Kaip vyks 2019 m. priėmimas į bakalauro studijas?

Kaip vyks priėmimas į I pakopos (bakalauro) studijas:

 1. Nuo 2019 m. sausio 1 d. ASU tapo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio ūkio akademija. Tačiau studijų programos niekur nedingsta ir toliau galėsite stoti į visas ASU studijų programas. Tad pirmiausia reikia nuspręsti kokią studijų programa domina labiausiai- programų sąrašą rasite čia.
 2. Pasidomėkite, kurie egzaminų vertinimai daro didžiausią įtaką tavo konkursiniam balui. Kriterijus ir jų įtaką konkursiniam balui rasi prie studijų programos aprašymo.
  !!! Pirmojo dalyko svertinis koeficientas – 0,4, tad šio dalyko egzaminą privalai laikyti valstybinį, nes jo negalima pakeisti metiniu pažymiu.
 3. Priėmimas 2019 m. bus vykdomas pagal VDU patvirtintas sąlygas – VDU priėmimo taisyklės.
 4. 2019 m. skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės. Naujasis konvertavimas geriau atspindės abituriento pasiekimus, nei ligi šiol naudotas skaičiavimas. 2018 m. galiojęs minimalus konkursinis balas stojant į universitetus 3,6 šiemet perskaičiuojamas į 5,4 stojant, tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas. Informaciją apie balo pasikeitimus rasite čia. Pasiskaičiuoti balą galite ČIA.
 5.  Stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas turite atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysite 2019 metais, turite atitikti šiuos reikalavimus:

  • išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40:
   1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
   2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
   3. matematikos valstybinis brandos egzaminas,
  • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
   – lietuvių kalba ir literatūra;
   – gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
   – užsienio kalba;
   – matematika;
   – istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
   – biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
   – meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
   – bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

   – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2018 metais, privalote būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu kaip 25 balų įvertinimu ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2016 ir 2017 m., turite būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinius brandos egzaminus ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2015 m., turite būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2014 m. ir anksčiau arba užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, turite turėti tik vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  6. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas (mokamaspakaks atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
  – Turite atitikti minimalų konkursinį stojamąjį balą – 5,4.
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2015–2019 m., turite būti išlaikę bent vieną valstybinį egzaminą.
  – Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijote 2014 m. ir anksčiau, turite turėti išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  7. Priėmimą į aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui (LAMA BPO), nuo birželio 1 d. svetainėje lamabpo.lt galėsite pildyti prašymą ir registruoti norus, į kurias studijų programas svarstote stoti.
  8. Jūsų surinkti mokymosi pasiekimų balai nėra kelio pabaiga. Turite galimybę gauti ir papildomų balų. Papildomus kriterijus rasite ČIA.
  9. Savo karjerą su žemės ūkio ar tikslines su žemės ūkiu susijusias studijas pradėti siekiantiems žmonėms, Universitetas inicijavo visą priėmimo laikotarpį vykdyti motyvacijos vertinimą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
  10.Gavę pakvietimą studijuoti nurodytomis dienomis turėsite pasirašyti studijų sutartį. Tai bus galima atlikti elektroniniu būdu arba atvykus tiesiogiai į Universitetą.
  11. Sudarę sutartį su Universitetu, tapsite VDU studentu, galėsite rašyti prašymą gyventi VDU bendrabučiuose, turėsite teisę užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą.

Norite sužinoti daugiau apie priėmimą į VDU ŽŪA?

Kreiptis į Priėmimo grupę žemiau nurodytais kontaktais:
Tel. (8 37) 323 206; 8 655 47241
El. paštas vdu@vdu.lt