Mokslas | VDU Žemės ūkio akademija

Mokslas

Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

  • Hidraulinių procesų fizinis ir skaitmeninis modeliavimas;
  • Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose;
  • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai;
  • Vandens balanso elementų kaita, hidrologinių procesų modeliavimas, sausinimo ir drėkinimo sistemos;
  • Vandens tarša ir jos mažinimo priemonės. Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas;
  • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (hidroenergetika, potvynių rizikos valdymas, vidaus vandens keliai, vandens telkinių renovacija);
  • GIS, nuotolinių ir kitų tyrimų technologijų taikymas žemės administravimo ir teritorijų planavimo darbams;
  • Žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
  • Žuvininkystės uždarų apytakinių sistemų technologijų tyrimas;
  • Inovatyvių technologijų ir mokymo(si) metodų taikymas gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę.