Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Fakulteto svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys:

 • Augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos;
 • Apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos pramonei;
 • Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos;
 • Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai;
 • Žalioji tribologija ir nanotechnologijos;
 • Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos;
 • Žemės ūkio taršos valdymas;
 • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas;
 • Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis;
 • Visavertės gyvenimo aplinkos formavimas, sveika gyvensena.

Svarbiausios ŽŪIF institutų mokslinių tyrimų kryptys:

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos

 • Tausus energijos ir medžiagų mainų procesų valdymas biosistemose;
 • Energijos ir medžiagų mainai technologiniuose procesuose, jų poveikio produktams ir aplinkai vertinimas;
 • Atsinaujinančiosios energijos išteklių naudojimo ir konversijos technologijų paieška bei kompleksinis vertinimas;
 • Atsinaujinančiosios energijos išteklių technologiniai procesai;
 • Lietuvoje veisiamų mėsinių veislių galvijų mėsinių savybių ir mėsos kokybės palyginamasis įvertinimas.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos

 • Atsinaujinantys energetiniai ištekliai, jų tausojantis naudojimas;
 • Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
 • Nanomedžiagos ir nanotechnologijos;
 • Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose;
 • Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai;
 • Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės.

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos

 • Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas;
 • Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai;
 • Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
 • Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu.