Atviros prieigos centras | VDU Žemės ūkio akademija

Atviros prieigos centras

Įgyvendinant slėnių programų projektus sukurtos ir atnaujintos laboratorijos, šiuo metu mokslo ir studijų institutuose esančios laboratorijos, veikia atviros prieigos principu, t. y. jų ištekliai prieinami ne tik tų institucijų darbuotojams, studentams ar stažuotojams, bet ir suinteresuotiems asmenims iš kitų institucijų ar verslo subjektų vadovaujantis atnaujintu Atviros prieigos MTEP infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo reglamentu.

Reglamente apibrėžiama mokslo ir studijų institucijose ar kituose viešojo ar privataus sektorių subjektuose esančios atvirai prieinamos laboratorinės ir kitos įrangos ir su ja susijusių paslaugų valdymo, teikimo vartotojams, kainodaros formavimo, naudojimo apskaitos, efektyvumo stebėjimo ir vertinimo tvarka.

Mokslo ir studijų institucijos savo interneto tinklapiuose skelbia informaciją apie jų turimus atviros prieigos išteklius ir teikiamas paslaugas, galimus atlikti mokslinius tyrimus, bandymus ir (ar) matavimus, už atviros prieigos išteklių ir paslaugų teikimą atsakingų asmenų kontaktinius duomenis, Atviros prieigos veiklos taisykles ir kitą vartotojui naudingą informaciją.

Kitos nuorodos:

Programos: