Mokslas

Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

 • Hidraulinių procesų fizinis ir skaitmeninis modeliavimas;
 • Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose;
 • Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai;
 • Vandens balanso elementų kaita, hidrologinių procesų modeliavimas, sausinimo ir drėkinimo sistemos;
 • Vandens tarša ir jos mažinimo priemonės. Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas;
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (hidroenergetika, potvynių rizikos valdymas, vidaus vandens keliai, vandens telkinių renovacija);
 • Žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
 • GIS, nuotolinių ir kitų tyrimų technologijų taikymas žemės administravimo ir teritorijų planavimo darbams;
 • Žemės naudmenų sudėties ir žemės naudojimo optimizavimas Lietuvos agrariniuose kraštovaizdžiuose;
 • Žuvininkystės uždarų apytakinių sistemų technologijų tyrimas;
 • Inovatyvių technologijų ir mokymo(si) metodų taikymas gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę.