Studijų dalykai/moduliai

  • Doktoranturos dalyko aprašas
  • Socialinių mokslų srities ekonomikos (04S) krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Socialinių mokslų srities vadybos (03S) krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Žemės ūkio mokslų srities miškotyros (04A) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Žemės ūkio mokslų srities agronomijos (01A) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos (04T) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Technologijos mokslų srities mechanikos inžinerijos (09T) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Technologijos mokslų srities transporto inžinerijos (03T) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai
  • Biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros (03B) mokslo krypties doktorantūros studijų dalykai

Socialinių mokslų srities ekonomikos (04 S) krypties

Studijų dalyko/modulio kodas Studijų dalyko/modulio pavadinimas Kreditų skaičius Institucija Dėstytojas (-ai) Egzaminuotojai

(ne mažiau kaip du)

Universitetiniai dalykai (pasirinkti vieną)
EDU8110 Aukštosios mokyklos didaktika

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. dr. M.Teresevičienė Prof. dr. M.Teresevičienė
SPK8001 Mokslo filosofija ir metodologija

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. dr. G. Mažeikis Prof. dr. G. Mažeikis

Prof. dr. D. Jonkus

Mokslo krypties dalykai
Privalomieji:
INF8001 Ekonometrika (kuruoja VDU) 6 VDU Prof. dr. R. Krikštolaitis Prof. dr. R. Krikštolaitis

Doc. dr. G. Radzevičius

EKO8001 Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir makroekonominė analizė

(kuruoja VDU)

6 VDU

 

Prof. habil. dr. R. Čiegis

Doc. M. Dapkus

 

Prof. habil. dr. R. Čiegis

Doc. dr. M. Dapkus

 

EKO8001 Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir makroekonominė analizė

(kuruoja MRU)

6 MRU Prof. habil. dr. O. G. Rakauskienė Prof. habil. dr. O. G. Rakauskienė

Prof. habil. dr. R. Čiegis

EKO9001 Mokslinio darbo metodologija

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. habil. dr. Z. Lydeka Prof. habil. dr. Z. Lydeka

Prof. dr. V. Pukelienė

Pasirenkamieji (pasirinkti vieną pagal tyrimų problematiką):
10DBIK001 Mikroekonominė analizė ir institucinė ekonomika (kuruoja ŠU ir VDU) 6 VDU

ŠU

Prof. V. Pukelienė

Prof. Z. Tamašauskienė

Prof. dr. V. Pukelienė

Prof. dr. Z. Tamašauskienė

FIN9001 Finansų teoriniai modeliai

(kuruoja VDU )

6 VDU

 

Prof. dr. K. Levišauskaitė

Prof. dr. V. Darškuvienė

Prof. dr. V. Aleknevičienė

Prof. dr. K. Levišauskaitė

Prof. dr. V. Darškuvienė

Prof. dr. V.Aleknevičienė

FIN9001 Finansų teoriniai modeliai

(kuruoja MRU)

6 MRU Prof. dr. I. Mačerinskienė

 

Prof. dr. K. Levišauskaitė

Prof. dr. I.Mačerinskienė

10DTPMK003 Globali ekonomika ir Europos integracija (kuruoja MRU) 6 MRU Prof. habil. dr. O. G. Rakauskienė Prof. O. G. Rakauskienė

Prof. V. Pukelienė

Doc. V. Vinciūnienė

EKO8002 Žemės ūkio ekonomika ir politika

(kuruoja ASU)

6 ASU Prof. dr. V. Vitunskienė Prof. habil. dr. R.Čiegis

Doc. dr. G. Radzevičius

100150 Prekybos ir paslaugų sisteminiai tyrimai (kuruoja MRU) 6 MRU Prof. dr. E. Kazlauskienė

Prof. dr. R. Žitkienė

Prof. dr. E. Kazlauskienė

Prof. dr. R. Žitkienė

Į viršų


Socialinių mokslų srities vadybos (03 S) krypties

Sudijų dalyko/modulio kodas Studijų dalyko/modulio pavadinimas Kreditų skaičius Institucija Dėstytojas (-ai) Egzaminuotojai

(ne mažiau kaip du)

Universitetiniai dalykai (pasirinkti vieną)
EDU8110 Aukštosios mokyklos didaktika

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. dr. M. Teresevičienė Prof. dr. M.Teresevičienė
SPK8001 Mokslo filosofija ir metodologija

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. dr. G. Mažeikis Prof. dr. G. Mažeikis

Prof. dr. D. Jonkus

Mokslo krypties dalykai
Privalomieji:
EKO8001 Moderniosios ekonomikos teorijos 6 MRU Prof. habil. dr. R. Čiegis Prof. habil.dr.R. Čiegis

Prof. dr. I. Mačerinskienė

VAD9001 Klasikinės ir naujausios vadybos teorijos 6 VDU Prof. dr. G. Jucevičius Prof. dr. G. Jucevičius

Prof. dr. L. Šimanskienė

EKO9001 Mokslinio darbo metodologija

(kuruoja VDU)

6 VDU Prof. habil. dr. Z. Lydeka Prof. habil. dr. Z. Lydeka

Prof. dr. V. Pukelienė

Pasirenkamieji (pasirinkti vieną pagal tyrimų problematiką):
VAD8003 Marketingo teorijų evoliucija 6 VDU Prof. dr. A. Bakanauskas Prof. A. Bakanauskas

Prof. dr. R. Žitkienė

VAD8002 Organizacijų vystymosi teorijos 6 VDU Prof. dr. G. Jucevičius Prof. dr. G. Jucevičius

Prof. dr. J. Čaplikas

VAK8004 Lyginamoji viešojo valdymo modelių analizė 6 MRU Doc. dr. V. Smalskys Doc. dr. V. Smalskys

Doc. dr. A. Patapas

Į viršų


 Žemės ūkio mokslų srities miškotyros (04 A) mokslo krypties

MIŠKOTYROS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI
Eil. Nr. Studijų dalykas Kreditai ECTS Koordinuojantis ASU padalinys Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)
Privalomoji dalis
Bendrai privalomasis studijų dalykas
1. MEMBD002 Miško ekologija 8 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. dr. G. Brazaitis,
prof. dr. V. Marozas
Privalomas mokslinių tyrimų metodologijos studijų dalykas (vienas studijų dalykas, priklausomai nuo tyrimų tematikos)
1. MEMMD001 Miškotyros metodologija 8 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Doc. dr. E. Petrauskas,
prof. dr. P. Rupšys
2. MEAED005 Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai 8 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. V. Marozas
3. MEMBD003 Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija 8 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. dr. G. Brazaitis,
doc. dr. K. Pėtelis
Laisvai pasirenkamoji dalis
Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai (ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)
1. MEAED003 Aplinkos tarša 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. L. Česonienė,
doc. dr. N. Sabienė
2. MEAED004 Augalų ekologija ir fitocenologija 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. V. Marozas,
prof. habil. dr. E. Kupčinskienė
3. MEAED002 Biologinės įvairovės apsauga 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. V. Marozas
4. MEMBD004 Dendroklimatochronologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Doc. dr. E. Bartkevičius
5. MEMBD005 Dendrologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Doc. dr. L. Straigytė
6. MEAED001 Ekosistemų evoliucija ir ekologija 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. L. Baležentienė
7. MEMMD002 Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Prof. dr. G. Mozgeris
8. MEMBD006 Gyvūnų ekologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. dr. G. Brazaitis,
doc. dr. K. Pėtelis
9. MEMMD003 Miško ekonomika 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Doc. dr. Marius Kavaliauskas
10. MEMBD008 Miško hidrologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. habil. dr. J. Ruseckas
11. MEMBD001 Miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkystė 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. dr. D. Danusevičius
12. MEMMD04 Miško našumas 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Prof. dr. H. . Rörhle, lekt. dr. E. Linkevičius
13. MEMBD009 Miško žėlimas ir želdinimas 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. habil. dr. E. Riepšas
14. MEMMD005 Miškotvarka 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Prof. dr. G. Mozgeris,
Doc. dr. E. Petrauskas
15. MEMBD010 Ornitologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. dr. G. Brazaitis
16. MEMBD011 Rekreacinė miškininkystė 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Prof. habil. dr. E. Riepšas
17. MEMBD012 Sumedėjusių augalų ekologija 7 Miško biologijos ir miškininkystės institutas Doc. dr. L. Straigytė
Kiti pasirenkami specialieji dalykai:
1. MEAED007 Invazinė ekologija 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. L. Baležentienė
2. MEAED006 Biocheminė ekologija 7 Aplinkos ir ekologijos institutas Prof. dr. L. Baležentienė
3. MEMMD006 Tarptautinė miškų politika 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Doc. dr.                         M. Kavaliauskas
4. MEMMD007 Globalūs pokyčiai ir miškų būklė 7 Miškotvarkos ir medienotyros institutas Prof. dr. A. Augustaitis
5. MEMBD013 Mokslinių straipsnių rašymas ir leidyba 5 Miško biologijos ir miškininkystės institutas dr. Michael Manton

Į viršų

Žemės ūkio mokslų srities agronomijos (01 A) mokslo krypties

AGRONOMIJOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI
Eil. Nr. Studijų dalykas Kreditai ECTS Koordinuojantis ASU padalinys Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)
Privalomi studijų dalykai
1. AFADD003 Agronominių tyrimų planavimas ir analizė 8 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Doc. dr. S. Raudonius
2. AFŽMD001 Augalų produktyvumo biologija 8 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Prof. habil. dr. P. Duchovskis
Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai (ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)
1. AFADD001 Agroekologija 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Prof. dr. R. Velička
2. AFBBD010 Žemės ūkio augalų biotechnologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. dr. N. Burbulis
3. AFADD008 Dirvotyra 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Doc. dr. J. Aleinikovienė
4. AFADD007 Agrochemija 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Doc. dr. I. Pranckietienė
5. AFADD005 Herbologija 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Doc. dr. S. Raudonius
6. AFADD002 Agrofitocenologija 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Prof. dr. A. Marcinkevičienė
7. AFADD006 Žemdirbystė 7 Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Prof. dr. V. Bogužas
8. AFŽMD002 Augalininkystė 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Doc. dr. V. Liakas
9. AFBBD009 Augalų genetika 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. habil. dr. V. Stanys
10. AFBBD001 Lauko augalų selekcija ir sėklininkystė 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Doc. dr. L. Žilėnaitė
11. AFŽMD004 Pievininkystė 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Doc. dr. E. Klimas
12. AFŽMD005 Sodo ir daržo augalų selekcija ir sėklininkystė 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Prof. habil. dr. V. Stanys
13. AFŽMD006 Augalinių žaliavų laikymas ir perdirbimas 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Prof. dr. H. Danilčenko,
prof. dr. P. Viškelis
14. AFŽMD007 Daržininkystė 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Doc. dr. A. Žebrauskienė
15. AFŽMD008 Sodininkystė 7 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Prof. habil. dr. V. Stanys
16. AFBBD10 Žemės ūkio augalų biotechnologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. dr. N. Burbulis
17. AFBBD002 Augalų fiziologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Doc. dr. R. Malinauskaitė
18. AFBBD006 Mikrobiologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Doc. dr. A. Krasauskas
19. AFBBD004 Fitopatologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius
20. AFBBD005 Mikologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. habil. dr. Z. Dabkevičius,
dr. J. Sinkevičienė
21. AFBBD008 Bestuburių zoologija 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Prof. dr. A. Žiogas
22. AFBBD003 Bitininkystė 7 Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Doc. dr. A. Amšiejus

Į viršų


Technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos (04 T) mokslo krypties

Studijų dalyko/modulio kodas Studijų dalyko/modulio pavadinimas Kreditų
skaičius
Aud. val. Kordinuojantysis dėstytojas
ECTS Pask. Prakt. užs.
Pagrindiniai doktorantūros mokslo krypties dalykai
T270D106 Darni pramonės plėtra* 9 30 30 Doc. dr. I. Kliopova (KTU)
T270D836 Šiuolaikinės aplinkosaugos technologijos 6 48 0 Prof. dr. G. Denafas (KTU)
IFISD005 Biosistemų inžinerija 9 48 28 Prof. dr. E. Šarauskis (ASU)
IFEBD003 Darni atsinaujinančios energetikos plėtra 6 32 32 Prof. dr. K. Navickas (ASU)
Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai
T270D105 Gaminių ekologinis projektavimas ir tausojantis vartojimas 6 32 32 Doc. dr. J. Kruopienė (KTU)
T270D103 Komunalinių atliekų tvarkymo planavimas ir optimizavimas 6 0 6 Prof. dr. G. Denafas (KTU)
T270D109 Biologinio nuotekų valymo procesai ir technologijos 6 32 0 Doc. dr. V. Račys (KTU)
T270D104 Oro taršos mažinimo teorija ir technologijos 6 16 0 Doc. dr. D. Martuzevičius (KTU)
T270D110 Darni energetika 6 32 32 Doc. dr. J. Dvarionienė (KTU)
T270D835 Pažangios vandenvalos technologijos 6 32 32 Doc. dr. V. Račys (KTU)
T270D101 Pažangios atliekų tvarkymo technologijos 9 64 32 Prof. dr. G. Denafas (KTU)
MEAED009 Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba, naudojimas ir poveikis aplinkai 6 32 16 Prof. dr. V. Makarevičienė

(ASU)

VZVID002 Aplinkos geografinės informacinės sistemos 7 28 20 Prof. dr. A. Povilaitis (ASU)
VZVID001 Vandens kokybės modeliavimas / Water quality modelling 6 32 32 Prof. dr. A. Povilaitis (ASU)
MEAED010 Žemės ūkio atliekų nukenksminimas, perdirbimas ir panaudojimas 6 32 32 Prof. dr. V. Paulauskas (ASU)
Laisvai pasirenkami doktorantūros ir gretimų mokslo krypčių dalykai
T270D002 Aplinkos vadyba 9 48 16 Doc. dr. V. Varžinskas (KTU)
T270D102 Nanotechnologijos ir aplinkosauga 6 16 0 Doc. dr. D. Martuzevičius (KTU)
T270D013 Aplinkos vadybos kaštų valdymas 6 32 16 Prof. dr. Ž. Stasiškienė (KTU)
T270D108 Darni miestų plėtra 6 32 16 Prof. dr. Ž. Stasiškienė (KTU)
T270D111 Miesto transporto sistema ir aplinkosauga 6 16 0 Prof. dr. L. Kliučininkas (KTU)
T270D112 Cheminių medžiagų rizikos valdymas 6 32 32 Doc. dr. J. Kruopienė (KTU)
MEAED008 Aplinkos taršos fizikiniai cheminiai analizės metodai 6 32 16 Prof. dr. V. Makarevičienė

(ASU)

IFEBD004 Termodinaminiai procesai biotechnologijose 6 32 32 Prof. dr. A. R. Bleizgys (ASU)
IFISD004 Aplinką tausojantys technologiniai procesai žemdirbystėje 6 48 16 Prof. dr. D. Steponavičius (ASU)
IFISD007 Vibroakustiniai procesai sistemoje „Žmogus-mašina-aplinka 6 32 24 Prof. dr. E. Jotautienė (ASU)
 * Studijų dalykas/modulis T270D106 „Darni pramonės plėtra” yra privalomas visiems studijuojantiems aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje

Į viršų


Technologijos mokslų srities mechanikos inžinerijos (09 T) mokslo krypties

Studijų dalyko/modulio kodas Studijų dalyko/modulio pavadinimas Kreditų
skaičius
Aud. val. Kordinuojantysis dėstytojas
ECTS Pask. Prakt. užs.
Pagrindiniai doktorantūros mokslo krypties dalykai
T210D004 Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika* 9 32 0 Prof. habil. dr.

V. Ostaševičius (KTU)

T210D439 Skaitiniai inžinerijos metodai 9 48 48 Prof. habil. dr. R. Barauskas (KTU)
T130D002 Technologinių procesų mechanika 9 48 0 Doc. dr. K. Juzėnas (KTU)
T210D841 Mechatronika 9 64 0 Prof. habil. dr. R. P. Bansevičius (KTU)
Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai
T210D441 Eksperimentinė mechanika 6 48 0 Prof. habil. dr. V. Barzdaitis (KTU)
T210D216 Techninė mechaninių sistemų diagnostika 6 48 0 Prof. habil. dr. V. Volkovas (KTU)
T210D003 Biomechanika 6 32 0 Prof. dr. V. Grigas (KTU)
T210D104 Mikrosistemų mechaninių komponenčių projektavimas 6 32 0 Prof. dr. A. Palevičius (KTU)
T210D105 Mikrosistemų analizės metodologija 6 32 0 Doc. dr. G. Janušas (KTU)
IFISD003 Žemės ūkio mašinų teorija 9 48 0 Prof. dr. E. Šarauskis (ASU)
IFJTD007 Tribologija 9 54 30 Prof. dr. J. Padgurskas (ASU)
Laisvai pasirenkami doktorantūros ir gretimų mokslo krypčių dalykai
T125D004 Procesų modeliavimas ir identifikavimas 6 48 16 Prof. habil. dr. R. Simutis (KTU)
T110D803 Matavimų automatizavimas ir matavimo sistemos 6 48 0 Prof. habil. dr. R. J. Kažys (KTU)
T170D801 Eksperimento planavimo teorija 6 48 16 Prof. dr. D. Navikas (KTU)
IFISD006 Dalelės balistika žemės ūkio technologijose 6 48 0 Prof. dr. E. Jotautienė (ASU)
IFJTD006 Paviršių ir dangų inžinerija 6 36 20 Prof. dr. V. Jankauskas (ASU)
IFJTD008 Mechaninių sistemų patikimumas 9 54 30 Prof. dr. J. Padgurskas (ASU)
*Studijų dalykas/modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ yra privalomas visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.

Į viršų

Technologijos mokslų srities transporto inžinerijos (03 T) mokslo krypties

Eil. Nr. Studijų dalykas/modulis Kreditai ECTS Koordinuojantis padalinys Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)
Privalomi studijų dalykai
1. Alternatyvioji energetika transporte 9 KU, ASU Prof. habil. dr. S. Lebedevas, prof. dr. Gvidonas Labeckas, prof. dr. Stasys Slavinskas
2. Transporto priemonių netiesinė dinamika 9 VGTU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, doc. dr. O. Prentkovskis
Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai (ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)
1. Intermodalinio transporto sistemos problemos ir jų sprendimai 6 VGTU, KU Prof. habil. dr. A. Baublys, prof. habil. dr. V. Paulauskas, doc. dr. A. V. Vasiliauskas
2. Transporto technologinių procesų optimizavimas ir optimalus valdymas 6 VGTU, KU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, doc. dr. J. Janutėnienė
3. Vidaus degimo variklių teorija 6 KU, VGTU, ASU Prof. habil. dr. S. Lebedevas, doc. dr. S. Pukalskas, doc. dr. R. Pečeliūnas
arba
Prof. dr. G. Labeckas, prof. dr. S. Slavinskas
4. Transporto ir jėgos mašinų traukos dinamika ir bandymai 6 ASU Doc. dr. A. Janulevičius, prof. dr. S. Slavinskas
5. Mašinų eksploatacinių savybių teorija 6 ASU Doc. dr. A. Janulevičius, doc. dr. G. Pupinis
6. Degalų įpurškimo sistemos 6 ASU Prof. dr. S. Slavinskas, prof. dr. G. Labeckas
7. Transporto priemonių ir technologinių įrenginių dinaminių, hidrodinaminių ir termodinaminių procesų modeliavimas 6 VGTU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, prof. habil. dr. B. Spruogis, doc. dr. O. Prentkovkis
8. Uostų ir laivybos navigacinio saugumo tyrimai 6 KU Prof. habil. dr. V. Paulauskas, doc. dr. V. Lukauskas
9. Jūrų transporto plėtros tyrimai 6 KU Prof. habil. dr. V. Paulauskas, doc. dr. V. Lukauskas
10. Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas 6 VGTU Prof. habil. dr. L. P. Lingaitis, doc. dr. G. Bureika
11. Geležinkelio transporto priemonių traukos teorija 6 VGTU Prof. habil. dr. L. P. Lingaitis, doc. dr. G. Bureika
12. Rotortronika. Dinamika ir diagnostika 6 VGTU, KU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, doc. dr. J. Janutėnienė
13. Metrologijos teorija ir praktika aviacijos gamyboje 6 VGTU Prof. habil. dr. J. Stankūnas, doc. dr. E. Lasauskas, doc. dr. D. Bručas
14. Transporto priemonių transmisijų dinamika ir modeliavimas 6 VGTU, KU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, doc. dr. J. Janutėnienė, prof. habil. dr. B. Spruogis
15. Aeronautikos ir kosmoso inžinerija 6 VGTU Prof. habil. dr. J. Stankūnas, doc. dr. D. Bručas
16. Kelių transporto srautų dinaminių procesų modeliavimas 6 VGTU Prof. habil. dr. M. Bogdevičius, dr. R. Junevičius
Rekomenduojamas dalykas (nuolatinės studijų formos doktorantams)
1. Pedagogika 3 Doc. dr. V. Grincevičienė, doc. dr. D. Eidukienė

Į viršų

Biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros (03 B) mokslo krypties

Studijų dalyko/modulio kodas Studijų dalyko/modulio pavadinimas Kreditų skaičius Institucija Dėstytojas (-ai) Egzaminuotojai

(ne mažiau kaip du)

Privalomi dalykai
APL 8001 Mokslinių tyrimų metodologija 8 VDU Dr. J. Žaltauskaitė

Dr. G. Sujetovienė

Dr. J. Žaltauskaitė

Dr. G. Sujetovienė

Privalomai pasirenkami bendrieji dalykai (pasirinkti vieną)
APL8002 Aplinkos informacijos analizės metodai 8 VDU Prof. dr. J. Venclovienė Prof. dr. J. Venclovienė
APL8003 Klimato kaitos priežastys ir pasekmės 8 VDU Doc. dr. A. Kanapickas Doc. dr. A. Kanapickas
APL8004 Augalų streso fiziologija 8 ASU Prof. dr. P. Duchovskis Prof. dr. P. Duchovskis
APL8005 Molekulinė ekologija ir genetiniai tyrimai 8 VDU Prof. dr. A. Paulauskas

Dr. J. Radzijevskaja

Prof. dr. A. Paulauskas

Dr. J. Radzijevskaja

APL8006 Naujausios ekotoksikologijos kryptys 8 VDU Prof. habil. dr. R. Juknys,

Dr. J. Žaltauskaitė

Prof. habil. dr. R. Juknys,

Dr. J. Žaltauskaitė

APL8007 Darnaus vystymosi teorija ir praktika 8 VDU Prof. habil. dr. R. Juknys Prof. habil. dr. R. Juknys
APL8008 Statistiniai duomenų analizės metodai 8 VDU Prof. dr. J. Venclovienė Prof. dr. J. Venclovienė
APL8009 Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose 8 VDU Doc. dr. A. Dėdelė Doc. dr. A. Dėdelė
APL8010 Ekosistemų tvarumas 8 ASU Prof. dr. A. Pliūra Prof. dr. A. Pliūra
Laisvai pasirenkamieji specialieji dalykai
APL8011 Aplinkos tarša 7 ASU Doc. dr. N. Sabienė

Prof. dr. L. Česonienė

Doc. dr. N. Sabienė

Prof. dr. L. Česonienė

APL8013 Biologinio testavimo principai 7 VDU Dr. L. Manusadžianas

Dr. J. Žaltauskaitė

Dr. L. Manusadžianas

Dr. J. Žaltauskaitė

APL8014 Atsinaujinanti energija 7 VDU Prof. dr. L. Pranevičius Prof. dr. L. Pranevičius
APL8015 Aplinka ir vaikų sveikatos rizika 7 VDU Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė
APL8016 Oro taršos modeliavimas dispersiniu ADMS-Urban modeliu 7 VDU Doc. dr. A. Dėdelė Doc. dr. A. Dėdelė
APL8017 Individualios ekspozicijos nustatymas epidemiologiniuose tyrimuose 7 VDU Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė

Į viršų