Garbės daktarai ir profesoriai | VDU Žemės ūkio akademija

Garbės daktarai ir profesoriai

Jonas Pranas ALEKSA

1929 m. spalio 29 d. Žemės ūkio akademijos taryba už ypatingą pasitarnavimą Lietuvos žemės ūkiui suteikė Jonui Pranui ALEKSAI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Juozas TŪBELIS

1929 m. spalio 29 d. Žemės ūkio akademijos taryba už ypatingą pasitarnavimą Lietuvos žemės ūkiui suteikė Juozui TŪBELIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Petras-Povilas LUKOŠEVIČIUS

1992 m. lapkričio 29 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už lietuvių išeivių jėgų dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo organizavimą ir už žemės ūkio mokslo plėtotę, suteikė Petrui-Povilui LUKOŠEVIČIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Jonas VENGRIS

1993 m. spalio 5 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už aukštosios mokyklos Dotnuvoje ugdymą, herbologinius tyrimus ir aktyvią pedagoginę veiklą užsienyje sutiekė Jonui VENGRIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Mykolas JANKAUSKAS

1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslinė taryba už miškotvarkos pagrindų sukūrimą Lietuvoje, miškų ūkio gamybos ir mokslo plėtojimą, tos srities specialistų rengimą suteikė Mykolui JANKAUSKUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Antanas STANCEVIČIUS

1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už agrofitocenologijos pagrindų sukūrimą, mokslo apie sėjomainas ugdymą, aktyvią mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą Lietuvoje suteikė Antanui Stancevičiui Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Vaidotas ANTANAITIS

1997 m. sausio 28 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, Lietuvos miškų tvarkymo pagrindų sukūrimą ir aktyvią veiklą atkuriant ir stiprinant Lietuvos valstybingumą, suteikė Vaidotui Antanaičiui Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Winfried DROCHNER

1997 m. sausio 28 d. Lietuvos Žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus plėtojant aukštosios mokyklos bendradarbiavimą su Vakarų šalių universitetais ir rūpinimąsi studijų pertvarka bei internacionalizavimu suteikė Winfried DROCHNER Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą

Valdas ADAMKUS

1999 m. birželio 15 d.  Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už didelius nuopelnus atkuriant bei stiprinant Lietuvos valstybingumą, už nuolatinį rūpestį aplinkos apsauga, už pagalbą Lietuvos aplinkosaugos studijoms  ir institucijoms suteikė Valdui ADAMKUI Garbės daktaro  (Doctor Honoris Causa) vardą.

Martin Vilhelmus Antonius VERSTEGEN

1999 m. birželio 15 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus plėtojant Lietuvos žemės ūkio universiteto bendradarbiavimą su Vakarų šalių aukštosiomis mokyklomis ir rūpinimąsi studijų pertvarka bei jų internacionalizavimu suteikė Martin Wilhelmus Antonius VERSTEGEN Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Claude THIRRIOT

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už pagalbą keliant LŽŪU mokslinę kvalifikaciją ir integruojant į tarptautines mokslo ir profesines organizacijas suteikė Claude THIRRIOT Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Voldemārs STRĪĶIS

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už ilgalaikių santykių tarp LŽŪU ir Latvijos ŽŪU plėtotę ir paramą rengiant aukščiausiosios kvalifikacijos ekonomikos specialistus suteikė Voldemārs STRĪĶIS Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Edvins BERZINŠ

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už ilgalaikių santykių tarp LŽŪU ir Latvijos ŽŪU plėtotę ir paramą rengiant aukščiausiosios kvalifikacijos ekonomikos specialistus suteikė Edvins BERZINŠ Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Harry Gustav LINNER

2004 m. gegužės 12 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuoširdžią ir nuolatinę pagalbą keliant Universiteto mokslininkų kvalifikaciją, plėtojant profesinį ir mokslinį bendradarbiavimą bei integruojant Universitetą į tarptautines organizacijas suteikė Harry Gustav LINNER Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Marten CARLSSON

2004 m. birželio 23 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už išskirtinį indėlį integruojant LŽŪU į Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų tinklą, aktyviai plėtojant bei remiant bendradarbiavimo programų tęstinumą suteikė Marten CARLSSON Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Kęstutis KRIŠČIŪNAS

2004 m. birželio 23 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už sistemingą domėjimąsi ir rūpestį plėtojant universitetinį bendradarbiavimą tarp KTU ir LŽŪU, pagalbą plėtojant profesinį ir mokslinį bendradarbiavimą integruojant Universitetą į tarptautines organizacijas suteikė Kęstučiui KRIŠČIŪNUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ

2006 m. spalio 4 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už ilgametį rūpinimąsi Lietuvos žemės ūkio vystymu ir kaimo plėtra, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą ir rėmimą, nuopelnus agrarinės ekonomikos mokslui ir studijoms suteikė Kazimirai Danutei PRUNSKIENEI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Marrian Fischer BOEL

2006 m. spalio 4 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuopelnus formuojant bei įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą ir rėmimą suteikė Marrian Fischer BOEL Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Veronika VASILIAUSKIENĖ

2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuopelnus Lietuvos mokslui, už žemės ūkio plėtros veiklą ir paramą keliant Universiteto mokslininkų kvalifikaciją, suteikė Veronikai VASILIAUSKIENEI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Albrecht BEMMANN

2010 m. spalio 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuolatinę pagalbą rengiant miškininkus ir aktyvią veiklą Lietuvos žemė sūkio universitete suteikė Albrecht BEMMANN Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Shri Sant Kumar CHAUDHARY

2012 m. Spalio 3 d. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas už nuopelnus plėtojant tarpvalstybinį Lietuvos ir Indijos bendradarbiavimą mokslo ir kultūros srityse bei nuopelnus Aleksandro Stulginskio universitetui suteikė Shri Sant Kumar CHAUDHARY Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Guido Van HUYLENBROECK

2013 m. lapkričio 27 d. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas už nuopelnus žemės ūkio mokslui, atvirumo ir bendradarbiavimo su Aleksandro Stulginskio universitetu plėtojimą suteikė Guido Van HUYLENBROECK Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

 Tlektes Isabaevič JESPOLOV

2013 m. lapkričio 27 d. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas už nuopelnus žemės ūkio mokslui, atvirumo ir bendradarbiavimo su Aleksandro Stulginskio universitetu plėtojimą suteikė Tlektes Isabaevič JESPOLOVUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Jonas ČAPLIKAS

2022 m. lapkričio 16 d. Vytauto Didžiojo universiteto senatas už viso gyvenimo profesinės veiklos indėlį į tvarią Lietuvos ir pasaulio ateitį profesoriui Jonui Čaplikui suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą.