Atviros prieigos centras

Įgyvendinant slėnių programų projektus sukurtos ir atnaujintos laboratorijos, šiuo metu mokslo ir studijų institutuose esančios laboratorijos, veikia atviros prieigos principu, t. y. jų ištekliai prieinami ne tik tų institucijų darbuotojams, studentams ar stažuotojams, bet ir suinteresuotiems asmenims iš kitų institucijų ar verslo subjektų vadovaujantis atnaujintu Atviros prieigos MTEP infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo reglamentu.

Reglamente apibrėžiama mokslo ir studijų institucijose ar kituose viešojo ar privataus sektorių subjektuose esančios atvirai prieinamos laboratorinės ir kitos įrangos ir su ja susijusių paslaugų valdymo, teikimo vartotojams, kainodaros formavimo, naudojimo apskaitos, efektyvumo stebėjimo ir vertinimo tvarka.

Mokslo ir studijų institucijos savo interneto tinklapiuose skelbia informaciją apie jų turimus atviros prieigos išteklius ir teikiamas paslaugas, galimus atlikti mokslinius tyrimus, bandymus ir (ar) matavimus, už atviros prieigos išteklių ir paslaugų teikimą atsakingų asmenų kontaktinius duomenis, Atviros prieigos veiklos taisykles ir kitą vartotojui naudingą informaciją.

Kitos nuorodos:

Programos:

Atviros prieigos centrų veiklos dokumentai:

Išteklių ir paslaugų šarašai:

Paslaugos – pasiūlymai:

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui pagal Priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“, kuri skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Paraiškas galima teikti iki š.m. kovo 16 d.

Paslaugų sąrašas, kuriame pateiktos ASU mokslininkų tematikos 

Sukurtos technologijos, teikiamos paslaugos:

Kontaktai

Dr. Vaida Steponavičienė
Atviros prieigos centrų koordinatorė
Tel. 8 37 788134, mob. tel. 8 654 37 370
El. p.: vaida.steponaviciene@asu.lt
LinkedIn