Naujuosius mokslo metus VDU ŽŪA pradeda struktūriniais pokyčiais | VDU Žemės ūkio akademija

Naujuosius mokslo metus VDU ŽŪA pradeda struktūriniais pokyčiais

Praėjusieji mokslo metai VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkams buvo išskirtinai sėkmingi  – geriausių pasaulio universitetų reitinge  „QS World University Rankings by Subject“ buvo įvertinti mokslo rezultatai žemės ūkio ir miškininkystės srityje. Šioje dalykinėje kategorijoje VDU ŽŪA skirta aukšta 301–350 vieta tarp pasaulio universitetų.

VDU ŽŪA vienija  tvarumo, bioekonomikos, atsinaujinančios energetikos, agronomijos, sumaniosios inžinerijos, vandentvarkos, miškininkystės,  ekologijos srityse dirbančius ekspertus, kurie nacionaliniu bei pasauliniu lygmeniu dalijasi sukauptomis žiniomis, mokslo tyrimų rezultatais, technologinėmis inovacijomis.

Siekiant ir ateityje išlaikyti lyderių pozicijas itin sparčiai technologinę pažangą kuriančiame agrosektoriuje ir įgyvendinant ŽŪA 2021-2027 metų veiklos strateginiame plane patvirtintą misiją – puoselėjant bendruomeniškumą, partnerystę ir ilgametes tradicijas, atliepiant globalaus pasaulio, mokslo ir politikos tendencijas kurti ir skleisti agrobiotechnologijų, ekosistemų, inžinerijos ir  socialinių mokslų  žinias  tvariam  bioekonomikos  (žemės,  maisto,  miškų  ir vandens ūkio)  bei kaimiškų vietovių vystymuisi, sudaryti sąlygas šių sektorių lyderiams ugdytis ir tobulintis, siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką darnoje su gamta – būtini nauji struktūriniai sprendimai ir pačioje akademijoje.

Racionalizuojant VDU ŽŪA struktūrą, ją pritaikant prie dabarties ir ateities  pokyčių, sudarant bendruomenei palankesnes sąlygas užsibrėžtai misijai įgyvendinti ir konkurencingumui mokslo bei studijų erdvėje stiprinti, buvo suformuota ir VDU Tarybos nutarimu patvirtinta nauja VDU ŽŪA administravimo grupė. Ji pradėjo darbą nuo rugsėjo 1 d. Grupei keliamos svarbios užduotys: centralizuotas studijų administravimas, tarptautiškumo plėtros užtikrinimas,  ryšių su šalies mokyklomis, socialiniais ir verslo partneriais stiprinimas, skatinant akademinės bendruomenės narių sukauptų žinių sklaidą įgyvendinant  svarbiausius ŽŪA 2021-2027 metų veiklos strateginius tikslus.

VDU ŽŪA administravimo grupė:


Laima Skauronė
Administravimo  grupės vadovė (Žemės ūkio akademijos grupės veiklos koordinavimas)


Rasa Čingienė
Studijų administravimo koordinatorė (Žemės ūkio akademijos studijų koordinavimas)


Deimena Montvydaitė
Marketingo koordinatorė (Žemės ūkio akademijos studijų, mokslo ir kitos veiklos marketingo koordinavimas)


Aušra Nausėdienė
Tarptautinių ryšių koordinatorė (Žemės ūkio akademijos studijų, mokslo ir kitos veiklos koordinavimas (bendradarbiavimo su Vakarų Europos šalių mokslo ir studijų institucijomis vystymas, Erasmus veiklos koordinavimas))

Ekaterina Makreckienė
Tarptautinių ryšių koordinatorė (Žemės ūkio akademijos studijų, mokslo ir kitos veiklos koordinavimas (bendradarbiavimo su Rytų Europos šalių mokslo ir studijų institucijomis vystymas))


Remigijus Žalkauskas
Mokslinės veiklos koordinatorius (Žemės ūkio akademijos mokslinės veiklos koordinavimas)


Dėja Bubinaitė
Marketingo vadybininkė (ŽŪA marketingo projektų ir kitų priemonių rengimas ir įgyvendinimas)
Sumanaus moksleivio akademijos vadybininkė (Sumanaus moksleivio akademijos veiklų vykdymas ir šios akademijos plėtotė)
 

Tikima, kad ŽŪA struktūros pokyčiai padės pašalinti ankstesnius administravimo trikdžius. Sprendimai priimti įvertinus argumentuotą akademinės bendruomenės nuomonę bei atsižvelgiant į padalinių interesų atstovavimo svarbą. Pertvarkos tikslas – stiprinti tarpdiscipliniškumą,  užtikrinti mokslo ir studijų vienovę katedrose bei išsaugoti fakultetinę struktūrą.

Pokyčiai akademiniuose padaliniuose

Nuo rugsėjo 1 d. VDU ŽŪA mokslinę veiklą vykdo ir kokybišką studijų procesą užtikrina  Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Miškų ir ekologijos, Inžinerijos fakultetai (sujungus Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetus).

Vadovaujantis rugsėjo 2 d. rektoriaus įsakymu dėl Žemės ūkio akademijos fakultetų dekanų funkcijos atlikimo, pareigas iki naujai išrinktų dekanų patvirtinimo VDU Senate  vykdo:

Agronomijos fakulteto – doc. dr. Aida Adamavičienė;

Bioekonomikos plėtros fakulteto – doc. dr. Bernardas Vaznonis;

Miškų ir ekologijos fakulteto – doc. dr. Remigijus Žalkauskas;

Inžinerijos fakulteto dekano pareigas vykdo doc. dr. Rolandas Domeika (rugsėjo mėn.), doc. dr. Algis Kvaraciejus (spalio mėn.).

Struktūrinių pokyčių įvyko ir VDU ŽŪA fakultetų viduje: iki šiol buvę 14 institutų pertvarkyti į 10 katedrų. Agronomijos, Bioekonomikos plėtros bei Miškų ir ekologijos fakultetuose veiklą vykdo po 2 katedras, Inžinerijos fakultete – 4 katedros.

VDU ŽŪA veiklos kryptis – mokslo ir studijų tarpdiscipliniškumo ir vadybinės pagalbos mokslininkams stiprinimas, studijų kokybės gerinimas. Įgyvendint šias kryptis įsteigtas Bioekonomikos tyrimų institutas, kuris bus plėtojamas atsižvelgiant į mokslininkų poreikius, vadovaujantis sėkmingais užsienio universitetų pavyzdžiais.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos struktūros schema: