3. Creation and testing of a precise farming model based on the use of optical sensors for the soil and plant analysis adapted for the Lithuanian conditions / Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas
 4. Investigation of innovative breeding technologies for the muscularity increase of beef cattle / Inovatyvių veisimo technologijų panaudojimo mėsinių galvijų raumeningumo ir mėsos marmuringumo didinimui tyrimas
 5. Determination of selectable characteristics of beef cattle in Lithuanian populations / Lietuvos populiacijų mėsinių veislių galvijų selekcionuojamų požymių nustatymas
 6. Study of the identification possibility and prediction of cow milk production by lactation stages / Karvių pieno produkcijos nustatymo ir prognozavimo pagal laktacijos tarpsnius galimybių tyrimas
 7. Research of the technological operations of precision strip tillage and sowing machines and complex performance evaluation / Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas
 8. Creation and justification of the optimal system of agricultural machines for the farms of various production profile/ Sudaryti ir pagrįsti optimalią laukininkystės mašinų sistemą įvairios specializacijos prekiniams ūkiams
 9. Allocation of unused funds for the support of economic entities for research and experimental (social, cultural) development / Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti skyrimas institucijai
 10. Energy efficiency increase of biogas production from sewage sludge with supplementary ingredients and biological preparations / Biodujų gamybos iš nuotekų dumblo energinio efektyvumo didinimas, taikant papildomus ingredientus ir biologinius preparatus
 11. Preparation of the proposals of the European Union Research and Innovation Program Horizon 2020 / Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 paraiškų rengimas
 12. Investigation of the biogas potential and energy production in UAB “Sirvintų šiluma” / Biodujų ir energijos gamybos UAB “Širvintų šiluma” galimybių tyrimas

2015

 1. Investigation of friction mechanisms lubricated with biodegradable vegetable oil-based lubricants / Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių aliejų pagrindu trinties mechanizmų tyrimas
 2. Patent of the invention “Device for measuring characteristics of sreting material surface deterioration” / Išradimo “Įrenginys fretinginio medžiagos paviršiaus nusidėvėjimo charakteristikoms matuoti” patentavimas
 3. Quantity increase of biogas from organic agricultural waste and improvement of its quality by optimizing the composition of raw materials / Biodujų, išgaunamų iš žemės ūkio organinių atliekų, kiekio didinimas ir kokybės gerinimas optimizuojant žaliavų sudėtį
 4. Allocation of funds to the institution for promotion of research and experimental (social, cultural) development orders from economic entities / Lėšų skyrimas Institucijai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros  užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui
 5. Comparative assessment of beef meat production and quality of different productivity cattle / Skirtingo produktyvumo tipo mėsinių galvijų mėsos produkcijos ir kokybės palyginamasis įvertinimas
 6. Investigation of the influence of percutaneous castration of bulls on meat production and quality / Buliukų perkutaninio kastravimo įtakos mėsos produkcijai ir kokybei tyrimas
 7. Influence of biological preparations on technological processes and energy consumption of soil tillage machines / Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms
 8. Technological-technical justification of the preparation and use of fibre crops for biofuels and energy-environmental assessment of technologies / Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas
 9. Thermal processes in cowsheds and formation of optimal microclimate / Terminių procesų tyrimai karvidėje ir optimalaus mikroklimato formavimas
 10. Funding contract for reimbursement of the value added tax (VAT) incurred in the FP7 project / Lėšų skyrimo sutartis kompensuoti patirtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas vykdant 7 BP projektus
 11. Investigation of biological treatment processes of municipal waste / Komunalinių atliekų biologinio apdorojimo procesų tyrimas
 12. Simulation studies of the effect of biopreparations and slurry on the process of degradation of winter rape residues in soil / Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidymosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai
 13. The allocation of unused funds for the support of research and experimental (social, cultural) development orders to the Authority for the implementation of long-term R&D programs / Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti, skyrimas Institucijai ilgalaikėms MTEP programoms vykdyti
 14. Preparation of the proposals of the European Union Research and Innovation Program Horizon 2020 / Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 paraiškų rengimas

2014

 1. Patent of the invention ”Device for measuring the impact of frictional forces on surface material wear” / Išradimo “Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus nusidėvėjimo charakteristikoms matuoti” patentavimas
 2. Patent of the invention “Device for diagnostics of a contact area of piezoelectric motor” / Išradimo “Pjezoelektrinių variklių kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginys” patentavimas
 3. Chemical composition and thermochemical conversion studies of Artemisia dubia biomass / Artemisia dubia biomasės, cheminės sudėties ir termocheminės konversijos tyrimai
 4. Investigation of the agricultural and industrial plant waste conversion into biogas / Žemės ūkio ir pramonės gamyklos atliekų perdirbimo į biodujas proceso tyrimas
 5. Influence of precision farming technological processes on reduction of the environmental impact and costs of agricultural production / Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti
 6. Justification and energetic evaluation of technological parameters of experimental strip soil tillage and sowing machine / Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis įvertinimas
 7. Supplement and extension of the register of tractors, self-propelled and agricultural machinery and their trailers / Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimasPartial financing of the EU’s 7th FP project APROPOS “Value added utilization of industrial protein and fatty by-products” / ES 7-osios BP projekto APROPOS “Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti” dalinis finansavimas
 8. Development and evaluation of plastic lubricants on the basis of beeswax / Plastinių tepamųjų medžiagų bičių vaško pagrindu kūrimas ir vertinimas
 9. Investigation of technical parameters and technological processes of environmentally friendly and innovative straw tillage machines / Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologijų procesų tyrimai
 10. Research of technological processes of soil tillage machine parts in unplanted soils / Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose
 1. Technological-technical evaluation of harvest and preparation of non-traditional herbaceous plants for biofuel / Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas
 2. Investigation of the energy potential of baking waste products processed into biogas / Duonos gaminių gamybos atliekų, perdirbamų į biodujas, energinio potencialo tyrimas.
 3. Investigation of biogas purification process / Biodujų gryninimo proceso tyrimas
 4. Assessment and improvement of technological processes of self-propelled loaders used in the livestock sector / Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas
 5. Investigation of the technological process of animal waste processing into biogas / Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo į biodujas technologinio proceso tyrimas
 6. Use of new biopreparations to reduce ammonia emissions from manure / Naujų biopreparatų panaudojimas amoniako emisijai iš mėšlo mažinti
 7. Technological innovations for the reduction of air pollution in cows’ farms / Technologinės inovacijos, mažinančios oro taršą karvių fermose
 8. Funding for research and experimental (social, cultural) development of orders from economic entities / Lėšų skyrimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinė, kultūrinės) plėtros užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui
 9. Eco-innovations for the reduction of air pollution from livestock farming / Ekoinovacijos oro taršos mažinimui gyvulininkystėje
 10. Improvement of wear resistance of working surfaces using electrospinning and electro-vibration coating technologies / Darbinių paviršių atsparumo dilimui didinimas naudojant elektrokibirkštinio ir elektrovibrolankinio dangų sudarymo technologijas
 11. Use of new probiotics for the reduction of gas emissions from manure / Naujų probiotikų naudojimas dujų emisijai mažinti iš mėšlo
 12. Eco-innovations for the reduction of air pollution in livestock farming / Ekoinovacijos oro taršos mažinimui gyvulininkystėje
 13. Investigation of the fish processing waste energy potential when converting into biogas / Žuvų perdirbimo atliekų, perdirbamų į biodujas, energinio potencialo tyrimas
 14. Investigation of composition and quality of biogas / Biodujų sudėties ir kokybės tyrimas
 15. The allocation of unused funds for the support of research and experimental (social, cultural) development orders to the Authority for the implementation of long-term R&D programs / Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinė, kultūrinės) plėtros (toliau MTEP) užsakymų vykdymui remti, skyrimas Institucijai ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti
 16. Investigation of the tribological properties of oils and their changes during the exploitation / Alyvų tribologinių savybių ir jų kitimo ekploatacijos metu taikomieji tyrimai
 1. Funding contract for reimbursement of the value added tax (VAT) incurred in the FP7 project / Lėšų skyrimo sutartis kompensuoti patirtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas vykdant 7 BP projektus
 1. Funding contract for reimbursement of costs used for the preparation of applications for the 7th European Union Framework Program for research and development and demonstration activities / Lėšų skyrimo sutartis padengti patirtas išlaidas rengiant Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei demonstracinės veiklos paraiškas
 1. Funding contract for reimbursement of the value added tax (VAT) incurred in the FP7 project / Lėšų skyrimo sutartis kompensuoti patirtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas vykdant 7 BP projektus

2013

 1. Development of content for the OSH wiki – OSH Management and planning / OSH wiki (DSS) turinio kūrimas – DSS valdymas ir organizavimas.
 2. The use of perennial grasses and non-traditional herbaceous plants (elephant grass, sida hermaphrodita, cup-plants, cany-grasses) and their mixtures for the production of pressed biofuels / Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nendrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai.
 3. Safe grain and oilseed rape storage duration in various types of storage facilities and measures for the reduction of insect and pest infestation of cereal products / Saugaus grūdų ir rapsų laikymo trukmė įvairių tipų sandėliuose bei grūdų produktų užkrėtimo vabzdžiais ir kenkėjais sumažinimo priemonės
 4. Preparation of feasibility study on technological processes of self-propelled loaders / Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų galimybių studijos parengimas
 5. Confirmation of the feasibility of the concept of optimal application of urea-ammonium nitrate (KAS) using Plant Optical Analysis Sensors OptRx / Karbamido – amonio salietros (KAS) tirpalo optimalaus paskleidimo panaudojant augalų optinės analizės jutiklius OptRx, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas
 6. Approval of the concept of the uniform application of biological preparations using special devices for the spraying of leaves under the plants / Biologinių preparatų tolygaus paskleidimo, panaudojant specialius įtaisus purkšti po kultūrinių augalų lapais, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas
 7. Improvement of tribological reliability of mechanical systems by using RVS technology / Mechaninių sistemų tribologinio patikimumo didinimas, panaudojant RVS technologiją
 1. Funding contract for reimbursement of the value added tax (VAT) incurred in the FP7 projects / Lėšų skyrimo sutartis kompensuoti patirtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas vykdant 7 BP projektus
 1. Coofinancing of the 7th framework project “Value added utilization of industrial protein and fatty by-products” / Dalinis 7 BP projekto “Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti” finansavimas”
 1. Funding contract for reimbursement of the value added tax (VAT) incurred in the FP7 project / Lėšų skyrimo sutartis kompensuoti patirtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas vykdant 7 BP projektus
 1. Funding agreement and support for the implementation of orders from business entities for research and experimental development / Lėšų skyrimo sutartis ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti
 2. Funding contract for reimbursement of costs used for the preparation of applications for the 7th European Union Framework Program for research and development and demonstration activities / Lėšų skyrimo sutartis padengti patirtas išlaidas rengiant Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei demonstracinės veiklos paraiškas

 

International projects

2017

Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management, acronym: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 No. 727883 HSM. Project execution period from 01.01.2016 to 01.01.2019, participated in 14 countries: Germany, Great Britain, Italy, Lithuania, Romania, Switzerland, Germany, etc.

FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Grant No.: 618123. Project execution from 2014-01 to 2017-12, commissioned by the European Commission, Styrelsen for Forskning og Innovation coordinator (Denmark), Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Switzerland , Spain, Turkey, United Kingdom.

FP7-IRSES Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction  COST Action MP1303), Italy, participates in 30 countries

2016

FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Coordinator Belgium, with Lithuania, France, Greece, Turkey, Moldova, Tunisia and Morocco participating

Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management, acronym: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 No. 727883 HSM. Project execution period from 01.01.2016 to 01.01.2019, participated in 14 countries: Germany, Great Britain, Italy, Lithuania, Romania, Switzerland, Germany, etc.Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD

FP7-IRSES Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction  COST Action MP1303), Italy, participates in 30 countries

„Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Grant No.: 618123. Project implementation period from 2014-01 to 2017-12, commissioned by the European Commission, Styrelsen for Forskning og Innovation (Denmark), Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia , Lithuania, the Netherlands, Switzerland, Spain, Turkey, United Kingdom.

2015

FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Coordinator Belgium, with Lithuania, France, Greece, Turkey, Moldova, Tunisia and Morocco participating

APROPOS – Added value from high protein & high oil industrial co-streams Coordinator Finland, involving Lithuania, Norway, Canada, Spain, etc.

FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Grant No.: 618123. Project implementation period from 2014-01 to 2017-12, commissioned by the European Commission, Styrelsen for Forskning og Innovation (Denmark), Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia , Lithuania, the Netherlands, Switzerland, Spain, Turkey, United Kingdom.

FP7-IRSES Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction  COST Action MP1303), Italy, participates in 30 countries

2014

 FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Coordinator Belgium, with Lithuania, France, Greece, Turkey, Moldova, Tunisia and Morocco participating

APROPOS – Added value from high protein & high oil industrial co-streams Coordinator Finland, involving Lithuania, Norway, Canada, Spain, etc.

2013

FP7-IRSES Training and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (FP7-PEOPLE-2011-IRSES-295202) Coordinator Belgium, Lithuania, France, Greece, Turkey, Moldova, Tunisia, Morocco participated

APROPOS – Added value from high protein & high oil industrial co-streams Coordinator Finland, involving Lithuania, Norway, Canada, Spain, etc.

RO-12-05: Development of content for the OSHwiki – OSH management and organisation  No OSHA/SCROU/2012/05. Project implementation period from 2012-11 to 01/06/2013, coordinator of Finnish Institute of Occupational Health, Finland, Germany, Poland, Greece, Great Britain, France, Spain, Italy, Denmark, Hungary, Belgium, Netherlands, Lithuania

RO-12-06: Development of content for the OSHwiki – Psychosocial issues) No OSHA/SCROU/2012/06. Project implementation period from 2012-11 to 01/06/2013, coordinator of the Finnish Institute of Occupational Health, with Finland, Germany, United Kingdom, Netherlands, Lithuania.