Bandymų stotis

VDU Žemės ūkio akademijos bandymų stotis  įkurta 1978 metais buvusio bandymų lauko bazėje. Ji skirta Universiteto dėstytojų, mokslinių bendradarbių bei studentų moksliniam ir studijų darbui, o taip pat pačios stoties darbuotojų moksliniam tiriamajam darbui.

Bandymų stoties misija

plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus prioritetinėse žemės ūkio mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tyrimų aktualumui, jų svarbai Lietuvos žemės ūkiui ir ekonomikai. Kurti ir skleisti pažangiausias biologines, žemės ūkio išteklių darnaus naudojimo bei plėtros žinias ir patirtį.

Pagrindinės Bandymų stoties funkcijos:

  1. Sudaryti sąlygas vykdyti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio mokslo tyrimus Universiteto mokslininkams;
  2. Kaupti, apibendrinti ir skleisti žemės ūkio mokslo ir technologijų naujoves;
  3. Sudaryti palankias sąlygas ir galimybes bandymų vykdytojams naudotis stoties įranga, laboratorijomis, technika ir inventoriumi bei pagalbinio personalo paslaugomis;
  4. Teikti studentams techninę ir metodinę pagalbą, sudaryti jiems sąlygas Bandymų stotyje mokytis žemės ūkio darbų, atlikti mokomąsias praktikas;
  5. Organizuoti kartu su Universiteto institutais bandymų apžiūras, lauko dienas, konferencijas, seminarus, pasitarimus;
  6. Dalyvauti bakalaurų, magistrantų, doktorantų mokslo ir studijų procese;
  7. Teikti konsultacijas žemės ūkio specialistams, ūkininkams.

Direktorius prof. habil. dr. Rimantas Velička

Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno r.
Tel. nr.: 8 37 752 217; 8 37 788 161
Faksas: 8 37 752 320


Rezultatai

2015 m.  Bandymų stotyje buvo atliekama  67 lauko eksperimentai, t.y. apie 3000 laukelių, kurie sudarė apie 62,54 ha. Buvo atliekami aktualūs Lietuvos žemės ūkiui fundamentiniai ir taikomieji moksliniai darbai: agroekosistemų tvarumo ir intensyvinimo, rapsų agrocenozių ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai; lauko ir pievų augalų augimo, vystymosi ir derliaus formavimo,  žaladarių paplitimo, žalingumo ir apsaugos priemonių tyrimai; pagrindinių Lietuvoje prekinių augalų (cukrinių runkelių, kviečių, rapsų) technologijų tobulinimas, užtikrinant jų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose; žemės dirbimo suprastinimo, bearimio žemės dirbimo, ražieninės sėjos taikymo mūsų agroklimatinėmis sąlygomis agroinžinerinis ir ekonominis pagrindimas bei  ekologinio ūkininkavimo būdų ir plėtros bei poveikio agroekosistemai tyrimai.  Studentų mokymui, kaip ir kiekvienais metais, buvo įrengti įvairūs kolekciniai augynai, augalų genofondas. Tęsiami  tyrimai 1966 m. įrengtoje sėjomainų kolekcijoje.

2015 m. BS mokslo darbuotojai parengė ir paskelbė 2 straipsnius leidiniuose, referuojamuose Tarptautinėse duomenų bazėse, 4 straipsnius mokslinių konferencijų ir kituose leidiniuose, 5 straipsnius leidiniuose, nepriskirtuose mokslo leidinių grupėms. Taip pat,  apibendrindami parodomųjų bandymų duomenis, parengė ir paskelbė mokslines rekomendacijas ūkininkams: „Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Mokslo darbuotojai parengė ir perskaitė 5 pranešimus tarptautinėse konferencijose užsienyje, 41 pranešimą konfencijose ir seminaruose Lietuvoje. Eksperimentų duomenys pristatyti tarptautiniame moksliniame simpoziume „Actual Tasks on Agricultural Engineering“ (Kroatija); tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje („Harmonious Agriculture“ (Latvija), „Recovery of Soil Fertility and their Protection in Modern Farming“ (Baltarusija), „Bringing Innovations to Organic Farming“ (Slovakija), „Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development“ (Lenkija)); tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje „Žmogaus ir gamtos sauga 2015“; Lietuvos mokslinėse konferencijose (ASU AF konferencijoje „Agroekosistemų tvarumas ir aplinkos kokybė“, LHD konferencijoje „Agrofitocenozių produktyvumo didinimas“, LDD konferencijoje „Aplinka ir dirvožemis“, „Žemdirbio vasara 2015“), tarptautiniame NJF 483 seminare „Soil degradation theory, evidence and protection activities“, parodų „Ką pasėsi 2015“ ir „Sprendimų ratas 2015“ metu. BS mokslo darbuotojai skaitė pranešimus 3 seminaruose ir 3 lauko dienose ūkininkams ir konsultantams apie rapsų auginimą ekologinėje žemdirbystės sistemoje.

Bandymų stotyje atliktų tyrimų pagrindu 2015 m. paskelbti 8 moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą, 1,0 – kituose leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „ISI Web of Science“, 8 – leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse, 9 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir 20 publikacijų leidiniuose, nepriskirtuose mokslo leidinių grupėms.  Atliekant mokslinius tyrimus Bandymų stoties įranga, laboratorijomis, technika bei kvalifikuoto pagalbinio personalo paslaugomis naudojosi ne tik Agronomijos, bet ir kitų fakultetų tyrėjai  ir studentai.  Įvairių disciplinų mokomąsias praktikas  2015 m.  Universiteto bei Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto studentai.

Bandymų stoties mokslininkai  vykdo ne tik fundamentinius (rapsų agrocenozių, alelopatijos), bet ir taikomuosius  tyrimus. 2015 m. Bandymų stotyje baigtas vykdyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ finansuojamas parodomųjų bandymų  projektas “Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“. Parengtos ir išleistos rekomendacijos ūkininkams. 2015 m. taip pat pabaigtas vykdyti kitas parodomųjų bandymų projektas – „Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje“, parengtos ir išleistos rekomendacijos. Bandymų stotyje vykdoma ir daug užsakomųjų tyrimų. Pagal sutartis su LR Žemės ūkio ministerija ir įvairiais ūkio subjektais tyrimus Bandymų stotyje ir Dirvožemio  ir pasėlių ekologijos laboratorijoje vykdo ne tik Bandymų stoties mokslo darbuotojai, bet ir kiti Agronomijos fakulteto bei kitų padalinių mokslininkai. Bandymų stoties mokslo darbuotojai atlieka vasarinių rapsų pasėlio tankumo tyrimus Vokietijos pasėlių draudimo bendrovės filialo Lietuvoje VH Lietuva užsakymu. 2015 m. Bandymų stoties direktorius prof. R. Velička ir mokslo darbuotojai dalyvavo rengiant LMT Nacionalinės mokslo programos projekto paraišką „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“ (KLIMAGRO). Projektas laimėtas ir pradėtas vykdyti, bendradarbiaujama su VDU ir LAMMC filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkais. Taip pat BS mokslo darbuotojai dalyvavo rengiant COST paraiškas: 1) COST paraiška OC-2015-2-20135 “Allelopathy for sustainable agriculture: from molecules to genes, from models to field”, COST Open Call OC-2015-2. (m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė, doc. dr. Rita Pupalienė, lekt. dr. Rita Čepulienė); 2) COST paraiška „Allelopathy for sustainable agriculture: from molecules to genes; from models to field” (ALLFORAGR), Open Call Collection OC-2015-1, Proposal Reference OC-2015-1-19558. (m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė, doc. dr. Rita Pupalienė).

Bandymų stotyje esančioje sėjomainų kolekcijoje, seniausiame iki šiol tęsiamame bandyme, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto mokslininkai pradėjo vykdyti mokslinius tyrimus  pagal LMT Nacionalinės mokslo programos projektą „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“, parengtą su LAMMC filialo Žemdirbystės instituto mokslininkais.

BS mokslo darbuotojai dalyvavo mokslinėse ekspedicijose: „Pasėlių piktžolėtumo vertinimas Pietų Lietuvoje“ ir „Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose“, „Agroinovacijos pažangiuose augalininkystės ūkiuose“, taip pat kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose („LI-COR Instrumentation Workshop“ ir kt.). Tarptautinis seminaras su LI-COR firmos atstovais vyko Bandymų stotyje.

2015 m. Bandymų stoties darbuotojai rengė paraiškas  LMT finansuojamai studentų  mokslinei praktikai.  Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorijoje mokslinę praktiką atliko atliko ASU studentė Justina Vaidžiulytė,  vadovas Bandymų stoties direktorius prof. habil. dr. R. Velička.

ASU Bandymų stoties mokslininkai bendradarbiauja su kolegomis iš kitų šalių. 2015 m. Bandymų stotyje lankėsi svečiai iš Prancūzijos – 22 žemės ūkio kolegijos studentai ir dėstytojai. 2015 lapkričio 20 d.  ASU Bandymų stotyje lankėsi profesorius dr. Yoshiharu Fujii iš Tokijo žemės ūkio ir technologijų universiteto, 2015 gruodžio 18 d.  ASU Bandymų stotyje lankėsi Čekijos gyvybės mokslų universiteto Prahoje profesorius dr. František Kumhála. Svečiai supažindinti su BS esančia tyrimų įranga ir atliekamais eksperimentais.

2015 m. birželio 18 d., devynioliktąjį kartą, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriumi ir remiant LR Žemės ūkio ministerijai, surengta tradicine tapusi mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra ,,Žemdirbio vasara 2015: Augalų mitybos aktualijos šiuolaikinėje žemdirbystėje ”. Konferencija populiari su žemės ūkiu susijusių įmonių tarpe, kurios ne tik kasmet dalyvauja, bet ir skiria paramą renginiui.  Konferencijos rėmėjai 2015 m.: AB Lytagra, UAB Rovaltra, UAB EWA, UAB Dojus Agro, VšĮ ASU Mokomasis ūkis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,  ūkininkas Alfredas Bardauskas. Informaciją apie renginį skelbė TV laida „Kaimo akademija“, žurnalas „Mano ūkis“, laikraštis „Ūkininko patarėjas“. 2015 metų konferencijai pasirinkta tema aktuali ūkininkaujantiems – žemės ūkio augalus reikia tręšti visada; trąšų kainos nemažėja, o didėja; jau yra atvejų, kai didinant trąšų normas ž. ū. augalų derlingumas nebedidėja – dėl suprastėjusių dirvožemio savybių (sutankėjimo (armens pado susidarymo), sugadintos, nepatvarios struktūros, rūgštėjimo, užmirkimo ir kt.). Rinkoje pasirodančios naujos trąšos, nauja trąšų paskleidimo technika reikalauja atnaujinti turimas žinias ūkininkus, kurie nori ūkininkauti efektyviau, gaminti kokybiškesnę produkciją mažinant išlaidas, mažiau teršiant aplinką. Trąšų ir technikos pardavėjams reikalinga ūkininkų nuomonė apie jų produkciją. ASU Bandymų stotyje kasmet atliekama nemažai tręšimo bandymų, kur tiriamos naujos trąšos ne tik intensyviai ūkininkaujantiems, bet ir ekologiniams ūkiams.

Į konferencijos atidarymą atvyko ir dalyvius pasveikino ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, LAMMC direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, LR Ministro pirmininko patarėjas žemės ūkiui A. Damanskis, LR Žemės ūkio ministerijos atstovai: R. Krasuckis, V. Ašmonas, VšĮ LŽŪKT direktorius dr. Evaldas Makelis, universiteto mecenatams-konferencijos rėmėjams atstovavo AB Lytagra generalinis direktorius Adomas Balsys. Konferencijos atidarymo metu Bandymų stoties direktorius prof. R. Velička, rektorius prof. dr. A. Maziliauskas ir LR Ministro pirmininko patarėjas žemės ūkiui A. Damanskis iškilminga atidarė renovuotą Bandymų stoties pastatą.

2015 metų konferencijos dalyvių sąraše – 238 žmonės. Nemažą dalį mūsų rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos dalyvių sudarė ūkininkai. Yra nemažai ūkininkų, kurie yra kasmetiniai konferencijos „Žemdirbio vasara“ dalyviai: tai Kauno rajone ūkininkaujantis Leonas Rudinskas, Skuodo raj. – Vidmantas Duonėla, Raseinių raj. – Alfredas Bardauskas ir nemažai kitų. Konferencijoje ir lauko eksperimentų apžiūroje dalyvavę ASU ir kolegijų studentai taip pat yra ūkininkai arba ūkininkų vaikai, būsimi ūkininkai.  Kasmet „Žemdirbio vasaroje“ dalyvauja įvairių, susijusių su žemės ūkiu, firmų darbuotojai: agronomai, vadybininkai, vadovai. Taip pat dalyvavo mokslininkai ir dėstytojai iš įvairių kitų mokslo ir studijų institucijų: LAMMC filialų – žemdirbystės instituto ir bandymų stočių, Žemaitijos kolegijos ir Kauno kolegijos. LŽŪKT Augalininkystės skyriaus specialistai, augalininkystės konsultantai iš įvairių rajonų biurų taip pat dalyvavo renginyje. Į konferenciją atvyko keletas rajonų žemės ūkio skyrių vedėjų. Pirmojoje konferencijos dalyje buvo perskaityti  9 pranešimai, 7 iš jų – parengti ASU mokslininkų. 2015 m. išsiplėtė  antrosios renginio dalies formatas: konferencijos dalyviai ne tik apžiūrėjo lauko eksperimentus, bet ir stebėjo naujausios žemės ūkio technikos, skirtos trąšų paskleidimui – purkštuvų, trąšų barstomųjų, mėšlo kratytuvų demonstravimą. Techniką pristatė ASU mecenatai- AB Lytagra, UAB Rovaltra, UAB EWA, UAB Dojus Agro.

2015 m. tarptautinio renginio „Augalų žavadienis“ metu Bandymų stoties vyresn. mokslo darbuotoja doc. dr. Aušra Marcinkevičienė pasakojo susirinkusiems apie augalų pasaulio  paslaptis, pristatė modernią laboratorinę įrangą bei techniką, naudojamą lauko bandymuose. Renginyje dalyvavo apie 20  mokinių iš Kauno ir Kauno rajono mokyklų.

Pagal slėnio „Nemunas“ projektą už 29479,23 Eurų Bandymų stotyje įsigyti baldai auditorijai, laboratorijoms ir kabinetams. Dabar konferencijos, seminarai, kai kurie užsiėmimai studentams vyks moderniai įrengtoje auditorijoje.  Už iš valstybės biudžeto (ŠMM) valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti 2015 metais skirtų lėšų (viso 23051,43 Eurų) buvo atliktas Bandymų stoties technikos laikymo aikštelių dangos (1800 m2)  einamasis remontas, suremontuota teritorijos priežiūrai naudojama technika, atliktas lauko eksperimentams naudojamos įrangos (kultivatoriaus, priekabos, priešsėjinio dirvos dirbimo agregato) einamasis remontas, įsigyta kuro, kuris panaudotas teritorijos ir pakelių priežiūrai. Iš LMT Nacionalinės mokslo programos projekto „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“ (KLIMAGRO) lėšų papildyta lauko eksperimentų vykdymo techninė bazė- už 4000 Eurų įsigyta  prie traktoriaus montuojama sėklų, trąšų speciali krovimo įranga, o už 7707,7 Eurų- kombinuotas sėklų guoliavietės formavimo agregatas (germinatorius).