Padaliniai | VDU Žemės ūkio akademija

Padaliniai

Aplinkos ir ekologijos katedra

Apie mokslinę veiklą

Aplinkos ir ekologijos katedra vykdo  ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.

Mokslo kryptys pagal Mokslo sričių ir krypčių klasifikaciją patvirtintą pagal 2011 m. vasario 14 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-231 „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“

Biomedicinos mokslai B 000 (03B Ekologija ir aplinkotyra; 04B Botanika)
Žemės ūkio mokslai A 000 (01 A  Agronomija; 04 A Miškotyra)
Technologijos mokslai T 000 (04T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, 05T   Chemijos inžinerija)

Mokslinės veiklos kryptis pagal strategines mokslinės veiklos krytis
patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d. protokolas Nr. 521

Fundamentinių tyrimų kryptys:

 • Bioenergetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Aplinkos būklės gerinimas ir klimato kaita;
 • Tvarus žemės, miško, vandens ir energijos išteklių naudojimas
 • Sveikas ir saugus maistas.

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptys
Biomedicinos mokslų srities tematikos:

 • Aplinkos (dirvožemis, oras, vanduo, augmenija) kokybė;
 • Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis;

Technologijos mokslų tematikos:

 • Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų tausojantis naudojimas
 • Biomases inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose
 • Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės

Žemės ūkio mokslų srities tematikos:

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas;
 • Aplinką ir išteklius tausojančios bei konkurencingos agrotechnologijos;
 • Tvarių miškų formavimas besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis

Kontaktai

Aplinkos ir ekologijos katedra yra Miškų ir ekologijos fakulteto akademinis padalinys, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, mokslininkų (doktorantų) ugdymą ir mokslo žiniomis grįstas studijas.

Katedra yra Chemijos ir Ekologijos katedrų, Aplinkos instituto Aplinkotyros, Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijų bei Agroekologijos centro mokslinės veiklos ir pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tęsėjas.

Aplinkos ir ekologijos katedra
C.R. 518 k.
Katedros vedėjos funkcijas atliekanti – prof. dr. Laima Česonienė
Tel. (8-37) 752 224
El. p. laima.cesoniene1@vdu.lt

Adresas:
Aplinkos ir ekologijos institutas, VDU ŽŪA
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel. (8-37) 752 224
El. p. ausra.tamulaitiene@vdu.lt


Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Kryptys

14B Miškotyra
03B Ekologija ir aplinkotyra

Fundamentinės mokslinės veiklos kryptys.

 1. Miško ekosistemų tvarumą ir biologinę įvairovę įtakojančių veiksnių tyrimo metodologija ir antropoekologinė analizė.
 2. Miestų ir rekreacinė miškininkystė.
 3. Miško biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas

Taikomosios mokslinės veiklos kryptys.

 1. Ūkinės veiklos įtaka miško žvėrims ir paukščiams.
 2. Selekcijos plėtros miškuose kryptys ir metodai.
 3. Miško genetinių išteklių išsaugojimas.
 4. Medynų formavimo ir kirtimų technologijos.
 5. Miško žėlimo skatinimo ir želdinimo technologijos.
 6. Miško daigynų technologijos.
 7. Agrarinės kraštotvarkos metodai.
 8. Miško ekosistemų tvarumas.
 9. Medžiojamųjų gyvūnų aklimatizacija (reaklimatizacija).
 10. Medžiojamųjų gyvūnų veisimas nelaisvėje.
 11. Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas.
 12. Medžioklėtvarkos technologijos.

Kontaktai

Miško biologijos ir miškininkystės katedra
Centriniai rūmai 439 kab.

Direktorius– prof. dr. Gediminas Brazaitis
Tel.: (8-37) 752 334
Faksas: (8-37) 752 379
El. p. gediminas.brazaitis@vdu.lt

Adresas:
Miško biologijos ir miškininkystės institutas, VDU ŽŪA
Studentų g.11, Akademija, LT-53361 Kauno r.
Tel.: (8-37) 752 281
El. p. ieva.godvod@vdu.lt


Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Kryptys

Miškotvarkos ir medienotyros instituto svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

1. Žemės ūkio mokslai (A000), miškotyra (14B), ekologija ir aplinkotyra (03B)
2. Socialiniai mokslai (S000), ekonomikos (04S), vadyba ir administravimas (03S)

Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai miškotyroje.
Medynų našumo ir augimo eigos modeliavimas.
Medienos ruošos technologijų bei medienos ir žievės fizikinių savybių tyrimai.
Miškų valdymo efektyvumo tyrimai.
Taršos ir klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimai.
Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė.
Biologinių populiacijų stochastinis modeliavimas.
Miško ekosistemų būklė: pagrindinės tendencijos ir aplinkos veiksniai sąlygojantys būklės regioninius pokyčius.

Kontaktai

Miškotvarkos ir medienotyros institutas, VII rūmai
Instituto direktorius: prof. dr. Edmundas Petrauskas
Tel. (8-37) 752 269, faksas (8-37) 752 379
El. p. edmundas.petrauskas@vdu.lt

Adresas:
Miškotvarkos ir medienotyros institutas, VDU ŽŪA
Studentų g.13, Akademija, LT-53361 Kauno r.
El. p. vida.janaviciene@vdu.lt


Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms laboratorija

Laboratorijos vadovas:
Prof. dr. Vitas Marozas
VDU ŽŪA Studentų g. 15a, J231
LT-53361 Akademija, Kauno r.
Tel. 8 620 33469
El. p.: vitas.marozas@vdu.lt