Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI

Tarptautiniai projektai:

 • HORIZON Europe Forest 4.0. Išmaniosios miškininkystės kompetencijų centro įkūrimas (Creation of the centre of excellence in smart forestry). 2023 – 2029 m.

  Projekto tikslas – įkurti išmaniosios miškininkystės ekscelencijos centrą, kuris padėtų pertvarkyti miškų aplinkos stebėseną, duomenų rinkimą bei analizę ir surinktus duomenis prasmingai panaudoti Dirbtinio intelekto ir Daiktų interneto pagalba.
  Projekto veiklos koordinatorė institute Virginija Kargytė.

 • LIFE: GFarm. Žaliasis ūkis (Green Farm). 2023 – 2026 m.

  Nacionalinių ir ES klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų siekimas sudarant sąlygas sisteminiams pokyčiams Lietuvos žemės ir miškų ūkio sektorių valdymo srityje, susijusiems su išmetamųjų ŠESD emisijų kiekio mažinimu ir anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvų įgyvendinimu.
  Projekto vadovas doc. dr. Rytis Skominas.

  Internetinis puslapis: GFarm – GFarm for LIFE

 • HORIZON Europe: NENUPHAR. Nauji maistinių medžiagų valdymo modeliai, skirti sumažinti aplinkos taršą ir maistinių medžiagų iš atliekų atgavimą (New governance models to enhance nutrient pollution handling and nutrients recycling). 2023 – 2027 m.

  NENUPHAR tikslas – kurti naujus N ir P medžiagų atkūrimo modelius iš dviejų atliekų grupių: nuotekų dumblo ir pieno perdirbime susidarančių nuotekų. Savo tikslais projekto veikla prisidės prie vandens taršos mažinimo ir sudarys sąlygas ūkio subjektams įgyti natūralių trąšų, taip sumažinant sintetinių cheminių medžiagų patekimą į dirvožemį.
  Projekto vadovas akad. prof. (HP) dr. Arvydas Povilaitis.

  Internetinis puslapis: NENUPHAR

 • HORIZON Europe: BOOST4BIOEAST. Bioekonomikos trasformacijos skatinimas BioEast regione (BOOSTing the bioeconomy transformation FOR (4) the BIOEAST region) 2024 – 2026 m.

  Projekto tikslas – išjudinti bioekonomikos diegimo svertus Vidurio Rytų Europos ir Baltijos šalyse. Konsorciumas daugiausia dėmesio skirs BIOEASTsUP rezultatų ir BIOEAST iniciatyvos vizijos dokumento plėtojimui, skatindamas nacionalinių suinteresuotųjų šalių tinklų dalyvavimą rengiant nacionalinius bioekonomikos veiksmų planus ir kurdamas ilgalaikes nacionalinio ir makroregioninio bendradarbiavimo sistemas.
  Projekto vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė.

  Internetinis puslapis: BOOST4BIOEAST

 • Interreg: eRural resilience. Atsparių kaimo bendruomenių kūrimas Baltijos jūros regione remiantis skaitmeninio bioverslo galimybėmis. (Creating resilient rural communities in BSR based on the opportunities of digital bio businesses). 2023 – 2026 m.

  Projekto tikslas – pasiūlyti tikslinėms grupėms, kaimo vietinėms valdžios institucijoms ir verslo skatinimo centrams, holistinį sprendimą, kuris padėtų kurti bioverslus kaimo vietovėse.
  Projekto vadovė doc. dr. Jolita Greblikaitė.

  Internetinis puslapis: eRural resilience

Nacionaliniai projektai:

 • Universitetų ekscelencijos iniciatyvų programa, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Bioekonomikos tyrimų ekscelencijos centro vystymas (BioTEC), 2023-2027.

  Pagrindinis projekto tikslas – vystyti Bioekonomikos tyrimų ekscelencijos centrą ir sustiprinti MTEP kokybę Agronomijos ir Aplinkos inžinerijos kryptyse, plėtojant pažangius mokslinius tyrimus. Tyrimų tematikos susijusios su sveiku dirvožemiu ir augalais, tvariu žemės ūkiu ir maisto sistemomis, žemės ūkio skaitmenizacija ir robotizacija, klimato kaita bei tvariu išteklių naudojimu.
  Projekto vadovė dr. Monika Medikienė, projekto mokslinė vadovė prof. dr. Zita Kriaučiūnienė.

  Internetinis puslapis: Bioekonomikos tyrimų ekscelencijos centras (BioTEC)