Katedros | VDU Žemės ūkio akademija

Katedros

Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Alternatyvių degalų, alyvų ir tepamųjų medžiagų kūrimas bei naudojimo mašinose tyrimai.
 • Atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas.
 • Atsinaujinančiųjų ir biomasės energijos išteklių technologijos.
 • Energijos ir masės mainai biotechnologijose.
 • Jėgos ir transporto mašinų dinaminių procesų, ekonominių rodiklių ir poveikio aplinkai tyrimai.
 • Gyvulininkystės inžinerija.
 • Mechatroninių sistemų tyrimai.
 • Mašinų hidraulinių sistemų efektyvumo didinimas ir jų matematinis modeliavimas.
 • Nanomedžiagų kūrimas ir tyrimai.
 • Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai.
 • Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose.
 • Šilumos ir elektros technologijos.
 • Žemės ūkio technikos patikimumo tyrimai.
 • Žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė.

Katedros kontaktai:

ŽŪA II rūmai, 127 kab.
Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
Tel.: (8 37) 75 22 19

Katedros vedėjas – prof. dr. Rolandas Bleizgys

El.paštas: rolandas.bleizgys@vdu.lt
Tel.: (8-37) 75 22 40, 8 686 10900


Vandens inžinerijos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai.
 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių techninės būklės tyrimai.
 • Hidraulinių  procesų  fizinis ir  skaitmeninis  modeliavimas.
 • Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose.
 • Racionalių vietinių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas.
 • Vandens balanso elementų kaita, hidrologinių procesų modeliavimas, sausinimo ir drėkinimo sistemos.
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (hidroenergetika, potvynių rizikos valdymas, vidaus vandens keliai, vandens telkinių renovacija).
 • Vandens tarša ir jos mažinimo priemonės. Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas.
 • Vandenvalos procesų techninis, technologinis ir poveikio aplinkai vertinimas.
 • Žuvininkystės uždarų apytakinių sistemų technologijų tyrimas.

Mokslo grupės

 • Hidrotechnikos mokslo grupė.
 • Statybos inžinerijos mokslo grupė.
 • Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija.
 • Akvakultūros centras.
 • Sausinimo ir drėkinimo sistemų pertvarkos mokslo grupė.
 • Vandens ekosistemų tyrimų grupė.
 • Hidroenergijos išteklių tyrimų grupė.

Katedros kontaktai:

ŽŪA III rūmai,  330A kab., 328 kab.
Tel.: 8-37 75 22 86, 8-37 75 23 37

Katedros vedėja – doc. dr. Inga Adamonytė

El.paštas: inga.adamonyte@vdu.lt
Tel.: (8-37) 75 22 86

Katedros vyr. laborantė – Audronė Kazlauskienė

El.paštas: audrone.kazlauskiene@vdu.lt
Tel.: (8-37) 75 23 37


Žemėtvarkos ir geomatikos katedra

Žemėtvarkos ir geomatikos katedros ištakos siekia 1949 m., kai Lietuvos žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete buvo įsteigta Žemėtvarkos katedra, pradėjusi organizuoti sistemingas Žemėtvarkos dalykų studijas fakultete. Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Jolanta Valčiukienė

Žemėtvarkos ir geomatikos katedra plėtoja aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties mokslinius tyrimus. Pagal dvi kuruojamas studijų programas rengia žemės tvarkymo specialistus, gebančius dirbti teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto formavimo ir administravimo srityse. Katedros veikla yra orientuota į laikmečio reikalavimus, kuriuos lemia naujų technologijų plėtra, rinkos ekonomika, spartus žinių visuomenės progresas.

Katedra palaiko glaudžius ryšius su Vilnius tech, Kauno technologijos, Klaipėdos, Vilniaus universitetų giminingomis katedromis. Glaudžiai bendradarbiaujama su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centru, VĮ Valstybės žemės fondu ir kitomis valstybinėmis institucijomis bei privačiomis įmonėmis užsiimančiomis žemės tvarkymo bei administravimo darbais. Ypatingai glaudus tarptautinis bendradarbiavimas su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų, Estijos gyvybės mokslų, Varmijos-Mazurijos universitetu Olštine (Lenkija), Ukrainos nacionaliniu gyvybės ir aplinkos mokslų, Moldovos valstybiniu žemės ūkio,  Kazachstano valstybiniu žemės ūkio mokslų ir kitais universitetais.

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Žemės ūkio paskirties žemių naudojimo ir struktūros optimizavimas agrariniame kraštovaizdyje.
 • GIS ir nuotolinių tyrimo metodų pritaikymas žemės administravimui ir teritorijų planavimui.
 • Erdvinės informacijos, apibrėžiančios žemės ūkio paskirties žemių ypatybes ir statusą, apdorojimo ir naudojimo tyrimai.
 • Žemės ūkio struktūrų formavimo ir reguliavimo perspektyvų įvertinimas.
 • Žemės rinkos pokyčių ir jų poveikio žemės naudojimui tyrimai.

Katedros doktorantai

Doktorantai Tema Vadovai
Jurgita Augutienė Žemės konsolidacija – priemonė darniai miestų plėtrai užtikrinti Prof. Vida Malienė

 Apgintos disertacijos

Eil. Nr. Vardas, pavardė Temos pavadinimas Gynimo data Mokslinis vadovas
1. Jolanta Valčiukienė Agrarinio kraštovaizdžio kaita Lietuvos didžiųjų miestų plėtros zonoje 2012-12-27 Prof. P. Aleknavičius
2. Edita Abalikštienė Lietuvos nenašių žemių naudojimo planavimo sisteminė analizė 2013-11-11 Prof. A. Aleknavičius
3. Ardak Omarbekova Žemės išteklių valdymo tobulinimas siekiant darnaus žemės naudojimo (Almatos srities pavyzdžiu) 2018-06-19 Antroji vadovė –
doc. V. Gurskienė
4. Aižan Žildikbayeva Žemės naudojimo sistemos žemės ūkio gamyboje tobulinimas (Almatos regiono pavyzdžiu) Improving the land use system in agricultural production (for example, the Almaty region) 2019-12-13 Antroji vadovė –
doc. V. Gurskienė
5. Rimvydas Gaudėšius Darnaus žemės naudojimo modelis teritorijų planavime lietuvos pavyzdžiu 2021 11 26 Prof. A. Povilaitis,
prof. V. Malienė
6. Eglė Tumelienė Apleistos žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje ir jų pritaikymas vėjo energetikai plėtoti 2023 06 22 Prof. V. Malienė

 Katedros mokslininkų grupės

I grupė – Geodezija, GIS ir nuotolinių tyrimo metodų pritaikymas žemės administravimui ir teritorijų planavimui (Lekt. dr. D. Jonikavičius, lekt. dr. D. Juknelienė, lekt. dr. G. Pašakarnis, lekt. G. Balevičius, lekt. D. Gudritienė)

II grupė – Kitos su žemės tvarkymu ir administravimu susiję mokslinių tyrimų temos (prof. V. Malienė, doc. dr. V. Gurskienė, doc. dr. J. Valčiukienė, lekt. dr. D. Juknelienė, dr. A. Aleknavičius, lekt. dr. G. Pašakarnis, lekt. dr. V. Kriaučiūnaitė – Neklejanovienė, lekt. G. Balevičius, lekt. D. Gudritienė, lekt. G. Ivavičiūtė)

Tarptautinės monografijos

 1. Land reform: from state monopoly to property diversity (ISBN 978-5-93424-873-5) (2021).
  Bendraautoriai: Aleknavičius Audrius, Aleknavičius Marius, Jolanta Valčiukienė, Horjan Oleg, Buzu Olga, Sirbu Rodica, Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Kowalczyk Cezary, Marian Madalina-Cristina, Khlystun Victor, Vlasov Alexandr, Vasilieva Daria, Khasaev Gabibulla, Hudecova Lubica, Stoiko Natalia, Kryshenyk Nadiia.
 2. Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм собственности (ISBN 978-593424-862-9) (2022) Том 1, Kolektyvinė monografija.
  Bendraautoriai: Вильма Даугальене, Мирзоев Натиг Сархад, Балаев Расул Анвер, Велиев Актиф Гамза, Колмыков Андрей Васильевич, Мыслыва Тамара Николаевна, Писецкая Ольга Николаевна, Александр Сичинава, Анзор Месхишвили, Дали Сехниашвили, Озеранская Наталья, Макенова Сауле, Толеубекова Жанат, Велта Паршова, Анда Янка, Аудриус Алекнавичиус, Мариус Алекнавичиус, Олег Хоржан, Ольга Бузу.
 3. Real estate markets and valuation practice in Central and Eastern Eorope: Slovenia, Hubgary, Poland and Lithuania (ISBN 9780415747899. p. 296-357) (2016). Malienė Vida, Atkinson Isabel, Kovac Maruška Šubic, Pödör Andrea, Mizseiné Judit Nyiri, Dixon-Gough, Robert, Hernik Józef, Pazdan, Maria, Gaudėšius Rimvydas, Gurskienė Virginija.
  Real estate, construction and economic development in emerging market economies / edited by Raymond T. Abdulai, Franklin Obeng-Odoom, Edward Ochieng and Vida Maliene. London ; New York, NY: Routledge.

Katedros kontaktai:

ŽŪA III rūmai, 425 kab.
Tel.: (8 37) 75 23 72

Katedros vedėja  – doc. dr. Jolanta Valčiukienė

El. paštas: jolanta.valciukiene@vdu.lt
Tel.: (8 37) 75 22 72


Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys:

 • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas.
 • Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemos, jų valdymas ir tyrimai.
 • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai.
 • Žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją.
 • Aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti.
 • Sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos ir sveikatos darbe gerinimo požiūriu.

Katedros kontaktai:

ŽŪA VIII rūmai, 204 kab.
Tel.: (8-37) 75 23 57

Katedros vedėjas – prof. dr. Egidijus Šarauskis

El. paštas: egidijus.sarauskis@vdu.lt
Tel.: (8-37) 75 23 57