Katedros

Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra

Magistrantūros studijos PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Valstybinis kodas: 6211MX023
Programos pavadinimas: PROFESIJOS EDUKOLOGIJA
Studijų krypčių grupė ir kryptis: ugdymo mokslai (M), edukologija (M02)
Studijų pakopa: antroji (magistrantūra)
Studijų forma ir trukmė: ištęstinė – 3 metai
Programos apimtis kreditais: 120
Suteikiamas laipsnis: ugdymo mokslų magistras

Studijų programos tikslas – tobulinti profesijos mokytojų (pedagogų) žinias ir gebėjimus, įgalinant profesionaliai, kūrybiškai projektuoti profesinio ugdymo turinį, pagrįstą profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijomis, profesijos dalykų didaktikos principais, mokslo tiriamąja veikla ir nuolatiniu mokymusi, realizuoti jį profesinio mokymo, konsultavimo, kitose formalaus ir neformalaus švietimo ir ugdymo bei tyrimų institucijose.

Karjeros galimybės: baigę studijų programą, absolventai galės dirbti ugdomąjį darbą profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (kolegijose), bendrojo lavinimo mokyklose, formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose viešajame ir privačiame sektoriuose. Absolventai galės save realizuoti švietimo problemų tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo srityse.

Galimybė tęsti studijas doktorantūroje

Studijuojami dalykai:

 • privalomieji studijų krypties (51 kr.): Raidos psichologija, Edukacinių projektų vadyba, Edukacinių technologijų inovacijos, Modernioji didaktika, Profesijos dalykų mokymo metodika, Profesinio ugdymo metodologija, Švietimo vadyba, Ugdymo filosofija ir teorijos, Ugdymo psichologija;
 • pasirenkamieji studijų krypties (12 kr.): Pedagoginė komunikacija ir retorika, Profesinė mentorystė, Socialinė ir prevencijos pedagogika, Lyderystė ir vadovavimo psichologija, Socialinė psichologija, Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių psichologija;
 • bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.): Edukologinių tyrimų metodologija;
 • studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (12 kr.): Mokslinis tiriamasis darbas, Statistiniai metodai edukologiniuose tyrimuose.
 • studijų dalykai, skirti pasirengti praktinei pedagoginei veiklai (9 kr.): Profesinės veiklos ir metodinių inovacijų praktika (turintys pedagoginės praktinės patirties, gali pretenduoti į visą ar dalinį praktikos kreditų užskaitymą, vadovaudamiesi Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašu).
 • Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas (30 kr.): Baigiamasis magistro darbas

Dalinės studijos užsienyje: dalį studijų programos dalykų galima studijuoti užsienio universitetuose (nuo 3 iki 12 mėn.), su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Grįžus, šios studijos įskaitomos Senato nustatyta tvarka.

Priėmimo sąlygos: Studijuoti antrosios pakopos Profesijos edukologijos studijų programą gali asmenys, baigę:

 • ugdymo mokslų krypties pirmosios pakopos (bakalauro) studijas;
 • laipsnio nesuteikiančias (profesines) pedagogines studijas;
 • kitų studijų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus socialinių – humanitarinių mokslų dalykų, numatytų ugdymo mokslų studijų programose, kurių bendra apimtis ne mažesnė nei 60 kreditų;
 • ugdymo mokslų krypties (profesinio bakalauro) kolegines studijas, ir yra baigę papildomąsias studijas pagal ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas;
 • kitų studijų krypčių kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir baigę papildomąsias studijas pagal ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas.

Dalinės studijos: asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas, gali studijuoti atskirus studijų programos „Profesijos edukologija“ dalykus.

Papildomosios studijos: turintys neuniversitetinių studijų (profesinio) bakalauro diplomą ir norintys tęsti studijas aukštesnėje (antrojoje) pakopoje, studijuoja papildomųjų studijų programą (60 kr.).

Dalinės (atskirų dalykų) ir papildomosios studijos yra mokamos.

 

Papildomosios studijos PROFESIJOS EDUKOLOGIJA

Programos pavadinimas: Profesijos edukologija
Studijų krypčių grupė ir kryptis: Ugdymo mokslai ir edukologija
Studijų forma ir trukmė: Ištęstinės (1,5 m.)
Programos apimtis kreditais: 60
Galimybė tęsti studijas: magistrantūros studijų programoje Profesijos edukologija.
Karjeros galimybės: Skirta asmenims, norintiems toliau studijuoti magistrantūros studijų programoje Profesijos edukologija. Edukologijos magistro kvalifikacija suteikia teisę dirbti profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (kolegijose, universitetuose), bendro lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, švietimo pagalbos įstaigose taip pat konsultavimo tarnybose ir kt.
Studijuojami dalykai: Pedagogikos pagrindai; Psichologijos pagrindai; Bendroji dėstymo metodika; Šeimos pedagogika; Darbo ir karjeros psichologija; Sociologija; Profesinė komunikacija; Logika; Profesinė etika; kiti pasirenkami specialiojo lavinimo dalykai pagal profesinio bakalauro studijų kryptis.
Priėmimo sąlygos: Studijuoti programą priimami absolventai baigę aukštųjų mokyklų neuniversitetinių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikaciją.
Taikoma lanksti studijų sistema: dalis užsiėmimų vyksta besimokančiųjų gyvenamosiose vietose, taikomos nuotolinio mokymosi metodikos.

Kalbų katedra

Kalbų katedros tikslas

Atsižvelgiant į trečiojo tūkstantmečio realijas siekiama, kad studentai taisyklingai, laisvai ir kūrybiškai bendrautų ne tik gimtąja kalba, bet ir įgytų dviejų užsienio kalbų mokėjimo, kultūrinę kompetenciją bei socialinius įgūdžius, būtinus jų būsimai profesinei karjerai. Tuo tikslu užsienio kalbų pratybose taikomi aktyvūs mokymo metodai, ypatingą dėmesį skiriant komandiniam darbui bei kooperuoto mokymo įvairių formų taikymui. Pratybose siekiama ugdyti studentų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Katedra vykdo mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą, skatina patirties sklaidą bei glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojais.

Anglų kalbą dėsto:

 • lekt. dr. I. Koverienė
 • lekt. I. Augustatienė
 • lekt. I. Kildienė
 • lekt. J. Urbonienė
 • asist. L. Abraitienė

Vokiečių kalbą dėsto:

 • lekt. A. Urbaitė

Specialybės kalbą dėsto:

 • asist. E. Malevičius

Italų kalbą dėsto:

 • asist. E. Malevičius

Rusų kalbą dėsto:

 • asist. E. Malevičius