VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ | VDU Žemės ūkio akademija

VšĮ „ASU mokomasis ūkis“

Apie mus

Trumpa istorija

Ūkis įkurtas 1992 metais, reorganizavus tuometinį LŽUA gamybinį mokomąjį ūkį į LŽUA Mokymo centrą. 1996 metais jis pervardintas LŽŪU Mokomuoju ūkiu. 2011 metų birželio 7 dieną pakeistas ūkio teisinis statusas įsteigiant viešąją įstaigą „LŽŪU mokomasis ūkis“, kuri perėmė visus įmonės teises ir įsipareigojimus. 2012 metais, atsižvelgiant į pasikeitusį steigėjo pavadinimą (LŽŪU pervardintas į ASU), liepos 11 dieną įstaiga pervardinta į VšĮ „ASU mokomasis ūkis“. Aleksandro Stulginskio universitetui susijungus su Vytauto Didžiojo universitetu ir tapus VDU Žemės ūkio akademija, planuojama keisti ir ūkio pavadinimą.


Veiklos tikslai

 • Teikti paslaugas mokslinių tyrimų, studijų ir žinių sklaidos srityse studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams, žemės ūkio specialistams, ūkininkams.
 • Plėtojant pažangų ūkininkavimą, taikant modernias ir saugias technologijas, sudaryti palankias sąlygas studentų praktiniam mokymui, profesinės veiklos praktikoms ir mokomosioms (pažintinėms) ekskursijoms;
 • Sudaryti sąlygas mokslininkams ir studentams pasinaudoti ūkio gamybiniais ištekliais ir baze atliekant mokslinius bandymus, gamybos ir paslaugų teikimo procesų stebėjimus.

Veiklos kryptys

 • Augalininkystė. Javų ir daugiamečių žolių sėklininkystė (vidutiniškai ūkyje kasmet išauginama beveik po 15000 tonų reprodukcinių varpinių ir ankštinių javų sėklinės medžiagos ir virš 17,1 tonų daugiamečių žolių sėklų). Aukštos reprodukcijos grūdų auginimas. Ekologinis ūkis. Aukštos kokybės pašarų gamyba.
 • Gyvulininkystė. Pieno gamyba ir pardavimas (prekyba šviežiu žaliaviniu pienu). Veislinė galvijininkystė, mėsinių galvijų auginimas.
 • Eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla. Žemės ūkio mokslo, inovacijų  bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Ūkis mokymosi procese

Mokomajame ūkyje studentai atlieka dirvotyros, žemdirbystės, piktžolėtumo vertinimo ir jų kontrolės, arimo kokybės vertinimo, arimo mokymo, sėjomainų bei pasėlių vertinimo, pirminės buhalterinės apskaitos gamybines ir mokomąsias praktikas, praktinius darbus. Doktorantai ir dėstytojai atlieka bandymus Karkiškių karvių fermoje bei visame Karkiškių gamybiniame komplekse, grūdinių bei daugiamečių žolių sėklų sandėliuose.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto visų programų studentai atlieka šiuos praktinius darbus: karvių melžimo technologija, mėšlo šalinimo ir laikymo įrenginiai, pašarų ruošimo ir gyvulių šėrimo įrenginiai bei kompiuterizuotas technologinių procesų valdymas. Be to, Mokomojo ūkio sandėliai naudojami kaip mokslinio tyrimo bazė vykdant mokslinę programą “Mikotoksinas”, ūkyje bandomos techninės ir technologinės prevencinės priemonės, slopinančios mikromicetų ir mikotoksinų vystymąsi sandėliuose. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto inžinerinių studijų programų magistrantai įvairiais metų laikais atlieka mikroklimato ir dujų emisijos iš mėšlo tyrimus.

Studentai taip pat sudaro ir reikšmingą ūkio darbuotojų dalį – apie 20 proc.; sezoninių darbų metu – net 25 – 30 proc.


Reikšmingi darbai

 • 2019 metais ženkliai atnaujintas pienininkystės padalinys: atnaujinta karvių melžimo aikštelė įdiegiant šiuo metu našiausius rinkoje esančius Evanza melžtuvus; atnaujintas koncentruotų pašarų išdalinimo procesas įrengiant naujus karvių fiksavimo įrenginius, pašarų transportavimo sistemą ir laikymo bokštą.
 • Jau dviejuose traktoriuose įdiegtų automatinių vairavimo sistemų (su purkštuvo sekcijų valdymo sistema) dėka tęsiamas tiksliosios žemdirbystės vystymas nuo pat sėjos iki pasėlių brandos. Sėjos, purškimo, tręšimo darbai atliekami itin tiksliai. Dėl to optimizuojamas sėklos, trąšų, agrochemijos poreikis, mažinamos kitos sąnaudos, emisijos, žmogiškųjų resursų poreikis; palengvinamas operatoriaus darbas. Visa tai veda į tvarųjį ūkininkavimą, kuris prisideda prie aplinkosaugos gerinimo.
 • 2017-2019 metais ūkis buvo partneris keturiuose EIP projektuose. Šių projektų metu buvo investuojama į inovacijų žemės ūkyje kūrimą, diegimą, išbandymą ir tobulinimą. Gautais rezultatais dalinamasi su EIP grupių partneriais, informacija skleidžiama kitoms žemės ūkio bendrovėmis ir ūkininkams, taip prisidedant prie aukštesnės kokybės produkcijos gamybos, ekonomiškesnio ir tvaresnio ūkininkavimo visos šakos mastu. Šių projektų metu įrengtos dirvožemio drėgmės geruliavimo ir stebėsenos sistemos, iš dalies amortizuojančios sausrų keliamus neigiamus padarinius produkcijos kiekiui ir kokybei; įgyvendintos investicijos, prisidedančios prie Lietuvos pieninių galvijų populiacijos veislinės vertės ir produktyvumo didinimo; įdiegus inovatyvias technologijas pradėtas tiksliosios žemdirbystės vystymas.
 • Renovuotas antrasis taruotų grūdų sandėlis.
 • 2017 metais įsigytas naujas 250 AG traktorius, taip sistemingai vykdant dar 2009 metais pradėtą ženklų technikos parko modernizavimą.
 • Atnaujinta 2007 metais rekonstruotos karvių fermos melžimo aikštelės apšvietimo sistema – įdiegta inovatyvi LED apšvietimo technologija ne tik pagerino patalpos apšviestumą, tačiau ir taupo išlaidas, skirtas elektros energijai.
 • 2016 metais rekonstruotas vienas grūdinių kultūrų sandėlis, remontuoti kitų pastatų stogai; Tęsiant infrastruktūros gerinimą, Karkiškių gamybiniame komplekse visos fermos ir dalis sandėlių sujungti asfaltuota kelio danga. Įsigytas naujas galingas savaeigis teleskopinis krautuvas, pašarų smulkintuvas bei diržinis ruloninis presas ženkliai prisidėjo prie pašarų ruošimo technikos atnaujinimo.
 • 2014 metais dalyvaujant ASU įgyvendinamame projekte įrengtas cechas grūdų daiginimui bei įsisavinama grūdų daiginimo technologija. Šiais daigintais grūdais šeriama kontrolinė karvių grupė, stebima produkcijos dinamika. Siekiant aukštesnių derlingumų įsigyta modernių žemės dirbimo padargų. Užtikrinant geras gyvūnų laikymo sąlygas iš dalies atnaujintas vienas iš tvartų, jo aptarnavimo infrastruktūra. Atnaujinti labiausiai susidėvėjusių pašarų tranšėjų pagrindai leis išlaikyti aukštą pašarų kokybę bei gyvulių produktyvumą.
 • 2012 metais įsigytas savaeigis naujas teleskopinis autokrautuvas bei nauja, moderni šienapjovė, iš dalies atnaujintas automobilių parkas. Įgyvendinus šias investicijas padidėjo darbo našumas bei pagerėjo pašarų kokybė.
 • 2011 metais įgyvendinant investicinį projektą modernizuotas ūkio sėklų gamybos procesas – įsigytas naujas inovatyvus kombainas, bei didelės talpos puspriekabė.

Planai ateičiai

 • Bendradarbiaujant su VDU ŽŪA efektyvinti panaudojimą Mokomojo ūkio turimo intelektinio potencialo ir kasmet modernizuojamos turimos techninės bazės rengiant įvairių sričių ir pakopų studentus bei doktorantus.
 • maksimizuoti studentų, atliekančių gamybinę praktiką skaičių;
 • tęsiant tiksliosios žemdirbystės vystymą, modernizuoti purkštuvo sekcijų valdymo sistemą, įdiegiant papildomus sekcijų padalinimus – taip persidengimai, atsirandantys dėl įvairios laukų geometrinės formos, bus dar labiau sumažinti. Tai leis pasiekti geresnių rezultatų tausonant aplinką.
 • Įrengti Europos klimato kaitos centro Gyvulininkystės tyrimų-demonstracinį objektą (TDO) – išmaniąją fermą su CO2 emisijos kontrole.
 • Siekiant išlikti stipriais sėklininkystės sektoriaus atstovais, jau galvojama apie sėklų ruošimo įrangos atnaujinimą.

Ataskaitos

Kontaktai

VŠĮ “ASU Mokomasis ūkis”
Rapsų g. 1 ,LT-53367, Noreikiškių k., Kauno raj.

Direktorius
Tel. Nr.: (8-37) 752 280
Mob. tel.: (8 686) 12066

Vyr. buhalterė
Tel. Nr.: (8-37) 752 310
Mob. tel.: (8 641) 78342

Buhalteris
Tel. Nr.: (8-37) 752 310
Faksas   (8-37) 397 110
El. paštas: mokomasis.ukis@vdu.lt