Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras

Apie centrą

Centras vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus socialinių ir humanitarinų mokslų srityse;
 • organizuoja ir rengia mokslininkų susirinkimus, konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt.;
 • organizuoja mokslo žinių skleidimą per visuomenės informavimo priemones ir renginius;
 • rengia vadovėlius, monografijas, metodines ir kitas mokymo priemones;
 • rengia ir teikia Instituto profilio disciplinų modulius pirmosios, antrosios pakopų studijoms bei doktorontūrai;
 • dalyvauja bakalaurų, specializuotų profesinių studijų, magistrų ir mokslininkų rengimo bei specialistų, turinčių aukštajį išsilavinimą, tobulinimo procese;
 • nustatyta tvarka siūlo suteikti kvalifikacinius bei mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus;
 • atlieka nuolatinę savo veiklos kvalifikacinę savianalizę ir savikontrolę

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Edukacinių inovacijų taikymas gerinant užsienio kalbų mokymo(si) kokybę
 • Technologijomis grįsto mokymosi kokybė
 • Profesijos pedagogų rengimas ir profesinio ugdymo turinys

Pranešimai

Konferencijų pranešimai paskelbti:

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tarptautinių konferencijų pranešimai Lietuvoje 9 27 18 14 23 4 10
Užsienyje 12 18 12 11 4

Straipsniai

Paskelbta mokslinių straipsnių:

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Straipsniai ISI (WOS) leidiniuose 1 5 2 1 0,5 9,5 1
Straipsniai kituose ISI leidiniuose 1 2 5 6 1 11 7 4,2 3
Straipsniai TDB leidiniuose 5 7 11 7 5 5 5 3,8 7

Bendradarbiavimas

Universitetai

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Filosofijos ir socialinių mokslų katedra.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Teorinės psichologijos katedra.
 • Kauno technologijos universitetas. Distancinio mokymo centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Profesinio rengimo centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Jaunimo karjeros centras.
 • Vytauto Didžiojo universitetas. Studijų kokybės centras.
 • Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos katedra.

Kolegijos

 • Kolpingo kolegija.
 • Klaipėdos technologijų ir verslo kolegija.
 • Žemaitijos kolegija.

Socialiniai partneriai

 • Lietuvos Geštalto asociacija.
 • Nacionalinė distancinio mokymo asociacija.
 • Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija.
 • Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacija.
 • Kėdainių profesinio rengimo centras.
 • Alantos verslo ir technologijų mokykla.

Valstybės ir savivaldybių institucijos

 • LR  švietimo  ministerijos  Profesinio  ir  tęstinio  mokymo  departamentas.
 • LR  Žemės  ūkio  ministerijos  Darbo  ekonomikos  ir  mokymo  metodikos  tarnyba.
 • LR  Žemės  ūkio  rūmai.
 • Kauno  rajono  savivaldybės  Švietimo.  Kultūros  ir  sporto  skyrius.
 • Kauno  rajono  savivaldybės  gydytoja.
 • A. ir J.  Juškų  etnokultūros  centras.

Nevyriausybinės institucijos ir fondai

 • Lietuvių etninės kultūros draugija.
 • Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno skyrius.
 • ,,Versmės“ leidykla.

Visuomeninės organizacijos

 • Kauno marių regioninis parkas.
 • Druskininkų ,,Girios aido“ muziejus.

Kontaktai

Adresas:
Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r.

Vieta:
Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras yra VDU ŽŪA III rūmuose, 617 kab.

Direktorius:
dr. (HP) prof. Sigitas Daukilas
Tel. nr.: (8 37) 752297
Vietinis tel nr:. 297
El. paštas: sigitas.daukilas@vdu.lt

Referentė:
Tel. nr: (8 37) 752297
Vietinis tel. 297
El. paštas: kkec@vdu.lt