Šeši ES universitetai susivienijo į tinklą bioekonomikos ateičiai. VDU Žemės ūkio akademijai – ypatinga misija ir naujos galimybės | VDU Žemės ūkio akademija

Šeši ES universitetai susivienijo į tinklą bioekonomikos ateičiai. VDU Žemės ūkio akademijai – ypatinga misija ir naujos galimybės

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) tapo naujai kuriamo bioekonomikos srityje besispecializuojančių Vidurio ir Rytų Europos universitetų tinklo BIOEAST UNINET nariu. 2022 metų gruodžio 8 dieną Prahoje buvo pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo vystant bioekonomikos srities studijas, mokslą bei įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą politiką. VDU Žemės ūkio akademijai, kurioje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys yra susijusios su žemės ūkio tvarumu, klimato kaitos problemų sprendimu, tradicinio žemės ūkio transformacija į tvarius bioekonomikos verslus, BIOEAST UNINET partnerystė atveria naujas galimybes bendradarbiauti, perimti gerąsias patirtis, kurti tarptautines tyrėjų komandas, dalyvauti Europos Sąjungos (ES) 2021–2027 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ bei kitose su bioekonomika susijusiose iniciatyvose.

Skirtingose šalyse – skirtingi iššūkiai

BIOEAST UNINET steigimo parengiamuosiuose darbuose bei memorandumo dėl bendradarbiavimo pasirašymo procedūrose Vytauto Didžiojo universitetui atstovavęs VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorius dr. Rimantas Dapkus pasakoja, kad skirtinguose Bendrijos regionuose bioekonomikos plėtros srityje dirbantys universitetai patiria skirtingų iššūkių, nes kiekvienas regionas turi savo specifinių problemų dėl skirtingų vietos klimato sąlygų, skirtingo ekonomikos išsivystymo lygio, skirtingų žemės ūkio veiklų krypčių. Tačiau visus vienija bendras Žaliojo kurso ir žiedinės ekonomikos siekimo tikslas.

2021 m. BIOEAST (Central and Eastern European Initiative for Knowledge-based Agriculture, Forestry and Aquaculture in the Bioeconomy (liet. Vidurio ir Rytų Europos žiniomis pagrįstos žemės ūkio, miškininkystės ir akvakultūros iniciatyva bioekonomikoje)) prognozės ataskaitoje akcentuojamos struktūrinės su bioekonomika susijusio švietimo ir įgūdžių ugdymo problemos Vidurio ir Rytų Europos makroregione. Atkreipiamas dėmesys, kad žmogiškųjų išteklių trūkumas aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse gali tapti viena pagrindinių kliūčių siekiant Europos žaliojo kurso tikslų. Todėl bendradarbiavimas bioekonomikos švietimo srityje yra labai svarbus veiksnys siekiant sustiprinti perėjimą prie tvaraus vystymosi ir gerovės bei panaikinti atotrūkį tarp BIOEAST makroregiono šalių ir likusios Europos.

Tikimasi, kad tvarus bioekonomikos ūkio sektorius taps ekonominių, ekologinių ir socialinių pokyčių varikliu ne tik pavienėse šalyse, bet ir visoje Europoje. Nors visuotinai ir pripažįstama, kaip svarbu pereiti prie tvarios bioekonomikos, tačiau pereinamojo laikotarpio procesai ES valstybėse narėse skiriasi. Įvairių biologinių sektorių plėtra, naujos vertės grandinės ir inovatyvių sprendimų, skirtų perėjimui paremti, diegimas yra labai svarbūs veiksniai ir tai turi atsirasti kiekvienos šalies strateginiuose vystymosi prioritetuose. Tačiau memorandumą pasirašiusių universitetų mokslininkų teigimu, BIOEAST makroregione pereinamasis procesas yra labai lėtas ir kyla pavojus, kad atotrūkis tarp Vakarų, Pietų, Šiaurės bei Vidurio ir Rytų Europos toliau didės, jeigu nebus imtasi sutelktų ir inovatyvių veiksmų.

Ypatingas vaidmuo teks švietimui

Būtent šios aplinkybės anksčiau Rytų blokui priklausiusių šalių universitetus paskatino susivienyti į bendrą tinklą ir tokiu būdu tapti konkurencingesniems vystant bioekonomikos srities mokslinius tyrimus ir mokymo programas bei bendrai formuojant viso makroregiono strateginius vystymosi prioritetus ir tam pritraukiant didesnes lėšas nei tai pavyktų padaryti veikiant pavieniui.

Memorandumą pasirašė šeši šį procesą inicijavę universitetai: Mendelio universitetas (Čekija), Debreceno universitetas (Vengrija), Slovakijos žemės ūkio universitetas (Slovakija), Osijeko Josip Juraj Strossmayer universitetas (Kroatija), Plovdivo žemės ūkio universitetas (Bulgarija) ir Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva). Tikimasi, kad ateityje šis tinklas dar plėsis.

Siekiant išsigryninti bendradarbiavimo tikslus ir uždavinius, nuotoliniu būdu buvo intensyviai bendradarbiaujama net kelerius metus, nes procesui trukdė COVID-19 pandemijos suvaržymai.

„2022 m. bendradarbiavimas žymiai suintensyvėjo, nes jau buvo galima gyvai susitikti seminaruose, kurie vyko Liublianoje, Varšuvoje ir Prahoje. Pastarojo susitikimo metu, praėjusių metų gruodžio 8 d., ir buvo pasirašytas galutinis memorandumo dokumentas. Partneriai vieningai sutarė, kad bioekonomikos vystymas yra vienintelis teisingas kelias siekiant Europos žaliojo kurso bei žiedinės ekonomikos tikslų. Ir šiame kontekste ypač didelis vaidmuo tenka švietimui, t. y. naujų studijų programų ir naujų specialistų rengimui, taip pat esamų specialistų kompetencijų didinimui“, – BIOEAST UNINET tikslus komentuoja pašnekovas.

Numatoma plėtoti bendradarbiavimą įvairiose mokslo srityse

Universitetų bendradarbiavimo memorandume pabrėžiama, kad išreiškiamas visų šalių interesas bendradarbiauti kuriant mokymo programas ir įgyvendinant bioekonominį švietimą, steigiant bioekonomikos universitetų tinklą BIOEAST makroregione. Taip pat pasirašydami šį memorandumą universitetai pareiškia norą remti bioekonomikos įgyvendinimą BIOEAST makroregione.

Tinklo nariai bendradarbiaus tarpusavyje ir su kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis dėl naujų tarpdisciplininių mokymo programų kūrimo ir pereinamojo laikotarpio tyrimų, atsižvelgdami į pirminės gamybos, perdirbimo sektoriaus ir politikos formuotojų bei visuomenės poreikius. Universitetai rems švietimo organizacijas, įgyvendinančias bioekonomikos programą, įskaitant mokymosi visą gyvenimą programą, koučingo programą, mokymosi programų ekspertinį vertinimą bei teikiant vadovavimo praktikoms priežiūros paslaugas.

Tinklo nariai parengs bendras pozicijas ir pasiūlymus dėl Europos programų ir kvietimų teikti paraiškas, įskaitant Europos horizonto, ERASMUS, „Life“ ir „INTERREG“ programas, skatins profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą renginius bei rems švietimo agentūrų steigimą, pritaikytų mokymuisi visą gyvenimą, instruktavimą ir kuravimą.

Taip pat numatoma plėtoti bendradarbiavimą įvairiose mokslo srityse. Tai – agroekologija ir tvarus derlius (dirvožemio tvarkymas; perėjimas prie žemdirbystės be cheminių pesticidų; genetiniai ištekliai ir žemės ūkio įvairinimas; inovacijos, pažangus žemės ūkis, skaitmeninimas ir dalijimasis žiniomis; gyvūnų sveikata ir gerovė; vietinio maisto sistemos ir kaimo plėtra); bioenergetika ir naujos aukštos pridėtinės vertės medžiagos; maisto sistemos; miškininkystės vertės grandinė; gėlo vandenio bioekonomika; bioekonomikos švietimo sektorius; biologinės medžiagos.

„Iš VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų tikimasi darbų, orientuotų į maisto mokslų, žemės ūkio, miškininkystės, vandens ir žemės išteklių valdymo, bioenergijos ir mechanikos inžinerijos, kaimo plėtros, bioekonomikos švietimo, klimato kaitos ir tausojančio gamtos išteklių naudojimo bei gausinimo sritis. Bendraudami tarp universitetų, diskutuodami drauge su kolegomis įgysime patirčių, kurias galėsime perduoti tiek savo kolegoms, vykdantiems mokslinius tyrimus ir rengiantiems specialistus bioekonomikos sektoriui, tiek ir šalies politikos formuotojams bei šios srities verslininkams, siekiant, kad mūsų valstybė taptų konkurencingesnė ir darnesnė“, – narystės BIOEAST UNINET planus atskleidžia prof. dr. R. Dapkus.