VDU ŽŪA leidiniai | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA leidiniai

 

AGRONOMY RESEARCH

„Agronomy Research“ (ISSN 1406-894X) yra recenzuojamas tarptautinis žurnalas, skirtas publikuoti plataus spektro originalius straipsnius, apžvalgas ir trumpus pranešimus apie aktualias šiuolaikinės biosistemų inžinerijos problemas, įskaitant augalininkystės ir gyvūnų mokslą, genetiką, ekonomiką, ūkių ir gamybos inžineriją, aplinkosaugos aspektus, agroekologiją, atsinaujinančią energiją ir bioenergiją ir kt. vidutinio klimato regionuose.

„Agronomy Research“ įkūrė Estijos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakultetas 2003 m.

Šiuo metu žurnalas leidžiamas du kartus per metus gegužės ir lapkričio mėnesiais.

Leidžia Estijos gyvybės mokslų universitetas, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

BALTIC FORESTRY

„Baltic Forestry“ (ISSN 1392-1355) yra recenzuojamas tarptautinis miškų mokslų mokslinis žurnalas. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus. Žurnale laukiami originalūs straipsniai, taip pat trumpi pranešimai, apžvalginiai straipsniai apie miškininkystę ir miškų mokslą visame Baltijos jūros regione ir kitur borealinių ir vidutinio klimato miškų srityje.
1995 m. Estijos, Latvijos ir Lietuvos miškų tyrimų institutai ir universitetai suvienijo pastangas publikuoti „Baltic Forestry“. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus birželio ir lapkričio mėnesiais.
Leidžia Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškininkystės institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Estijos gyvybės mokslų universiteto Miškininkystės ir kaimo inžinerijos institutas, Latvijos valstybinis miškų institutas „Silava“, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas.

ENVIRONMENTAL RESEARCH, ENGINEERING AND MANAGEMENT

Pirmą kartą išleistas 1995 m., „Environmental Research, Engineering And Management“ („Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“) (ISSN 1392-1649, e-ISSN 2029-2139) yra tarptautinis daugiadisciplininis žurnalas, skirtas padėti suprasti sudėtingus klausimus ir diskusijas apie darnų vystymąsi. Žurnalas skelbia recenzuojamus mokslinius straipsnius, apimančius mokslinius tyrimus aplinkos mokslo, inžinerijos (taršos prevencija, efektyvus išteklių naudojimas), vadybos, energetikos (atsinaujinantieji energijos ištekliai), žemės ūkio ir biologijos mokslų bei socialinių mokslų srityse.
Mokslinio žurnalo koordinatorius ir pagrindinis leidėjas yra Kauno technologijos universitetas, pagrindiniai partneriai-leidėjai, pasirašę bendradarbiavimo sutartį, yra Lietuvos energetikos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

MANAGEMENT THEORY AND STUDIES FOR RURAL BUSINESS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

„Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“ (e-ISSN 2345-0355) – tarptautinis, recenzuojamas mokslinis žurnalas, leidžiamas VDU Žemės ūkio akademijos, pirmaujančios žemės ūkio ir kaimo verslo vadybos bei bioekonomikos tyrimų institucijos Lietuvoje. Žurnalas leidžiamas kas ketvirtį.
Žurnalo tikslas – skatinti keitimąsi mokslinėmis žiniomis, skelbiant mokslinius straipsnius socialinių mokslų srityse: vadybos ir administravimo, verslo vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, taip pat į taikomosiose srityse praktiškai ir (arba) teoriškai susijusiose su kraštovaizdžiu, žemės ūkiu ir jo infrastruktūra. Taip pat galėtų būti publikuoti teoriniai straipsniai ankstesnėse minėtose srityse.

ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE

„Zemdirbyste-Agriculture“ (ISSN 1392-3196, e-ISSN 2335-8947) – ketvirtinis mokslinis žurnalas, apimantis platų temų spektrą žemės ūkio mokslų, agronomijos srityse. Leidinys skelbia originalių mokslinių tyrimų rezultatų straipsnius anglų kalba agronomijos (dirvožemio ir pasėlių valdymo, augalininkystės, augalų apsaugos, augalų selekcijos ir genetikos, biotechnologijos, augalų mitybos, agrochemijos, dirvožemio mokslo, mikrobiologijos ir kt.) ir susijusių sričių srityse. Straipsniai recenzuojami.
Leidžia Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Leidžiamas nuo 1954 m.

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA

„Žemės ūkio inžinerija“ (ISSN 1392-1134 / eISSN 2345-0371) yra Vytauto Didžiojo universiteto Inžinerijos fakulteto leidžiamas mokslinis žurnalas. Tai tarptautinė terpė, skirta skelbti daugiadisciplininius ir sąsajos ryšius tarp žemės ūkio inžinerijos ir kitų mokslų sričių.
Žurnalas skelbia originalius mokslinius straipsnius, susijusius su pasėlių mechanizavimu ir gyvulininkyste, žaliosios energetikos inžinerija, žemės ūkio ir kitų mašinų kūrimu, priežiūra ir patikimumo gerinimu, žemės ūkio plėtra ir kitomis problemomis, susijusiomis su žemės ūkio inžinerijos sritimi ir žemės ūkio inžinerijos bei kitų mokslo sričių sąsaja.
Žurnalas turi istoriją nuo 1960 m. Tuo metu žurnalo pavadinimas buvo „Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto darbai“. Nuo 1995 m. žurnalas pavadintas „Žemės ūkio inžinerija“.

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI /AGRICULTURAL SCIENCES

Lietuvos mokslų akademijos ir VDU Žemės ūkio akademijos moksliniame periodiniame leidinyje „Žemės ūkio mokslai“ (ISSN 1392-0200, e-ISSN 2424-4120) publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis iš šių mokslo sričių ir krypčių: žemės ūkio mokslai (agronomija, miškotyra, zootechnika, veterinarinė medicina), technologijos mokslai (mechanikos inžinerija, aplinkos inžinerija) ir socialiniai mokslai (vadyba, sociologija, ekonomika (žemės ūkio ekonomika, kaimo plėtra ir pan.)).
Moksliniuose straipsniuose pateikiami originalūs tyrimų duomenys, pagrįsti statistine analize, rezultatų priežastingumo paieška, procesų modeliavimu bei tyrimų duomenų palyginimu su kitų autorių naujausiais darbais. Žurnale taip pat publikuojami metodologiniai, apžvalginiai, kritiniai, informaciniai (apie jubiliejus, konferencijas, mokslinį bendradarbiavimą, mokslo ir studijų institucijas) straipsniai.

BALTIC SURVEYING

„Baltic Surveying“ yra tarptautinis, tarpdisciplininis, mokslinis, recenzuojamas ir atviros prieigos internetinis (ISSN 2255–999X) žurnalas. Žurnale publikuojami originalūs straipsniai apie žemės administravimą, žemėtvarką, nekilnojamojo turto kadastrą, žemės naudojimą, kaimo plėtrą, geodeziją ir kartografiją, nuotolinus tyrimus, geoinformatiką, kitas susijusias sritis, taip pat žemėtvarkos ir geodezijos studijas Baltijos šalyse, Vakarų ir Rytų Europoje bei kitur. Šis žurnalas yra pirmasis Baltijos šalyse, nagrinėjantis minėtus klausimus.
Žurnalo periodiškumas yra 1 arba 2 tomai per metus.
„Baltic Surveying“ leidžia konsorciumas, sudarytas iš Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto Žemėtvarkos ir geodezijos katedros; Varmijos ir Mazūrijos universiteto Olštyne (Lenkija) Erdvinės analizės ir nekilnojamojo turto rinkotyros ir Geodezijos katedrų bei Vytauto Didžiojo universiteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros.

RURAL DEVELOPMENT

Konferencijos pranešimų rinkinys „Rural Development“ (ISSN 1822-3230 (spausdintas), ISSN 2345-0916 (internete)) leidžiamas nuo 2003 m. kas dvejus metus ir indeksuojamas Clarivate Analytics (Web of Science), EBSCO (Academic Search Complete) duomenų bazėse. Konferencijos medžiaga, skirta skelbti empirinius ir teorinius žemės ūkio inovacijų ir maisto technologijų, biosistemų inžinerijos ir aplinkos vientisumo, tvaraus gamtos biologinių išteklių naudojimo, socialinių inovacijų kaimo plėtrai tyrimus ir analizes.
Leidinys leidžiamas VDU Žemės ūkio akademijos.

 

 

 

 

ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA / HUMAN AND NATURE SAFETY

Leidinyje „Žmogaus ir gamtos sauga“ (ISSN 1822-1823 (spausdintas), ISSN 2538-9122) spausdinami originalūs straipsniai, kuriuose pateikiami tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatai ir/ar jų problemų sprendiniai. Leidinio tematika ir pagrindiniai skyriai: aplinkos apsaugos inžinerija, ergonomika, profesinė sauga; tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijos; aplinkos įtakos žmonių sveikatai tyrimai; ekologija ir bioįvairovės išsaugojimas, darnioji miškininkystė.
Straipsnių rinkinio leidimą kuruoja VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra. Leidžiamas 1 kartą per metus. Spausdinta versija leidžiama nuo 2000 m., internetinė versija – nuo 2016 m.

JAUNASIS MOKSLININKAS / YOUNG SCIENTIST

Kasmetinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas“ leidinyje publikuojami jaunųjų mokslininkų (pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentų) straipsniai aktualiais bioekonomikos, žaliojo kurso, klimato kaitos, ekosistemų tvarumo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimais.
Leidinys leidžiamas VDU Žemės ūkio akademijos kartą metuose.