Studentų mokslinis klubas

Apie klubą

Studentų mokslinis klubas (SMK) – tai laisvanoriška studentų mokslinė visuomeninė organizacija, įsteigta prieš 60 metų. Anksčiau ji vadinosi Studentų mokslinė draugija (SMD). SMK vadovauja taryba, renkama vieniems kalendoriniams metams, taip pat ir jos pirmininkas.

SMK siekia tokių tikslų: skatinti, remti, propaguoti ir organizuoti studentų mokslinę veiklą; supažindinti studentus su naujaisiais mokslo laimėjimais ir Lietuvos ūkio raidos problemomis; bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis. SMK nariai kartu su dėstytojais arba savarankiškai atlieka mokslinius tyrimus, rengia konferencijas, seminarus, diskusijas, dalyvauja įvairiuose moksliniuose renginiuose, konkursuose ir projektuose, organizuoja susitikimus su įvairių institucijų ir organizacijų atstovais, išvykas į parodas ir kitus renginius. Klubo vadovybė siekia, kad organizacijos veikla taptų kuo aktyvesnė ir joje savo gabumus galėtų atskleisti kiekvienas studentas. Klube suteikiama galimybė realizuoti save mokslinėje veikloje, ugdyti organizacinius gebėjimus, užmegzti glaudžius ryšius su dėstytojais.

Kasmet rengiama Universitete studentų mokslinė konferencija ,,Jaunasis mokslininkas‘‘, kurioje mokslinius pranešimus skaito per 250 studentų.

Taryba

Pareigos Vardas, pavardė el. paštas
Tarybos pirmininkė Jūratė Drūtytė drutyte89@gmail.com
Pirmininkės pavaduotoja Aušra Ramelytė ausra.ramelyte@gmail.com
Tarybos narė Eglė Petkutė 0401egle@gmail.com
Tarybos narė Virginija Andriuškaitė virginija.andriuskaite@gmail.com

Klubo įstatai

1. Bendrieji nuostatai

1.1.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Studentų mokslinis klubas (toliau SMK) yra laisvanoriška ASU (dabar VDU ŽŪA)  studentų mokslinė visuomeninė organizacija, turinti savo pavadinimą ir atributiką.
1.2.  SMK įkurtas studentų steigiamojo susirinkimo nutarimu.
1.3.  Savo veikloje SMK vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, statutu ir šiais įstatais.
1.4. SMK buveinė: VDU ŽŪA, Studentų 11, Akademijos miestl., Kauno r., LT – 4324.

2. SMK tikslai ir veikla

2.1. SMK siekia šių tikslų:
– skatinti ir remti studentų mokslinę veiklą;
– sudaryti sąlygas ir galimybes studentų mokslinei veiklai;
– propaguoti ir organizuoti studentų mokslinę veiklą;
– supažindinti studentus su naujausiais mokslo pasiekimais ir Lietuvos ūkio raidos problemomis;
– bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėmis įstaigomis ir organizacijomis.
2.2. SMK veiklos kryptys:
2.2.1. Klubo narių mokslinė tiriamoji veikla:
– drauge su dėstytojais atlieka mokslinius tyrimus;
– vykdo savarankiškus tyrimus;
– dalyvauja VDU ŽŪA, nacionalinėse ir tarptautinėse programuose ir projektuose;
– dalyvauja VDU ŽŪA, Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose konkursuose ir konferencijose.
2.2.2. Studentų mokslinių darbų rezultatams pristatyti ir aptarti organizuoja:
– konferencijas;
– seminarus;
– diskusijas.
2.2.3. Organizuoja paskaitas ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais.
2.2.4. Organizuoja susitikimus su valstybės valdžios atstovais ir įvairių sričių specialistais aktualioms Lietuvos ūkio vystymo problemoms aptarti.
2.2.5. Organizuoja klubo narių išvykas į mokslo naujovių, ūkio šakų vystymo parodas ar panašaus pobūdžio renginius.
2.2.6. Kaupia ir telkia klubo narių mokslinei tiriamajai veiklai reikalingą informaciją.

3. SMK nariai

3.1.   Narystė, teisės ir pareigos.
3.1.1. SMK nariais gali būti visi VDU studentai, pripažįstantys SMK įstatus.
3.1.2. SMK tampama pateikus SMK tarybai prašymą dėl narystės ir užpildžius anketą.
3.1.3. SMK narių teisės:
– rinkti ir būti išrinktais į SMK tarybą;
– siūlyti klausimus, svarstytinus SMK narių susirinkime, tarybos posėdžiuose;

– turi teisę vykdyti mokslinius tyrimus katedrose ir laboratorijose;
– turi teisę nemokamai naudotis moksline – technine įranga (kompiuteriais, spausdintuvais ir kt.) atliekamiems moksliniams tyrimams;
– gauti pageidaujamą SMK sukauptą informaciją;
– dalyvauti SMK organizuojamoje veikloje;
– išstoti iš SMK.
3.1.4. SMK narių pareigos:
– laikytis šių įstatų;
– dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje;
– vykdyti susirinkimų ir tarybos įpareigojimus;
– ginti SMK garbę ir atstovauti jos interesus;
– išstojant iš klubo, apie tai pranešti tarybai.
3.1.5. SMK nariai netenka narystės tarybos nutarimu, jeigu:
– nesilaiko SMK įstatų;
-baigė arba nutraukė studijas VDU.

4. Studentų mokslinių darbų vadovai

4.1. SMK narių mokslinių darbų vadovais gali būti dėstytojai suinteresuoti bendra su SMK nariais moksline veikla.
4.2. SMK nariai patys arba SMK taryba tariasi dėl vadovavimo moksliniam darbui su dėstytojais ir katedrų vedėjais.

5. SMK įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

5.1. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti įstatus turi SMK taryba ne mažiau kaip 1/4 klubo narių siūlymu.
5.2. SMK įstatų pakeitimas arba papildymas svarstomas visuotiniame SMK narių susirinkime.
5.3. Svarstant įstatų pakeitimo ar papildymo reikalus, susirinkime turi dalyvauti daugiau kaip 1/2 SMK narių.
5.4. Įstatų pakeitimas arba papildymas bus teisėtas, jei už tai balsuos 3/4 visų dalyvavusių SMK narių.

6. SMK gali steigti struktūrinius padalinius

6.1. SMK struktūriniai padaliniai gali būti kuriami fakultetų pagrindu, funkciniu principu bei pagal mokslinio darbo sritis.

7. SMK struktūra ir valdymas

7.1. Sprendžiamoji SMK institucija yra jos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus tarybos nutarimu, arba jei to pageidauja 1/3 SMK narių.
7.2. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja dagiau kaip 1/2 SMK narių.
7.3. Nutarimai susirinkimuose priimami paprasta balsų dauguma.
7.4. Susirinkimas:
– priima, papildo ar keičia SMK įstatus bei programą;
– renka SMK tarybą: pirmininką, atsakingąjį sekretorių ir 5 narius;
– išklauso bei įvertina SMK tarybos ataskaitas bei priima nutarimus dėl svarbiausių veiklos krypčių;
– sprendžia kitus klausimus.
7.5. Vykdomoji SMK institucija yra taryba, įgyvendinanti susirinkimo nutarimus ir sprendžianti visus esminius klausimus.
7.5.1. Taryba renkama vieneriems kalendoriniams metams.
7.5.2. Tarybos posėdžius pirmininkas ar jo įgaliotas sekretorius kviečia esant reikalui, bet ne rečiau, kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Tarybos priimti sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvavo ne mažiau nei 5 jos nariai, tame tarpe pirmininkas ar jo įgaliotas sekretorius.
7.5.3. Taryba:
– priima studentų, norinčių tapti SMK nariais, prašymus;
– rengia SMK veiklos programą, projektus;
– organizuoja SMK renginius;­
– palaiko ryšius su kitomis organizacijomis;
– jos atstovai dalyvauja universiteto senato, rektorato, fakulteto tarybų ir dekanatų posėdžiuose, kuriuose svarstomi SMK aktualūs klausimai;
– sprendžia narystės netekimo klausimus.
7.6. SMK tarybos pirmininkas:
– organizuoja tarybos darbą, šaukia jos posėdžius;
– paruošia ir pateikia tarybos veiklos ataskaitą susirinkimui;
– pirmininkauja SMK narių susirinkimui ir tarybos posėdžiams;
– pasirašo tarybos susirinkimo priimtus nutarimus ir kitus dokumentus;
– atstovauja SMK santykiuose su įmonėmis, įstaigomis, valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
7.7. SMK tarybos atsakingas sekretorius, esant reikalui, pavaduoja pirmininką ir atsako už savo priimtus sprendimus.

8. SMK veiklos finansavimas

8.1. VDU skirtos lėšos.
8.2. Kitų juridinių ir fizinių asmenų lėšos.
8.3. Lėšos, gautos iš vykdomų programų ir projektų.

9. SMK reorganizavimas ir likvidavimas

9.1. SMK reorganizuojama ar likviduojama, jei už tai balsuoja 2/3 susirinkime dalyvavusių SMK narių.

Tarybos pirmininkė Ernesta Lionytė

Pirmininkės pavaduotoja Renata Jocytė