Mokslas

Fakulteto svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys:

  • Augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos;
  • Apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos pramonei;
  • Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos;
  • Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai;
  • Žalioji tribologija ir nanotechnologijos;
  • Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos;
  • Žemės ūkio taršos valdymas;
  • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas;
  • Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis;
  • Visavertės gyvenimo aplinkos formavimas, sveika gyvensena.

Svarbiausios ŽŪIF institutų mokslinių tyrimų kryptys:

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos

  • Tausus energijos ir medžiagų mainų procesų valdymas biosistemose;
  • Energijos ir medžiagų mainai technologiniuose procesuose, jų poveikio produktams ir aplinkai vertinimas;
  • Atsinaujinančiosios energijos išteklių naudojimo ir konversijos technologijų paieška bei kompleksinis vertinimas;
  • Atsinaujinančiosios energijos išteklių technologiniai procesai;
  • Lietuvoje veisiamų mėsinių veislių galvijų mėsinių savybių ir mėsos kokybės palyginamasis įvertinimas.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos

  • Atsinaujinantys energetiniai ištekliai, jų tausojantis naudojimas;
  • Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
  • Nanomedžiagos ir nanotechnologijos;
  • Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose;
  • Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai;
  • Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės.

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos

  • Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas;
  • Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai;
  • Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
  • Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu.