Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Aplinkos ir ekologijos instituto mokslinės veiklos kryptys

Fundamentinių tyrimų kryptys:

 • Bioenergetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Aplinkos būklės gerinimas ir klimato kaita;
 • Tvarus žemės, miško, vandens ir energijos išteklių naudojimas
 • Sveikas ir saugus maistas.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptys
Biomedicinos mokslų srities tematikos:

 • Aplinkos (dirvožemis, oras, vanduo, augmenija) kokybė;
 • Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis;

Technologijos mokslų tematikos:

 • Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų tausojantis naudojimas
 • Biomases inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose
 • Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės

Žemės ūkio mokslų srities tematikos:

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas;
 • Aplinką ir išteklius tausojančios bei konkurencingos agrotechnologijos;
 • Tvarių miškų formavimas besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis

Miško biologijos ir miškininkystės instituto mokslinės veiklos kryptys

14B Miškotyra
03B Ekologija ir aplinkotyra

Fundamentinės mokslinės veiklos kryptys.

 1. Miško ekosistemų tvarumą ir biologinę įvairovę įtakojančių veiksnių tyrimo metodologija ir antropoekologinė analizė.
 2. Miestų ir rekreacinė miškininkystė.
 3. Miško biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas

Taikomosios mokslinės veiklos kryptys.

 1. Ūkinės veiklos įtaka miško žvėrims ir paukščiams.
 2. Miško medžių ir gyvūnų populiacijų molekulinė evoliucinė genetika.
 3. Miško medžių populiacijų genetiniai ištekliai ir genetinis pagerinimas.
 4. Medynų formavimo ir kirtimų technologijos.
 5. Miško žėlimo skatinimo ir želdinimo technologijos.
 6. Miško daigynų technologijos.
 7. Agrarinės kraštotvarkos metodai.
 8. Miško ekosistemų tvarumas.
 9. Medžiojamųjų gyvūnų aklimatizacija (reaklimatizacija).
 10. Medžiojamųjų gyvūnų veisimas nelaisvėje.
 11. Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas.
 12. Medžioklėtvarkos technologijos.

Miškotvarkos ir medienotyros instituto mokslinės veiklos kryptys

1. Žemės ūkio mokslai (A000), miškotyra (14B), ekologija ir aplinkotyra (03B)
2. Socialiniai mokslai (S000), ekonomikos (04S), vadyba ir administravimas (03S)

Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai miškotyroje.
Medynų našumo ir augimo eigos modeliavimas.
Medienos ruošos technologijų bei medienos ir žievės fizikinių savybių tyrimai.
Miškų valdymo efektyvumo tyrimai.
Taršos ir klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimai.
Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė.
Biologinių populiacijų stochastinis modeliavimas.
Miško ekosistemų būklė: pagrindinės tendencijos ir aplinkos veiksniai sąlygojantys būklės regioninius pokyčius.