Mokslas

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS  FAKULTETO MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Darnus bioekonomikos vystymasis

 • Bioekonomikos politikos modeliavimas
 • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas
 • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje
 • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas

 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų rinkodara ir logistika
 • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos organizacijose
 • Verslo diversifikacija ir socialinio verslo modeliai

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

 • Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas
 • Kultūros ir turizmo vystymas kaimo vietovėse
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas