Priėmimas į aukštesnius kursus | VDU Žemės ūkio akademija

Priėmimas į aukštesnius kursus

Į pirmosios (bakalauro) arba antrosios (magistrantūros) studijų pakopų pirmojo kurso pavasario semestrą ir aukštesnius kursus priimami asmenys, kurie:

 • ne anksčiau kaip prieš 10 metų studijavo VDU Žemės ūkio akademijoje (toliau – Universiteto), kitų universitetų studijų programose ir dėl įvairių priežasčių jų nebaigė;
 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pageidauja studijuoti Universiteto studijų
  programose;
 • turi koleginį išsilavinimą ir yra baigę Universiteto nustatyta tvarka organizuojamas dalines
  išlyginamąsias studijas.
  Priėmimas į aukštesnius kursus vyksta du kartus per studijų metus: prieš rudens ir pavasario semestrų pradžią. Priėmimas į pirmo kurso pavasario semestrą vyksta prieš šio semestro pradžią.

Asmenų, pageidaujančių tęsti studijas arba naujai studijuoti, priėmimo sąlygos

 1. Asmenys, pageidaujantys tęsti studijas ar pakartotinai studijuoti studijų programose nuolatine ar ištęstine forma, įteikia prašymus ir kitus dokumentus, nurodytus šių taisyklių 11 punkte, fakulteto, kuriame pageidaujama studijuoti, dekanui.
 2. Fakulteto prodekanas studijoms, vadovaudamasis Universiteto senato posėdyje 2004 m. gruodžio 1 d. (protokolo Nr. 439) patvirtinta tvarka, atlieka ankstesnių studijų rezultatų įskaitymą, kurį tvirtina studijų prorektorius.
 3. Kursą ir semestrą, į kurį priimamas pretendentas, nustato fakulteto atrankos komisija pagal įskaitytų studijų dalykų bei jų kreditų apimties atitikimą pasirinktos studijų programos planui. Jeigu į pasirinktos studijų programos tą patį kursą ir semestrą pretenduoja daugiau stojančiųjų negu leidžia Universiteto galimybės studijų kokybei užtikrinti, tai priėmimas vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą ankstesnių studijų įskaitytų dalykų įvertinimų aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.
 4. Nesant konkurso, gali būti priimti ir tie stojantieji, kuriems įskaityta studijų dalykų mažiau nei nurodyta pasirinktos studijų programos plane, jeigu:
  4.1. stojant į pirmojo kurso pavasario semestrą – trūksta 1 įskaitytino dalyko, stojant į antrąjį ir aukštesnius kursus – trūkstamų studijų dalykų apimtis yra iki 16 kreditų.
  4.2. iki fakulteto atrankos komisijos posėdžio įteikia prašymą leisti trūkstamus studijų dalykus

Išsamesnę informaciją apie dalykų studijas teikia jas organizuojantys fakultetai bei

Studijų departamentas

Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
Telefonas  (8-37) 752 245
Elektroninis paštas studijos.zua@vdu.lt