SIŪLOMA MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKA STOJANTIESIEMS 2019 M.

 

Eil

Nr.

Mokslinių tyrimų tematika Studijų programos trumpinys *
    TV BI IV TK TR
1.        Žemės ūkio technikos, transporto priemonių dinamikos tyrimai,  modeliavimas ir tobulinimas;       X X
2.        Žemės ūkio technikos, transporto priemonių patikimumas     X X X
3.        Mechaninių sistemų tribologiniai tyrimai;     X X X
4.        Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų laikymo ir perdirbimo technologijos;   X   X  
5.        Šilumos gamyba ir racionalus jos naudojimas žemės ūkyje ; X X   X  
6.        Sumaniųjų sistemų panaudojimas gyvulininkystėje     x x  
7.        Biotechnologinių priemonių taikymas oro taršos kontrolei gyvulininkystėje   x x x  
8.        Technologinių veiksnių įtaka gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei;     x x  
9.        Degalai, biodegalai ir alyvos, jų naudojimas vidaus degimo varikliuose ir hidraulinėse sistemose; aplinkai draugiškos tepamosios medžiagos;       X X
10.    Transporto ir jėgos mašinos, jų servisas bei eksploatacija;       X X
11.    Mechatroninės sistemos transporto, žemės ūkio technikoje ir technologijose       X X
12.    Mašinų hidraulinės, pneumatinės ir elektrinės pavaros;       X X
13.    Augalininkystės ir derliaus dorojimo technologijų inžinerija ir technika;   X X X  
14.    Tiksliosios žemdirbystės mašinų ir sistemų tyrimas   X X X  
15.    Miškų ir komunalinio ūkio technika;   X X X  
16.    Žemės ūkio  technikos ir įrenginių operatoriaus saugos gerinimas techninėmis  organizacinėmis priemonėmis; X X X X X
17.    Darbo sąlygų tyrimas ir gerinimas, profesinės rizikos prevencija; X X X X X
18.    Aplinkos, vibroakustinės ir  elektromagnetinės taršos mažinimas X X X X X
19.    Atsinaujinančios energijos technologijos; X X      
20.    Energinio efektyvumo ir tvarumo tyrimai X X      
21.    Biomasės ir organinių atliekų energetinės konversijos procesai; X X X    
22.    Tradicinės ir aplinkai draugiškos konstrukcinės medžiagos. X     X  
23.    Augalininkystės produktų – grūdų, sultingų žemės ūkio produktų, vaisių ir uogų laikymo ir perdirbimo technologijų bei atskirų technologinių procesų tyrimai     X X  
24.    Ventiliacijos ir mikroklimato valdymo sistemų technologiniuose procesuose ir sandėliuose tyrimai   X X X  
25.    Atsinaujinančių išteklių panaudojimas ir poveikio aplinkai mažinimas X X X X  
26.    Sumedėjusios ir nesumedėjusios augalinės biomasės sandėliavimas ir paruošimas konversijai – džiovinimas, smulkinimas, sutankinimas.   X      
27.    Biokuro ir žemės ūkio gamybos proceso atliekų savybių tyrimai ir optimizavimas bei jų poveikio aplinkai deginant įvertinimas X X      
28.    Racionalus šilumos naudojimas žemės ūkio technologijose X X X X  
29.    Saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių potencialą išnaudojančių technologijų tyrimai   X      
30.    Džiovinimo technologijos ir įranga     X X  

*studijų programų trumpinių paaiškinimai:

TV – TVARIOJI ENERGETIKA
BI – BIOMASĖS INŽINERIJA
IV – ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA IR VADYBA
TK – ŽEMĖS ŪKIO MECHANIKOS INŽINERIJA
TR – TRANSPORTO MAŠINŲ INŽINERIJA