VDU ŽŪA vakar ir šiandien | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA vakar ir šiandien

Ištakos

Mūsų aukštosios mokyklos istorija neatsiejama nuo Lietuvos istorijos, todėl jai būdingi visi dramatiški mūsų šalies posūkiai. Pirmosios aukštojo žemės ūkio mokslo užuomazgos susijusios su senuoju Vilniaus universitetu, kuriame 1819-1832 metais Fizikos-matematikos fakultete veikė Žemės ūkio (Agronomijos) katedra bei su 1920 m. įsteigtais Aukštaisiais kursais Kaune ir 1922 m. įkurtu Lietuvos universitetu.

Žemės ūkio akademija Dotnuvoje

Žemės ūkio akademija buvo įsteigta 1924 m. rugsėjo 3 d. Dotnuvoje, pertvarkius Lietuvos universiteto (Kaune) Agronomijos ir miškininkystės skyrių ir Dotnuvos žemės ūkio technikumą. Jos steigimosi statutą Seimas patvirtino tų pačių metų liepos mėnesį. Iškilmingas Steigiamasis posėdis įvyko spalio 15 d. Ši diena laikoma Akademijos įkūrimo data. Pirmoje prezidento A. Stulginskio paskirtoje profesorių taryboje buvo išrinktas ir pirmasis Akademijos rektorius profesorius P. Matulionis. Tuomet Lietuvoje padėtis buvo labai sunki, ir Vyriausybė nedaug galėjo paremti naujai įsikūrusią aukštąją mokyklą. Bet, nepaisant to, Akademija augo ir tvirtėjo, brendo nauja žemės ūkio mokslininkų karta. Tarpukario Akademijoje (1924-1937 m.) išlaikė baigiamuosius egzaminus ir apgynė diplominius darbus 125 absolventai.
Deja, taikų darbą sutrukdė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir viena po kitos sovietų, vokiečių ir vėl sovietų okupacijos. Vienas skaudžiausių likimo smūgių – sovietinė okupacija kartu su lietuvių tautos genocidu. Daug profesorių ir dėstytojų, kaip ir kitų mokyklų, buvo ištremti į Sibiro lagerius, iš kurių daugelis nebegrįžo. Nemaža jų dalis pasitraukė į Vakarus.

Lietuvos žemės ūkio akademija Kaune

1945 metais Akademija perkeliama į Kauną, į buvusią Žemės ūkio ministeriją Kęstučio gatvėje. 1946 metų pradžioje jai perduodama dalis Noreikiškių tarybinio ūkio studentų gamybiniam mokymui. Tais pačiais metais įsteigti inžineriniai fakultetai: Žemės ūkio mechanizacijos bei Hidromelioracijos ir Žemėtvarkos. Galutinai Kaune Akademija įsikūrė 1947 metais.
Didėjant studentų skaičiui ir atidarius neakivaizdinį skyrių, patalpos, esančios Kaune, pasidarė ankštos, be to, buvo problemų vežiojant studentus į mokomąjį ūkį Noreikiškėse. Todėl buvo nuspręsta pastatyti atskirą Lietuvos žemės ūkio akademijos miestelį Noreikiškėse.

Lietuvos žemės ūkio akademija Noreikiškėse (dabar Akademija). Naujų rūmų kertinis akmuo buvo padėtas 1957 m. spalio 15 d., o galutinai į šį miestelį persikelta 1964 metais. 1969 metais buvo patvirtintas Akademijos generalinio išplėtimo planas, kuris su daliniais pakeitimais įvykdytas 1989 m. Miestelyje įsikūrė Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Ekonomikos fakultetų rūmai su auditorijų ir mokomųjų laboratorijų korpusais. Miškų ūkio ministerija pastatė mokomosios girininkijos pastatą. Buvo pastatyti 9 bendrabučiai bei Akademijos gyvenvietė, kurioje šiuo metu gyvena daugelis Akademijos profesorių, docentų, dėstytojų bei darbuotojų. Įrengtas mokymo poligonas, plėtėsi bandymų stotis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Akademija perėjo prie naujos studijų sistemos. Atsirado nauji kvalifikaciniai laipsniai – bakalauras, diplomuotas specialistas, magistras, naujos sąvokos – modulis, kreditas. Studijų ir mokslo pagrindu tapo fundamentiniai teoriniai dalykai. Lygiagrečiai, fakultetų tarybų sprendimu, organizuojamos ir taikomosios studijos. Taip Lietuvos žemės ūkio akademija tapo universitetinio tipo aukštąja mokykla, plėtojanti mokslinius tyrimus ir ruošianti plataus profilio, aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, sugebančius spręsti teorinius ir praktinius žemės ūkio šakų uždavinius.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Įvykus įvairiems pertvarkymams bei bendradarbiaujant su Europos universitetais, Akademijos kolektyvas nutarė pakeisti savo aukštosios mokyklos pavadinimą. 1996 metų spalio 8 d. Lietuvos Seimo nutarimu Lietuvos žemės ūkio akademija pavadinama Lietuvos žemės ūkio universitetu.

Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Lietuvos žemės ūkio universitetas pavadintas Aleksandro Stulginskio universiteto vardu.

Aleksandro Stulginskio universitetas.

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Lietuvos žemės ūkio universitetas pavadintas Aleksandro Stulginskio universiteto vardu.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

2019 m. sausio 1 d. tapo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Po Lietuvos universitetų pertvarkos nuo 2019 metų pradžios trys universitetai (Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU), Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) ir Vytauto Didžiojo universitetas, VDU) oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu.

VDU ŽŪA šiandien

Išskirtiniai pasiekimai

2017 m. ASU prof. dr. Algirdui Augustaičiui buvo įteikta Lietuvos mokslo premija biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse.

VDU ŽŪA – mokslo ir žinių sklaidos lyderis Lietuvoje. Nuo 1995 m. Universitete rengiamos (dabar jau tarptautinės) žemės ūkio parodos – vienos didžiausių ir populiariausių tokio pobūdžio parodų Baltijos šalyse.

VDU ŽŪA – inovacijų partnerystės lyderis

VDU ŽŪA – vienintelio Lietuvoje žemės ūkio ir maisto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas” iniciatorius ir steigėjas bei lyderis.

Svarbiausi faktai

Fakultetai: Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos.

Moderni Infrastruktūra: Universitetas įsikūręs 719 ha plote, turi 5 mokomuosius korpusus, Bandymų stotį, Mokomąjį ūkį, unikalų studentų ir dėstytojų miestelį. Infrastruktūra sparčiai modernizuojama įgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. 2012 m. užbaigta modernaus pasaulinio lygio mokslinių tyrimų centro statyba, jame kuriasi jungtinių tyrimų centras ir moderniausia įranga aprūpintos atviros prieigos mokslinių centrų laboratorijos.

Universiteto mecenatai: UAB „ROVALTRA“, UAB „LYTAGRA“, UAB „DELAVAL“, UAB „DOTNUVOS PROJEKTAI“, UAB „BALTIC AGRO“, UAB „ARVI“ IR KO, UAB „AGROCHEMA“, UAB „DOJUS AGRO“, UAB „BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS”, UAB „IVABALTĖ”, UAB „AGROKONCERNAS”, UAB „PLUNGĖS JONIS“, VŠĮ „LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA“, UAB „EAST WEST AGRO“, UAB „KUSTODIJA“, UAB „GINALAS“.

Tarptautiniai partneriai: daugiau kaip 120 užsienio šalių partnerių (aukštųjų mokyklų, jų padalinių, mokslo, tyrimų bei verslo įstaigų). Dalyvaujame Europos Sąjungos Erasmus, Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų NOVA-BOVA tinkle, Leonardo da Vinčio, ES Šeštojoje ir septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programose, kitų tarptautinių fondų ir užsienio šalių vyriausybių remiamose programose bei tarptautiniuose moksliniuose projektuose. Pagal Europos Sąjungos Erasmus programą, Universitetas yra partneris su daugiau kaip 70 Europos šalių universitetų.

VDU ŽŪA yra 11 tarptautinių organizacijų narys.