Tyrimai

Vandens ir dirvožemio tyrimai

VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS
VANDENS IŠTEKLIŲ INŽINERIJOS INSTITUTO
CHEMINĖ ANALITINĖ LABORATORIJA 

  • Cheminė analitinė laboratorija Aplinkos apsaugos agentūros atestuota atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.
  •  Laboratorija turi 62 metų darbo patirtį (įkurta 1956 m.)Moderni įranga leidžia atlikti dirvožemio, augalų ir grunto tyrimus;  nustatyti nuotekų dumblo, mėšlo, srutų ir kompostų tręšiamąją vertę; gamtinio (paviršinio ir požeminio) vandens; nuotekų (buitinių, pramonės, gyvulininkystės fermų) tyrimus. 
  • Laboratorijoje teikiamos geriamo vandens kokybės tyrimų paslaugos.
  • Mūsų klientai – žemę mylintys žmonės – žemės ūkio bendrovės, daržininkai, sodininkai, konsultavimo tarnybos, universiteto mokslininkai.
  • Laboratorijoje taikoma kokybės kontrolė dalyvaujant tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose.
  • Laboratorijoje tiriami šie parametrai:
Leidimo Nr. Pavadinimas Išdavimo data Tyrimų objektas ir nustatomi parametrai

 

1005542 Aleksandro Stuginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto Cheminė analitinė laboratorija

 

 

2012 10 29 Nuotekos: pH, sausa liekana, skendinčios medžiagos, BDS7, ChDSMn, ChDSCr , kalis K+ ir Na+ , savitasis elektrinis laidis, amonio azotas,nitritų azotas, nitratų azotas, bendrasis azotas,fosfatai, bendrasis fosforas, sulfatai, chloridai,vandenyje ištirpęs deguonis, riebalai, muilai.

Paviršinis ir požeminis vanduo: pH, sausa liekana, skendinčios medžiagos, BDS7,ChDSMn,ChDSCr, kalis K+ ir Na+ , savitasis elektrinis, laidis, amonio azotas, nitritų azotas, nitratų azotas, fosfatai, bendrasis fosforas, bendra geležis, sulfatai, chloridai, šarmingumas (hidrokarbonatai), bendrasis kietumas, kalcis.

Dirvožemis, dumblas: pH-KCl, savitasis elektrinis laidis, judrusis K2O, judrusis P2O5, amonio azotas NH4-N, nitratų azotas NO3-N, humusas,bendrasis fosforas dumble, sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas dumble.

 

Kontaktai:
Kontaktinis asmuo: Laboratorijos vedėja Lina Šmakovienė
Adresas: Parkog.6, Vilainiai,Kėdainių r., LT58102
Tel. 8 682 38503
El. paštas:smakoviene@gmail.comLina.Smakoviene@asu.lt