Katedros | VDU Žemės ūkio akademija

Katedros

Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Alternatyvių degalų, alyvų ir tepamųjų medžiagų kūrimas bei naudojimo mašinose tyrimai.
 • Atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas.
 • Atsinaujinančiųjų ir biomasės energijos išteklių technologijos.
 • Energijos ir masės mainai biotechnologijose.
 • Jėgos ir transporto mašinų dinaminių procesų, ekonominių rodiklių ir poveikio aplinkai tyrimai.
 • Gyvulininkystės inžinerija.
 • Mechatroninių sistemų tyrimai.
 • Mašinų hidraulinių sistemų efektyvumo didinimas ir jų matematinis modeliavimas.
 • Nanomedžiagų kūrimas ir tyrimai.
 • Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai.
 • Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose.
 • Šilumos ir elektros technologijos.
 • Žemės ūkio technikos patikimumo tyrimai.
 • Žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė.

Katedros kontaktai:
Studentų g. 11, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 75 22 19


Vandens inžinerijos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai;
 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių techninės būklės tyrimai;
 • Hidraulinių  procesų  fizinis ir  skaitmeninis  modeliavimas;
 • Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose;
 • Racionalių vietinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas;
 • Vandens balanso elementų kaita, hidrologinių procesų modeliavimas, sausinimo ir drėkinimo sistemos;
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (hidroenergetika, potvynių rizikos valdymas, vidaus vandens keliai, vandens telkinių renovacija);
 • Vandens tarša ir jos mažinimo priemonės. Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas;
 • Vandenvalos procesų techninis, technologinis ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
 • Žuvininkystės uždarų apytakinių sistemų technologijų tyrimas;

Mokslo grupės

 • Hidrotechnikos mokslo grupė;
 • Statybos inžinerijos mokslo grupė;
 • Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija;
 • Akvakultūros centras;
 • Sausinimo ir drėkinimo sistemų pertvarkos mokslo grupė;
 • Vandens ekosistemų tyrimų grupė;
 • Hidroenergijos išteklių tyrimų grupė.

Katedros kontaktai:
ŽŪA 3 rūmai,  226 kab., 329 kab.
Tel.: 8-37 75 23 37
Tel.: 8-37 75 23 93


ŽEMĖTVARKOS IR GEOMATIKOS KATEDRA

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Žemės ūkio paskirties žemių naudojimo ir struktūros optimizavimas agrariniame kraštovaizdyje;
 • GIS ir nuotolinių tyrimo metodų pritaikymas žemės administravimui ir teritorijų planavimui;
 • Erdvinės informacijos, apibrėžiančios žemės ūkio paskirties žemių ypatybes ir statusą, apdorojimo ir naudojimo tyrimai;
 • Žemės ūkio struktūrų formavimo ir reguliavimo perspektyvų įvertinimas;
 • Žemės rinkos pokyčių ir jų poveikio žemės naudojimui tyrimai.

Katedros kontaktai: ŽŪA III rūmai 425 kab.
Tel.: (8 37) 75 23 72

Katedros docentė atliekanti vedėjos
funkcijas pagal įgaliojimus – doc. dr. Jolanta Valčiukienė El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.ltTel.: (8 37) 75 22 72


Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
 • Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemos, jų valdymas ir tyrimai;
 • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai;
 • Žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją;
 • Aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti;
 • Sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos ir sveikatos darbe gerinimo požiūriu.

Katedros kontaktai:

ŽŪA VIII rūmai, 204 kab.
Tel.: (8-37) 75 23 57

Katedros vedėjas – prof. dr. Egidijus Šarauskis

El. paštas: egidijus.sarauskis@vdu.lt
Tel. nr.: (8-37) 75 23 57