Parama doktorantams | VDU Žemės ūkio akademija

Parama doktorantams

VDU doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) ir nuotolinių renginių konkursas

(kvietimas pasibaigęs)

Kviečiame jus dalyvauti VDU doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) ir nuotolinių renginių konkurse. Finansavimas iš VDU Mokslo fondo skirtas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), nuotoliniams renginiams, kurie įvyks nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. Vienas doktorantas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 800 EUR sumą. Jei doktorantas teikia kelias paraiškas, bendrai prašoma parama negali viršyti 600 eur.

Norinčius dalyvauti konkurse, prašome iki 2024 m. balandžio 3 d. 24 val. pateikti šiuos dokumentus vienu laišku skaitmeniškai VDU Mokslo ir inovacijų departamentui el. pašto adresu mokslas@vdu.lt :

  1. užpildytą paraišką (1 priedas). Paraiškos formoje nurodoma informacija apie konkurso dalyvį, planuojamą išvyką (stažuotę), nuotolinį renginį, jo tikslą, nurodoma atlikta kita mokslinė veikla, pateikiama išvykos (stažuotės), nuotolinio renginio sąmata (dienpinigiai neskiriami).
  2. sutikimą iš priimančios institucijos arba patvirtinimą apie dalyvavimą renginyje (gali būti ir elektroninis laiškas);
  3. svarbiausių doktorantūros studijų laikotarpiu (stojimo į doktorantūros studiją publikacijos neužskaitomos) publikuotų ir užregistruotų Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijų sąrašą ir publikacijų kopijas. Galima pateikti ir mokslines publikacijas, priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą patvirtinančią mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą. Neužregistruotos Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijos nebus vertinamos.

Dėl doktoranto publikacijų sąrašo ištraukimo iš VDU bibliotekos duomenų bazės CRIS  ar platesnės informacijos prašome kreiptis į Mokslo ir inovacijų departamento darbuotoją dr. Juditą Černiauskienę,  judita.cerniauskiene@vdu.lt, tel. (8 37) 788 147, 8 659 93743.

VDU doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) ir nuotolinių renginių konkurso nuostatai
1 priedas. Paraiška konkursui.
2 priedas. Eksperto išvada apie doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) finansavimo konkurso dalyvį.
3
priedas. Išvykos (stažuotės) ar nuotolinio renginio ataskaita.

 

LMT kvietimai paramai

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2024 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2024 metų I pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškos teikiamos https://junkis.lmt.lt 2023 m. lapkričio 15 d. 24 val.
Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė Pradžia – ne ankstesnė kaip 2024 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip iki 2024 m. birželio 30 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą.
Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga

Paramos dydis ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Bendros nuostatos Doktoranto studijos neturi baigtis 2024 metų I ketvirtį.

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2024 metų I pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.

Galimi pareiškėjai Doktorantai, kurie turi doktorantūros metu disertacijos ar meno projekto tematika paskelbtų ar priimtų spausdinti: vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų konferencijų darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ar sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, ar išduotų patentų.
Remiamos išvykos, kai: 1. Vykstama į užsienio tarptautinį ar regioninį mokslo (meno) renginį, kurio tematika atitinka rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką ir kuriame doktorantas pats pristatys savo mokslinių ar meninių tyrimų rezultatus ir (ar) meno kūrinį (kūrinius);
2. Vykstama dalyvauti užsienio tarptautiniame seminare, doktorantams skirtuose mokymuose, kurių tematika atitinka rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką ir kuriems doktorantas turi patvirtinimą iš organizatorių (vardinį kvietimą);
3. Vykstama į stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje, ar tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros, į kurią įsijungusi Lietuva, institucijoje, kurioje bus mokomasi naujų metodų, įsisavinamos naujos technologijos ir pan., kuri yra susijusi su rengiamos disertacijos ar meno projekto tematika ir kuriai doktorantas turi patvirtinimą iš priimančios institucijos, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis ar suteikta prieiga prie mokslinės įrangos;
Neremiamos išvykos, kai: 1. Vykstama skaityti paskaitų;
2. Vykstama į tarptautinius renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar doktorantų mokyklas), bet doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio;
3. Vykstama rinkti medžiagos disertacijai;
Paraiškų teikimo tvarka 1. Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);
2. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt;
3. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
3.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai;
3.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;
3.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;
3.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;
3.5. Kai vykstama į stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje – šios institucijos patvirtinimas, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis ar suteikta prieiga prie mokslinės įrangos;
3.6. Kai vykstama dalyvauti seminare, doktorantams skirtuose mokymuose, tarptautiniame meno renginyje – organizatorių patvirtinimą, kad doktorantas yra priimamas (vardinį kvietimą);
Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams 1. Mokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paskelbti (priimti spausdinti) doktorantūros studijų laikotarpiu;
2. Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;
3. Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką.
Papildoma informacija

Paskelbus konkurso rezultatus, išvykos pakeitimai nebus galimi.

Apmokamos tik tos akademinės išvykos išlaidos, kurios yra pagrįstos 2024 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose.

Konkursai paramai akademinėms išvykoms gauti bus vykdomas Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 6 punkte nurodyta tvarka.

Doktorantai, pildę paraiškas anglų kalba ir gavę paramą akademinei išvykai, prieš pasirašydami paramos skyrimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba (institucijos rekomendacijos atnaujinti nereikia). Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.

Išsamesnę informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, el. p. grazina.adamonyte@lmt.lt.

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2024 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2024 metų paramai už studijų rezultatus gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga 2023 m. gruodžio 15 d. 24 val.
Paramos dydis Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą
Bendros nuostatos Doktoranto studijos neturi baigtis 2024 metų I ketvirtį

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą už studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2024 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Galimi pareiškėjai Doktorantai, kurie turi doktorantūros metu disertacijos ar meno projekto tematika paskelbtų ar priimtų spausdinti: vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų konferencijų darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ar sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, ar išduotų patentų.
Paraiškų teikimo tvarka Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt.

Kartu su paraiška turi būti pateikti:
1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus;
2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;
3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;
4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai.

Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams Mokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paskelbti (priimti spausdinti) doktorantūros studijų laikotarpiu;

Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;

Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką.

Akademiniai apdovanojimai turi būti gauti doktorantūros studijų laikotarpiu už doktorantūros studijų tematikos darbus.

Papildoma informacija

Konkursai paramai už studijų rezultatus gauti bus vykdomi Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 4–5 punktuose nurodyta tvarka.

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Išsamesnę informaciją teikia Ugnė Cirtautienė,   tel. +370 604 75 112, el. p. ugne.cirtautiene@lmt.lt