Mokslininkų grupės

Agronomijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

Rapsų agrocenozių tyrimai Prof. dr. Rimantas Velička
Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas Doc. dr. Vaclovas Bogužas
Sausros poveikio augalams vertinimas ir prevencinių priemonių efektyvumo tyrimai Doc. dr. Irena Pranckietienė
Žemės ūkio ir pramoninių atliekų poveikio dirvožemio savybių kitimui tyrimai Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

Žaliosios šerytės biologinio potecncialo tyrmai in vivo Prof. dr. Natalija Burbulis
Skiauteručių selekcija ir mikrodauginimo tyrimai Prof. dr. Simas Gliožeris
Žemės ūkiui žalingų ir naudingų organizmų paplitimo, biologijos, ekologijos ir kontrolės tyrimai Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė
Netradicinių aliejinių augalų introdukuotų veislių tyrimai Doc. dr. Liuda Žilėnaitė

Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

Biodinaminių preparatų įtaka didžiųjų moliūgų vaisių kokybei Prof. dr. Honorata Danilčenko
Biodinaminių preparatų įtaka skirtingo genotipo bulvių gumbų kokybei Prof. dr. Elvyra Jarienė
Tręšimo įtaka natūralaus ir sėtinio žolyno produktyvumui Doc. dr. Evaldas Klimas
Naujų eraičinsvidrių veislių agrotechnikos tyrimai Doc. dr. Evaldas Klimas
Lauko augalų produktyvumo optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus Doc. dr. Vytautas Liakas
Žieminių kviečių produktyvumo tyrmai Doc. dr. Ilona Vagusevičienė
Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių biologinių ir ūkinių savybių tyrimas Doc. dr. Audronė Žebrauskienė
Augalinių žaliavų ir jų perdirbimo produktų kokybės tyrimai Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Ekologiškai augintų stambiųjų pašarų zootechninis įvertinimas Doc. dr. Sabina Mikulionienė

Bioekonomikos plėtros fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Bioekonomikos tyrimų institutas

Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas Prof. dr. Vlada Vitunskienė
Biomasės gamybos išorinių padarinių apskaita ir vertinimas Prof. dr. Astrida Miceikienė

Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas Prof. dr. Rimantas Dapkus
Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų rinkodara ir logistika Doc. dr. Milita Vienažindienė
Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos organizacijose Doc. dr. Rolandas Drejeris
Verslo diversifikacija ir socialinio verslo modeliai Doc. dr. Jolita Greblikaitė
Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
Kultūros ir turizmo vystymas kaimo vietovėse Lekt. dr. Rasa Pranskūnienė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas Doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė

Miškų ir ekologijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Aplinkos ir ekologijos institutas

Miško ekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis Prof. dr. Vitas Marozas
Biožaliavų ir atliekų perdirbimas ir panaudojimas ne maisto reikmėms Prof. dr. Violeta Makarevičienė
Teršalų judrumas aplinkoje, jų stabilizacija ir šalinimas Prof. dr. Valdas Paulauskas
Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio, vandens kokybei bei augalinių žaliavų savybėms sistemoje dirvožemis-vanduo-augalas Prof. dr. Laima Česonienė
Agroekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir kaita klimato ir skirtingų žemdirbystės sistemų poveikio sąlygomis Dr. Juozas Pekarskas

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Spygliuočių medžių genetinis stabilumas ir genetinis atsakas į aplinkos stresus Prof. dr. Darius Danusevičius
Įvairiomis sąlygomis kintančių miško ekosistemų biologinė įvairovė bei adaptyviai tvarių miškininkystės technologijų plėtra Prof. dr. Gediminas Brazaitis

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai Prof. dr. Gintautas Mozgeris
Miško ekosistemų būklė: pagrindinės tendencijos aplinkos veiksniai sąlygojantys būklės regioninius pokyčius Prof. dr. Algirdas Augustaitis
Medynų našumo ir augimo modeliavimas Doc. dr. Edmundas Petrauskas
Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė Lekt. dr. Jonas Saladis

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose Doc. dr. Algirdas Radzevičius
Inovatyvių technologijų ir mokymos(si) metodų taikymas gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę Doc. dr. Antanas Vancevičius
Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai Doc. dr. Raimondas Šadzevičius
Potvynių hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas Doc. dr. Arvydas Šikšnys

Vandens išteklių inžinerijos institutas

Vandens išteklių darnus naudojimas ir vandens ekosistemų stabilumas Doc. dr. Antanas Dumbrauskas
Vandens taršos dėsningumų ir prevencijos priemonių tyrimai Dr. Valerijus Gasiūnas
Sistemos „dirvožemis-augalas-vanduo“ sąveikos tyrimas Lekt. dr. Vilda Grybauskienė

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Racionalaus žemės naudojimo pagrindimas taikant įprastinius bei nuotolinius tyrimo metodus Prof. dr. Audrius Aleknavičius

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas

Biodujų gamybos iš organinių atliekų ir energetinės biomasės energetinis efektyvumas ir tvarumas Doc. dr. Kęstutis Navickas
Tausus energijos ir medžiagų mainų procesų valdymas biosistemose Prof. habil. dr. Algirdas.Raila
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas Prof. dr. Gvidonas Labeckas
Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose Prof. dr. Juozas Padgurskas

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių- techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas Doc. dr. Algirdas Jasinskas
Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas) Doc. dr. Ričardas Butkus
Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai Prof. dr. Dainius Steponavičius
Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiuose žemdirbystės sistemose tyrimai Prof. dr. Egidijus Šarauskis
Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai Doc. dr. Remigijus Zinkevičius
Inovatyvių technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas Prof. dr. Eglė Jotautienė