VDU ŽŪA misija ir vizija | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA misija ir vizija

Akademijos vertybiniai pagrindai:

 • Daugiaamžės pasaulio (pirmiausia – Europos) universitetų tradicijos ir Lietuvos aukštojo mokslo patirtis;
 • Bolonijos deklaracijos išryškintos Europos universitetų orientacijos;
 • VDU Žemės Ūkio Akademijos (toliau Akademijos) ilgametės raidos kelias, jo garsių mokslininkų darbai ir priesakai ateities kartoms;
 • Demokratijos, krikščionybės ir kitos bendražmogiškosios vertybės;
 • Kaimas, kaip svarbi ir neatsiejama šalies bei kiekvieno jos regiono ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo dalis, etninės kultūros židinys ir erdvė rekreacijai;

Akademijos pagrindinės vertybinės nuostatos:

 • Atvirumas, partnerystė ir integracija į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę;
 • Tarnavimas savajai valstybei;
 • Adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius;
 • Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;
 • Aukšta kultūra, profesinė etika ir atsakomybė;
 • Akademijos veiklos tobulinimas, kaip nesibaigiantis procesas;
 • Dėmesys studentui, kaip pagrindiniam Akademijos akademinio proceso dalyviui;
 • Dėmesys kiekvienam Akademijos bendruomenės nariui ir jo iniciatyvai.

Misija

Mes, Akademijos bendruomenė, kuriame ir skleidžiame mokslo žinias, nuoširdžiai siekiame, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:

Ugdydami lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu bei troškimu nuolat tobulėti;
Kurdami ir skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį;
Puoselėdami ilgametes Akademijos veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Vizija

VDU ŽŪA – atviras iššūkiams ir pokyčiams, perimantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio tobulėjimo ir lyderystės tarp savo srities universitetų.

Pagrindinės strateginės kryptys

 • Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas, orientuojantis į studijų moderniškumą, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius;
 • Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms, fundamentinius ir komercinius (taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą;
 • Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje.
 • Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra;
 • Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą;
 • Dėmesio Akademijos bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti;
 • Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant Akademijos miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi;
 • Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti Akademijos išskirtinumą ir pažangą;
 • Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas;