Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

Projekto pavadinimas (Project title) Tarptautinis/Nacionalinis (International/National) Projekto vykdymo metai (Duration) Projekto vadovas/Atsakingas asmuo
(Coordinator)
Tvarus žemės ūkis - tvarus dirvožemis ir augalinė žaliava Nacionalinis 2023-2025 dr. J. Pekarskas, doc. dr. J. Kulaitienė, doc. dr. D. Levickienė, doc. dr. N. Vaitkevičienė
Nepalankių klimatinių sąlygų poveikio mažinimas žieminių kviečių agrocenozėje Nacionalinis 2023 06 29 - 2023 12 05 Doc. dr.D. Jodaugienė
Alelopatinio efekto pritaikymas augalų auginimo technologijose įgyvendinant aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslus Nacionalinis 2023 05 19 2025 12 01 Prof. dr. K. Romaneckas
Parengti dirvožemio sveikatos valdymo priemonių vertinimo modelį sudarant galimybę žemdirbiams apsiskaičiuoti dirvožemio sveikatos valdymo praktikų rodiklių ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę vertę ir potencialų poveikį ūkio ekonominiams rezultatams ir rizikos valdymui Nacionalinis 2023 05 19 - 2024 12 01 dr. V. Steponavičienė
Žemės ūkio augalų pasėlių vystymasis ir produktyvumas skirtingo biologinio įvairinimo sąlygomis Nacionalinis 2023 03 22 - 2023 11 15 Prof. dr. K. Romaneckas
Kernza introdukcijos galimybės Šiaurės ir Baltijos šalių regione Nacionalinis 2023 02 06 - 2026 12 01 Prof. dr.Z. Kriaučiūnienė
Biologiškai skaidžių atliekų technologiniai tyrimai miško dirvožemio gerinimui Nacionalinis 2023 03 07 - 2023 09 18 dr. V. Steponavičienė
Studies of the variability of biologically active and anticancer compounds in organically and biodynamically grown and fermented fireweed (Chamerion angustifolium (L.) Holub) leaves Tarptautinis 2022 02 01 – 2024 01 31 Prof. dr. Elvyra Jarienė
Inovatyvių augalinių baltymingų žaliavų derinių, turinčių visas nepakeičiamąsias aminorūgštis, moksliniai tyrimai Nacionalinis 2020 02 03 – 2021 06 01 Doc. dr. Aurelija Paulaukienė
Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative teaching Tarptautinis 2018 – 2021 Šalies partnerės koordinatorius
Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis Nacionalinis 2020-07-01 - 2022-02-01 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Pluoštinių kanapių veislių biopotencialas ir sėklininkystė Nacionalinis 2018-04-13 - 2021-04-16 Doc. dr. Robertas Kosteckas
Tvarus pašarinių augalų produktyvumas ir ekstremalūs klimato kaitos reiškiniai: atsparumas, maistinė kokybė ir rekomendacijos rizikos valdymui Nacionalinis 2020-02-03 - 2021-12-31 Romualdas Juknys
Žieminių rapsų produktyvumo ir aliejingumo tyrimai Nacionalinis 2022-2023 Doc. dr. Robertas Kosteckas
Dirvožemio naudojimo poveikis dirvožemio organinės medžiagos savybėms ir anglies sekvestracijai Tarptautinis 2022-03-10 - 2025-12-01 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Holistic management practices, modelling and monitoring for European forest soils (HoliSoils) Tarptautinis 2021-05-01 - 2025-10-31 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition Tarptautinis 2022-09-01 - 2027-08-31 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės viršutinio baseino ir Kauno A. Brazausko hidroelektrinės užtvankos šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimų paslaugas Nacionalinis 2021-05-18 - 2024-07-18 Doc. dr. Evaldas Klimas
Agrocenozių bioįvairovės, tvarumo ir funkcionalumo didinimas bei biomasės panaudojimas energetinėms reikmėms Nacionalinis 2021-07-05 - 2021-08-31 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Azoto imobilizacijos vykstant medžio plaušo destrukcijai kompensavimo technologijos moksliniai tyrimai Nacionalinis 2021-04-29 - 2022-04-01 Lekt. dr. Rita Čepulienė
Biologiškai aktyvių organinių mišinių sveiko dirvožemio formavimui naudojant vietos žaliavas ir organines atliekas moksliniai tyrimai Nacionalinis 2021-12-10 - 2023-06-30 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Biostimuliatorių įtaka žieminių rapsų streso mažinimui prieš žiemojimą ir atsinaujinus vegetacijos laikotarpiu Nacionalinis 2021-12-31 - 2022-12-05 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Biostimuliatorių poveikis valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) produktyvumui ir kokybei Nacionalinis 2022-08-22 - 2022-11-30 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Dirvožemio hidrofizikinių savybių įvertinimas taikant supaprastintą žemės dirbimą dvinariuose pasėliuose Nacionalinis 2021-02-17 - 2021-09-17 Dr. Lina Skinulienė
Dirvožemio kokybės būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimas Nacionalinis 2019-07-08 - 2021-12-01 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Inovatyvaus verslo modelio sukūrimo įveiklinant jautrias antropogeniniam poveikiui teritorijas galimybių studija Nacionalinis 2021-07-14 - 2022-06-16 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Inovatyvių biologinių praparatų prototipų bandymai žieminių kviečių pasėliuose Nacionalinis 2021-09-10 - 2021-11-30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Inovatyvių preparatų poveikio žemės ūkio augalų genetinio derliaus potencialo išsaugojimui tyrimai Nacionalinis 2021-10-18 - 2021-11-30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Inovatyvių augalinių baltymingų žaliavų derinių, turinčių nepakeičiamąsias aminorūgštis, moksliniai tyrimai Nacionalinis 2020 02 03 - 2021 06 01 Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Inovatyvių preparatų poveikio žieminių rapsų genetinio derliaus potencialo išsaugojimui tyrimai Nacionalinis 2020 05 11 - 2020 10 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Liofilizuoti jogurto kąsneliai, praturtinti netradicinėmis funkcionaliomis žaliavomis Tarptautinis 2020 07 01 - 2022 02 01 doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Organinės trąšos iš mėsos ir kaulų miltų su biologiniais preparatais dirvožemio ir augalų produktyvumui didinti ir kvapų emisijoms mažinti Nacionalinis 2020 06 25 - 2021 06 10 Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė
Inovatyvių biologinių praparatų prototipų bandymai žieminių kviečių pasėliuose Nacionalinis 2020 07 02 - 2020 11 30 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu Nacionalinis 2020 06 01 - 2022 11 10 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Skystųjų fosforo trąšų įtaka ankštinių augalų dygimui ir vystymuisi skirtinguose dirvožemiuose Nacionalinis 2020 09 15 - 2021 12 31 Doc. dr. Evaldas Klimas
Seamac produktų įtaka žieminių kviečių produktyvumui ir kokybiniams rodiklaims Tarptautinis 2020 12 21 - 2021 10 29 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Seamac produktų įtaka žieminių rapsų produktyvumui ir kokybiniams rodiklaims Tarptautinis 2020 12 21 - 2021 10 29 L. Skiniulienė
Effect of farming systems on the accumulation of biologically active and anticancer compounds of potato tubers with coloured flesh Tarptautinis 2018 02 01 - 2020 01 31 Prof. dr. Elvyar Jarienė
Evaluation of foliar application of K-Leaf on sugar beet Tarptautinis 2018 05 01 - 2019 04 30 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of liquid application of Thio-Sul with UAN on Winter wheat in Lithuania Tarptautinis 2018 04 01 - 2019 03 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of 6 prototypes solid fertilizer on winter wheta in Lithuania Tarptautinis 2018 04 01 - 2019 03 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2019 01 01 - 2019 12 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Evaluation of Thio-Sul as soil application and K-leaf as foliar application on oilseed rape Tarptautinis 2019 02 01 - 2020 01 31 Doc. dr. Vytautas Liakas
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Nacionalinis 2019 12 10 - 2020 12 21 Doc. dr. Vytautas Liakas
Materialinės bazės atnaujinimas augalų genetinių išteklių išsaugojimui, atnaujinimui, genetinio tapatumo nustatymui Nacionalinis 2018 04 09 - 2019 12 31 Doc. dr. Robertas Kosteckas
VDU Žemės ūkio akademijos augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas Nacionalinis 2019 07 23 - 2019 12 15 Doc. dr. Robertas Kosteckas
Konkurencingas ūkis Nacionalinis 2016 12 11 - 2019 12 11 Lekt. dr. Jurgita Baranauskienė
Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo
sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida
Nacionalinis 2017 12 15 - 2020 12 21 Doc. dr. Egidijus Zvicevičius
Inovatyvaus daržo augalų auginimas vertikaliose sistemose, taikant šiuolaikines aplinką ir išteklius tausojančias technologijas technologijas Nacionalinis 2018 03 05 - 2021 03 31 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimas Nacionalinis 2017 06 20 2019 12 01 Prof. habil. dr. Rimantas Velička
Biopreparatų poveikio augalams tyrimai in vivo Nacionalinis 2017 12 15 - 2020 12 31 Prof. dr. Natalija Burbulis
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2019 05 06 -2019 11 30 Doc. dr. Darija
Jodaugienė
Nulinio žemės dirbimo (No-Till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimas

Nacionalinis 2019 06 11 -2021 12 01

Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Dirvožemio kokybės būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimas

Nacionalinis 2019 07 08 -2021 12 01

Doc. dr. Jūratė
Aleinikovienė

Mikroelementų įtaka žieminių kviečių kokybiniams rodikliams

Nacionalinis 2019 07 29 -2019 10 31

Doc. dr. Aušra
Sinkevičienė

Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching“ / „Europos maisto sistemų pertvarkymas siekiant tvarumo pasitelkus tarptautinį, inovatyvų mokymą Tarptautinis 2018 09 01-2020 08 31 Doc. dr. Živilė Tarasevičienė
Pluoštinių kanapių veislių biopotencialas ir sėklininkystė Nacionalinis 2018 04 16-2021 04 16 Doc. dr. Robertas Kosteckas; doc. dr. Zita Kriaučiūnienė; prof. habi. dr. Rimantas Velička
Mikroelementų įtaka žieminių kviečių peržiemojimui Nacionalinis 2018 10 23-2019 05 31 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Netradicinės vietinės žaliavos panaudojimas, saugesnių ir inovatyvių produktų gamybos technologijų tyrimai Nacionalinis 2018 07 13-2018 10 05 Doc. dr. Aušra Sinkevičienė
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei Nacionalinis 2018 06 04 Doc. dr. Darija Jodaugienė
Naujų preparatų integravimo į inovatyvias rapsų auginimo technologijas agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas Nacionalinis 2017 07 07-2018 04 04 Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė
Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ / „Optimal catch crop soliutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins Tarptautinis 2017 04 01-2019 03 31 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Scientific field experimentation on the benefits of foliar application of K-Leaf on sugar beet Tarptautinis 2017 05 01-2018 04 30 Doc. dr. Vytautas Liakas
Augalinių liekanų mineralizacija naudojant biologinės kilmės produktus Nacionalinis 2017 08 30-2020 08 31 Doc. dr. Lina Marija Butkevičienė
Mokslinio tyrimo projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“ Nacionalinis 2017 06 01-2019 12 01 Prof. dr. Vaclovas Bogužas
Mokslinio tyrimo projektas „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“ Nacionalinis 2017 06 20-2019 12 01 Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė
Maisto produktų praturtinimas funkcionaliais komponentais Nacionalinis 2017 09 06-2018 03 31 Doc. dr. Živilė Tarasevičienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 11-2018 03 12 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 01-2018 01 31 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui Nacionalinis 2017 09 01-2018 02 28 Doc. dr. Jurgita Kulaitienė
Naujos kartos skystų organinių nano trąšų-biologinio stimuliatoriaus integravimo agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas Nacionalinis 2017 06 26-2018 03 26 Doc. dr. Evaldas Klimas
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės ūkiuose Nacionalinis 2017 05 18-2020 05 18 Doc. dr. Evaldas Klimas
Natūralios kilmės kalio ir fosforo trąšų panaudojimo augalų tręšimui tyrimai Nacionalinis 2016 10 05-2019 10 05 Doc. dr. Evaldas Klimas
Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas Nacionalinis 2016-2018 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą Nacionalinis 2016 – 2018 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas
Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui Nacionalinis 2015 09 11- 2018 12 31 Prof. habil. dr. Rimantas Velička
Aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas Nacionalinis 2015 10 16-2018 Doc. dr. Evaldas Klimas
Ilagalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams Nacionalinis 2015 08 27-2018 12 31 Prof. dr. Vaclovas Bogužas