Atviros prieigos biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras

Apie centrą

Biosistemų inžinerojos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras įkurtas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programos patvirtinimo“ 2008 m. spalio 1 d. Nr. 1130, vykdant projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013.

Centro, kuriame yra 12 laboratorijų: progresyvios augalininkystės inžinerijos; geomatikos; statinių ir statybinių medžiagų; vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo; termoenergetinių procesų ir emisijos; mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo; technologijų saugos; sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio; biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų; biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo; biodujų; biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų, pagrindinės veiklos kryptys yra: biosistemų inžinerija, bioenergetika, vandens inžinerija, kurios užtikrina mokslinių tyrimų sistemos žemės, miškų, vandens ir maisto sektoriuose vientisumą, mokslinių pasiekimų inžinerinius sprendimus ir diegimą gamyboje kuriant saugias, aplinkai palankias ir išteklius tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus.

Centro laboratorijose yra per 78 vnt. mokslinės tyrimų įrangos, suformuotas paslaugų sąrašas, panaudojant esamą įrangą yra 81 paslaugos. Centro mokslinis personalas suformuotas iš Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų. Mokslinius tyrimus atlieka ir paslaugas teikia: vyriausiųjų mokslo darbuotojų – profesorių skaičius etatais 0,95, vyresniųjų mokslo darbuotojų 3,75, mokslo darbuotojų 1,05, jaunesniųjų mokslo darbuotojų 2,95, technikų – inžinierių 0,45, laborantų 4,7.

Preliminarios tarptautinių MTEP programų projektų temos:

 • Procesų automatizavimas ir efektyvumo didinimas.
 • Alternatyvių degalų ir mašininių tepalų naudojimas.
 • Antros kartos biodegalų (Fisher-Tropsh dyzelino gamyba) ir sunkiosios frakcijos panaudojimas kaip biodegalų komponentą.
 • Sintezės dujų gamybos iš biomasės galimybės, potencialas ir panaudojimas.
 • Biomasės transportavimas, sandėliavimas ir logistika.
 • Biodujų gamyba, valymas, transportavimas ir panaudojimas.
 • Biodujų valymas iki sintezės dujoms keliamų reikalavimų ir jų panaudojimas.
 • Biodegalų gamybos neigiamos įtakos maisto produktams mažinimas didinant degalų gamybos apimtis.
 • Antros kartos degalų vartojimas miesto visuomeniniame komunaliniame transporte.
 • Bio ir mineralinio dyzelino mišinio gamyba iš aliejingųjų sėklų.
 • Naujų rūšių aliejingųjų sėklų ir riebalingųjų atliekų panaudojimas biodyzelino gamyboje.
 • Biodyzelino ir bioalyvų gamybos technologijų tobulinimas.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata.

Laboratorijos

Laboratorijose atliekamų tyrimų tematikos:

Progresyvios augalininkystės laboratorija

 • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių procesų optimizavimas;
 • Tiksliosios žemdirbystės (precision agriculture) mašinų sistemų tyrimas;
 • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai.

Geomatikos laboratorija

 • Hiperspektrinis skenavimas;
 • Objektinis vaizdų apdorojimas;
 • Aerofotografavimas;
 • Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas.

Statinių ir statybinių medžiagų laboratorija

 • Hidrotechninės statybos statybinių medžiagų tyrimai.
 • Žemės ūkio gamybinių pastatų, hidrotechnikos statinių ir konstrukcijų būklės tyrimai;
 • Statybinių medžiagų, skirtų žemės ūkio gamybinių pastatų ir hidrotechnikos statinių konstrukcijoms, tyrimai;
 • Žemės ūkio gamybinių pastatų infrastruktūros inovacijų ir hidrotechnikos statinių geofiltracinės saugos tyrimai.

Vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo laboratorija

 • Upių, ežerų ir kitų vandens telkinių, drenažo sistemų hidrologinio rėžimo vertiniams;
 • Vandens tėkmės profiliavimas akustiniu metodu;
 • Vandens telkinių prievaginės dalies ir vagos dugno skenavimas;
 • Atvirų vandens telkinių hidraulinių reiškinių fizinis ir skaitmeninis modeliavimas;
 • Geografinių informacinių sistemų taikymas vandens inžinerijoje, potvynių rizikos ir prevencijos modeliavimas;
 • Dirvožemio drėgmės balanso, dirvožemio vandens charakteristikų tyrimai;
 • Azoto ir fosforo taršos apkrovų ir balanso skaičiavimas upių baseinuose ir pasiūlymų žemės ūkio bei pramonės taršai mažinti parengimas.

Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija

 • Oro taršos vertinimo gamybinėje aplinkoje ir šalia gamybinių objektų, dujų ir kenksmingų emisijų mažinimo priemonių kūrimo, biokuro ir biomasės savybių bei deginimo procesų tyrimai.

Mašinių, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija

 • Hidraulinių sistemų diagnostika ir tyrimai;
 • Traktorių eksploatacinių rodiklių nustatymas;
 • Vidaus degimo variklių darbo rodiklių tyrimai.

Technologijų saugos laboratorija

 • Esamų ir naujai kuriamų biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos technologijų, jų sudėtinių dalių ar jose naudojamų įrenginių saugos tyrimas, vertinimas ir tobulinimas;
 • Profesinės rizikos ir atitikties ES ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimams, žmonių ir aplinkos saugos požiūriu tyrimas ir vertiniams;
 • Priemonių, mažinančių aplinkos technologinę taršą ir užtikrinančių žmonių saugą, rengimas ir įgyvendinimas.

Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorija

 • Biodegalų ir kitų biomasės panaudojimo procesų kokybinių parametrų tyrimai.
 • Dujų sudėties ir savybių tyrimai.
 • Dujų valuymo metodų efektyvumo įvertinimas, priklausomai nuo jų sudėties ir gamybos apimčių bei technologijų.
 • Biodujų panaudojimo anytos kartos degalų sintezei galimybių tyrimai.

Biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorija

 • Biodegalų ir kitų biomasės panaudojimo procesų kokybinių parametrų tyrimai.

Biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų laboratorija

 • Energijos efektyvaus panaudojimo ir alternatyviosios bioenergetikos technologijų plėtra;
 • Įvairių kietojo biokuro rūšių inovatyvių paruošimo technologijų kūrimas, logistika, kuro savybių tyrimai;
 • Šilumos gamybos įrenginių darbo kokybės analizė, valdymo, energijos naudojimo efektyvumo, šildymo – vėdinimo sistemų darbo kokybės vertinimas;
 • Mokroklimato gamybiniuose objektuose, darbo ir gyvenamojoje aplinkoje monitoringas;
 • Eneregetinių ir gamybinių objektų poveikio aplinkai vertinimas, projektų ekspertizė;
 • Inovatyvių, atsinaujinančios energijos šaltinių efektyvaus naudojimo biotechnologijose būdų paieška, produktų gamybos technologijų tobulinimas.

Biodujų laboratorija

 • Biodujų jėgainėse perdirbamų žaliavų biodujų išeigų ir energinio potencialo nustatymas;
 • Biodujų gamybos technologoinio proceso optimizavimas;
 • Biodujų sudėties ir energinės vertės nustatymas;
 • Biodujų jėgainės veiklos rodiklių stebėsenos ir vertinimo paslaugos;
 • Biodujų jėgainių statybos galimybių studijos;
 • Projektų technologinės dalies rengimo paslaugos;
 • Biodujų jėgainių tvarumo ciklo rodiklių nustatymas.

Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorija

 • Biologinių ir kitokių organinių atliekų bei šalutinių produktų inventorizavimas;
 • Atliekų savybių ir tinkamumo bioenergetiniams procesams tyrimai;
 • Organinių atliekų energetinės vertės ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Žemės ūkio kilmės atliekų surinkimo, utilizavimo technologijų optimizavimas.