Apie fakultetą

Dabarties charakteristika

MISIJA

Perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, aktyviai plėtojant mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities žinias, reikalingas techninei ir technologinei pažangai ir siekiančias užtikrinti saugaus ir sveiko maisto bei pilnavertės gyvenimo aplinkos sukūrimą.

 VIZIJA

Pripažinti tarptautiniu mastu moksliniuose tyrimuose ir studijose, atviri naujovėms, jas kuriantys ir nuolat tobulėjantys technologijos mokslų srityje.

FAKULTETO PAGRINDINIAI SIEKIAI IKI 2020 METŲ

Tobulindami studijas, didindami jų patrauklumą sieksime, kad Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentų skaičius būtų ne mažesnis kaip: 900
Sieksime, kad dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio dalis nuo bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus, sudarytų: 4 %
Plėtodami mokslinę veiklą, fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus sieksime, kad pajamos (mln. EUR) gaunamos iš mokslinės veiklos, sudarytų ne mažiau kaip: 0,7
Skatindami atvirumą studijose, mokslinėje veikloje, plėtodami akademinius mainus, pritrauksime studentus iš užsienio valstybių ir sieksime, kad universitete jų būtų ne mažiau kaip: 25 %
Modernizuodami studijų programas, didinami jų atitikimą rinkos poreikiams sieksime, kad per 18 mėn. nuo studijų baigimo įsidarbinančių studentų pagal jų studijų kryptis arba tęsiančių studijas aukštesnės pakopos programose dalis išaugtų iki: 80 %
Studijas grįsdami moksline veikla ir plėtodami jaunųjų mokslininkų rengimą sieksime, kad akademinio personalo dalis, turinti mokslų daktaro laipsnį, sudarytų ne mažiau kaip: 75 %
Sieksime, kad I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią mokslinę veiklą, dalis nuo visų I ir II pakopos studentų skaičiaus pasiektų: 70 %
Didindami mokslinės produkcijos apimtis ir kokybę sieksime, kad ISI WOS citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose, publikuojamų mokslinių straipsnių skaičiaus vienam mokslinio personalo etatui būtų ne mažiau kaip: 0,5
Didindami poveikį šalies ekonominiams ir socialiniams procesams sieksime, kad dėstytojų, mokslininkų ir studentų dalis, kurie dalyvauja įgyvendinant socialinės, ekonominės plėtros ir darnaus vystymosi projektus, sudarytų ne mažiau kaip: 80 %

STRATEGINĖS KRYPTYS

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prioritetinės strateginės kryptys atitinka universiteto.
I. Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas orientuojantis į studijų šiuolaikiškumą, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius

II. Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms, fundamentinius ir komercinius (taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą

III. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje

IV. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra

V. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą

VI. Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybių visapusiškai tobulėti

VII. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi

VIII. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą

IX. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas