Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas

Apie mus

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas yra Universiteto akademinės infrastruktūros padalinys, kurio paskirtis plėtoti Universiteto bendradarbiavimą su verslo ir socialiniais partneriais siekiant tvaraus šalies agroverslo ir kaimiškų vietovių vystymosi, glaudžios mokslo, studijų ir verslo integracijos.

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Žemės ūkio, miško, gyvulininkystės technologijų, taip pat kitų mokslo pasiekimų ir inovacijų sklaidai skirtų parodų organizavimas.
 • Naujų žemės ūkio technologijų kūrimas, diegimas ir populiarinimas agroverslo sektoriuje.
 • Ūkininkų ir agroverslo įmonių darbuotojų konsultavimas ir mokymų organizavimas naujų žemės ūkio technologijų taikymo klausimais.
 • Regioninių ir vietos savivaldos lygmens kaimo tvaraus vystymosi projektų rengimas ir konsultavimas šių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
 • Vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų rengimas ir konsultavimas jų įgyvendinimo klausimais.
 • Kaimo bendruomenių poreikių sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimas.
 • Kaimo lyderių mokymų organizavimas ir vykdymas.

Direktorius doc. dr. Virginijus Venskutonis, tel. (8 37) 78 8120


Struktūriniai padaliniai

 • Parodų organizavimo centras
 • Kaimo regioninės plėtros centras
 • Naujų technologijų centras

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko durys visada atviros turintiems puikių idėjų ar sumanymų!

Adresas: Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. (8 37) 78 8119 El. paštas mtp.zua@vdu.lt


PARODŲ ORGANIZAVIMO CENTRAS

Organizuoja tarptautines ir nacionalines specializuotas parodas.

Parodose pristatomi naujausi pasaulyje žemės ūkio technologiniai sprendimai, supažindinama su besikeičiančia aplinka, naujausiomis miškininkystės, medžioklės, gyvulininkystės, aplinkos tvarkymo ir socialinio verslo regionuose temomis. Parodas praturtina turininga šviečiamoji bei kultūrinė programos.

Pažymėtina, kad ŽŪMTP Parodų organizavimo centro organizuojamos parodos yra išskirtinės Lietuvos mastu. Kasmet nuo 2009 m., laikraščio „Verslo žinios“ atliktų tyrimų duomenimis, žemės ūkio paroda „Ką pasėsi…“ yra skelbiama didžiausia, o miško, medžioklės ir gyvulininkystės technologijų paroda „Sprendimų ratas“ trečia – šešta pagal dydį iš visų parodų, tais metais vykusių Lietuvoje.

Kontaktai:
Dr. Rima Pranaitienė, tel. (8 37) 75 2373, el. paštas mtp.zua@vdu.lt


KAIMO REGIONINĖS PLĖTROS CENTRAS

Teikia paslaugas regionuose veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms:

 • Projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimo konsultavimas;
 • Mokymai;
 • Sociologinių tyrimų vykdymas ir studijų rengimas;
 • Verslo planų rengimas (tradiciniam ir socialiniam verslui).

Dalyvauja įgyvendinant LEADER programą

 •  Kaimo regioninės plėtros centras (KRPC) nuo 2004 m. aktyviai dalyvauja įgyvendinant LEADER programą. Teikia mokymų, konsultavimo, tyrimų ir studijų rengimo, vietos projektų vertinimo paslaugas vietos veiklos grupėms, kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO. Daugiau nei penktadaliui šalies VVG padėjo parengti vietos plėtros strategijas. Dalyvauja darbo grupių, sukurtų prie LR Žemės ūkio ministerijos, veikloje, teikia pastabas ir pasiūlymus rengiamiems LEADER programos įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams.

Dalyvauja projektinėje veikloje

 • KRPC yra parengęs ir įgyvendinęs keliasdešimt projektų, skirtų viešiesiems poreikiams (įgyvendinant projektus išleista metodinė medžiaga, suorganizuoti mokymai, atlikti tyrimai ir studijos, suorganizuoti viešieji renginiai).

Organizuoja viešąsias iniciatyvas:

 • Studentų savanorystės šventė „Tu gali“;
 • Sveikatingumo mugė „Būk sveikas“;
 • Ekspozicija „Socialinis verslas“ parodoje „Sprendimų ratas 2018“;
 • Žirgų varžybos „LR Prezidento taurės konkūras“.

Kontaktai:
Rimantas Čiūtas, mob. tel. 8 686 57 699, tel. (8 37) 75 2316, el. paštas mtp.zua@vdu.lt


NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Kuria, tobulina ir rūpinasi žemės ūkio technologijų sklaida.

Naujų technologijų centras teikia konsultacijas ir organizuoja mokymus ūkininkams ir agroverslo įmonių darbuotojams naujų žemės ūkio technologijų taikymo klausimais.

NTC parengtos augalininkystės technologijos yra diegiamos Baltijos, Skandinavijos, Balkanų, Afrikos šalyse, taip pat Kazachstane, Uzbekistane, Ispanijoje.

Kontaktai:
Doc. dr. Vytautas Liakas, tel. 8 686 30 175, el. paštas vytautas.liakas@vdu.lt