Skelbiami VDU ŽŪA darbuotojų studijų metodinių priemonių ir mokslo darbų konkursai, nominacijų skyrimas | VDU Žemės ūkio akademija

Skelbiami VDU ŽŪA darbuotojų studijų metodinių priemonių ir mokslo darbų konkursai, nominacijų skyrimas

Kviečiame VDU Žemės ūkio akademijos darbuotojus dalyvauti Studijų metodinių priemonių ir Mokslo darbų konkursuose, pasidalijant su bendruomene reikšmingais nuveiktais darbais ir pasidžiaugiant pasiekimais.

Konkursų laureatams apdovanojimai bus įteikiami šventiniame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, kuris vyks VDU ŽŪA Iškilmių salėje kovo 12 d. 13 val.

STUDIJŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KONKURSO EIGA

Studijų metodinių priemonių (SMP) konkursas organizuojamas siekiant inicijuoti VDU ŽŪA dėstytojų dalijimąsi pažangių dėstymo metodų ir SMP rengimo ir naudojimo patirtimi, spartinti SMP ir novatoriškų dėstymo metodikų kūrimą bei jų naudojimą, skatinti dėstytojus kurti ir tobulinti SMP bei jas efektyviai taikyti pedagoginėje veikloje. Konkurse kviečiami dalyvauti VDU ŽŪA darbuotojai ir jų kolektyvai, parengę naujas SMP ir jas pritaikę dėstant VDU ŽŪA studijų programų studentams.

Konkursui gali būti teikiami:

 • Metodiniai leidiniai (vadovėliai, studijų knygos, paskaitų konspektai, laboratorinių darbų ir pratybų aprašai, kiti metodiniai leidiniai (> 50 psl.), išleisti spausdintine arba elektronine forma);
 • Vaizdinės priemonės (prietaisai, įrankiai, laboratoriniai ir demonstraciniai stendai, maketai, modeliai, studijuojamų objektų kolekcijos, vaizdo įrašai, plakatų komplektai ir kitos priemonės);
 • Studijų organizavimo metodai ir kitos SMP (studijų dalyko kompleksinis metodinis aprūpinimas, nuotolinių studijų diegimas, kitų inovatyvių studijų metodų diegimas ir kt.).

SMP konkursui teikiama laisvos formos paraiška. SMP konkursui paraiškas gali teikti VDU ŽŪA akademiniai padaliniai arba autoriai. Kartu su paraiška pateikiamas akademinio padalinio Tarybos ar jos įgaliotos komisijos protokolo išrašas su rekomendacija bei SMP egzempliorius (arba nurodoma jo buvimo vieta) ir jo aprašas, kuriame nurodoma:

 • SMP pavadinimas;
 • Duomenys apie autorių (-ius) (vardas, pavardė, fakultetas, institutas, katedra, pareigos, mokslinis vardas ir laipsnis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • SMP paskirtis (studijų programa, dalykas, dalyko programos temos);
 • Aktualumas (poreikis, panašaus pobūdžio priemonių parengimas anksčiau ir pan.);
 • Metodinis suderinamumas su savarankiškomis studijomis (aktyvaus mokymosi ir inovatyvių studijų metodų taikymo galimybės naudojant SMP);
 • Novatoriškumas (studijų medžiagos pateikimo naujovių taikymas) ir moksliškumas (naujausios mokslinės informacijos ir naujausių priemonių panaudojimas, studentų įtraukimo į mokslinius tyrimus galimybės);
 • Pateikiamų žinių vaizdumas ir leidinio apipavidalinimo kokybė (vaizdo elementų naudojimo intensyvumas, apipavidalinimo privalumai);
 • Kiti privalumai.

Konkursui parengti kandidatų dokumentai teikiami VDU ŽŪA studijų administravimo koordinatorei Rasai Čingienei (el. paštu rasa.cingiene@vdu.lt arba ŽŪA c.r. 237 kab.) iki vasario 15 d. darbo dienos pabaigos.

Kiekvienos grupės darbams skiriamos ne daugiau kaip 3 prizinės vietos. Pirmosios vietos laimėtojams įteikiamos premijos, antros ir trečios vietų laimėtojams skiriamos padėkos.

Dėl išsamesnės informacijos apie SMP konkursą kreiptis į VDU ŽŪA studijų administravimo koordinatorę Rasą Čingienę rasa.cingiene@vdu.lt, +370 682 22874, 8 37 752107.

MOKSLO DARBŲ KONKURSO EIGA

Mokslo darbų (MD) konkursas organizuojamas siekiant skatinti VDU ŽŪA mokslininkus ir jų grupes vykdyti mokslinius tyrimus bei jų sklaidą, prisidėti prie VDU ir visos šalies mokslinės, socialinės ir ekonominės aplinkos gerinimo, išrinkti ir apdovanoti geriausius VDU ŽŪA mokslininkus ir jų grupes. Konkurse kviečiami dalyvauti VDU ŽŪA dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai.

Konkursui teikiami darbai pagal šias grupes:

 • Mokslininkų grupių kategorija (rekomenduojama, kad teikiamo mokslo darbo autorių skaičius nebūtų didesnis kaip 4 asmenys, o kiekviena publikacija būtų rengta bent dviejų autorių iš konkurse dalyvaujančios mokslininkų grupės);
 • Tarptautinio mokslininko kategorija (mokslininkas rengiantis mokslo darbus bendradarbiaujant su užsienio šalių tyrėjais);
 • Jaunojo mokslininko, doktoranto ar jų kolektyvo kategorija (pretendentai turi būti iki 35 metų amžiaus, daktaro mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus, neįskaitant vaiko priežiūros atostogų).

Konkursui teikiami paskutiniųjų 2 metų bendros tematikos mokslinės produkcijos rinkiniai, kuriuos gali sudaryti: 

 • Mokslo monografijos, mokslo monografijos dalys, mokslo studijos;
 • Patentuota mokslinė produkcija, registruotos augalų ir gyvūnų veislės;
 • Mokslinės publikacijos;
 • Žodiniai pranešimai mokslinių tarptautinių konferencijų plenariniuose posėdžiuose.

Kartu su MD konkursui pateikiama:  

 • Akademinio padalinio tarybos ar jos įgaliotos komisijos protokolo išrašas su rekomendacija, kurioje turi būti nurodyta teikiamo MD pavadinimas, autorius (-iai) bei kūrybinis indėlis, kuris įvertinamas proporcingai autorių skaičiui, arba pagal autorių pasirašyta bendrą deklaraciją;
 • Trumpas (iki 1 psl.) mokslo darbo ar darbų rinkinio aprašymas, nurodant MD pavadinimą, sudedamąsias teikiamo darbo ar darbų rinkinio dalis, išskiriant svarbiausius MD aspektus, atitinkančius konkurso sąlygas;
 • Žinios apie MD autorių (-ius) (vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslinės veiklos pasiekimai, bibliotekos darbuotojo pasirašytas svarbiausios mokslinės produkcijos sąrašas, indėlio koeficientas, telefono nr., el. pašto adresas).

Konkurse negali dalyvauti praėjusių metų MD konkurso laimėtojai.

Konkursui parengti kandidatų dokumentai teikiami VDU ŽŪA mokslinės veiklos koordinatoriui Algiui Kvaraciejui (algis.kvaraciejus@vdu.lt arba ŽŪA c.r. 227 kab.)  iki vasario 15 d. darbo dienos pabaigos.

Pateikti MD vertinami palyginamuoju metodu pagal šiuos kriterijus:

 • MD originalumą ir naujumą, reikšmingumą tolesnei mokslinių tyrimų raidai, tarptautiškumą;
 • MD praktinę vertę. Privalumas, jeigu su MD kartu pateikiamas ir verslo (viešojo sektoriaus) organizacijos vertinimas arba atsiliepimas;
 • MD mokslinės produkcijos apimtį. Mokslinės produkcijos apimtis apskaičiuojama balais pagal mokslinės veiklos darbų rūšį (1 priedas) ir autoriaus indėlį, kuris, nepateikus visų autorių pasirašytos deklaracijos apie autorių indėlį į deklaruojamą darbą, laikomas lygiaverčiu visiems autoriams;
 • Mokslinių tyrimų rezultatų viešinimą ir sklaidą žiniasklaidos priemonėmis;
 • Kokybę (kalbos taisyklingumą, vaizdumą, įforminimą ir kt.) ir darbų autoriaus (-ių) mokslinių tyrimų sisteminį kryptingumą.

MD  konkurso  laimėtojams skiriamos  ne  daugiau  kaip  5  premijos: mokslininkų  grupių  kategorijoje skiriamos ne daugiau kaip 3 premijos, tarptautinio mokslininko kategorijoje bei jaunojo mokslininko, doktoranto ar jų kolektyvo kategorijose – po 1 premiją.

Dėl išsamesnės informacijos apie MD konkursą kreiptis į VDU ŽŪA mokslinės veiklos koordinatorių Algį Kvaraciejų algis.kvaraciejus@vdu.lt, 8 37 752350.

NOMINACIJŲ TEIKIMO IR SKYRIMO TVARKA

Siekiant įtraukti VDU ŽŪA darbuotojus, studentus į studijų, mokslinių tyrimų, mokslinių paslaugų kokybės tobulinimą, motyvuojančios darbo aplinkos formavimą, kultūros ir vertybių puoselėjimą, skiriamos ir šventiniame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime skelbiamos šios nominacijos:

 • Metų mokslo laimėjimas – teikiama VDU ŽŪA bendruomenės nariui ar narių grupei už gautus svarbius nacionalinius ir / ar tarptautinius apdovanojimus už mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą. Po vieną kandidatą teikia akademiniai ir neakademiniai padaliniai.
 • Metų projektas – – teikiama VDU ŽŪA bendruomenės nariui ar narių grupei už aktyvią projektinę veiklą, laimėto įgyvendinto / įgyvendinamo projekto poveikį regionui, šaliai, visuomenei nacionaliniu ir / ar tarptautiniu mastu. Po vieną kandidatą teikia akademiniai ir neakademiniai padaliniai.
 • Metų tyrėjas – teikiama visų pakopų VDU ŽŪA studentams ir kitiems akademinės bendruomenės nariams, neturintiems daktaro laipsnio, už aktyvią mokslinę tiriamąją veiklą, mokslo pasiekimų rezultatus. Nominacija akademinės bendruomenės nariui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Po vieną kandidatą teikia akademiniai padaliniai.
 • Metų darbuotojas – teikiama VDU ŽŪA bendruomenės darbuotojui, netiesiogiai dalyvaujančiam su studijomis ir mokslu susijusioje veikloje, už reikšmingas iniciatyvas VDU ŽŪA raidai, ypatingą darbštumą ir lojalumą VDU ŽŪA. Nominacija VDU ŽŪA bendruomenės nariui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Kandidatą teikia VDU ŽŪA administracija, akademiniai ir neakademiniai padaliniai.
 • Metų partnerystė – teikiama VDU ŽŪA bendruomenės nariui už glaudaus reikšmingo bendradarbiavimo su socialiniais ir verslo partneriais užmezgimą, vystymą, plėtojimą, atsižvelgiant į bendradarbiavimo svarbą, partnerio skiriamą paramą ar kitus reikšmingus rezultatus VDU ŽŪA. Nominacija VDU ŽŪA bendruomenės nariui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Kandidatą teikia VDU ŽŪA administracija, akademiniai ir neakademiniai padaliniai.
 • Metų dėstytojas – teikiama VDU ŽŪA akademinės bendruomenės nariui dėstytojui, kurio pagrindinės darbo funkcijos yra siejamos su VDU ŽŪA, už tokius rezultatus: studentų objektyvų pasitenkinimą dėstomu dalyku, pažangią pedagoginę veiklą, darbą su studentais, atvykusiais pagal „Erasmus+“ programą, dėstomų dalykų metodinį aprūpinimą, dėstymo novatoriškumą, dėstytojo aktyvumą ir partnerystę su kitomis studijų ir mokslo institucijomis, VDU ŽŪA studijų programų populiarinimą moksleiviams ir visuomenei, vadovavimą studentų mokslo tiriamiesiems darbams. Nominacija dėstytojui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Nominacija dėstytojui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Po vieną kandidatą teikia fakultetai.
 • Metų studentas – teikiama VDU ŽŪA pirmosios, antrosios ar trečiosios studijų pakopos studentui už žymius pasiekimus studijų, mokslinėje, organizacinėje ar visuomeninėje veikloje. Studentas gali būti nominuojamas kartą per visą studijų pakopos laikotarpį. Po vieną kandidatą teikia fakultetai, atsižvelgdami į studentų atstovų nuomonę.
 • Metų tyrėjo tarptautinis judumas – teikiama VDU ŽŪA tyrėjams, turintiems ir neturintiems daktaro laipsnį, dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams už aktyvumą vykdant tarptautinius vizitus. Nominacija tyrėjui gali būti įteikiama kartą per trejus kalendorinius metus. Po vieną kandidatą teikia akademiniai ir neakademiniai padaliniai.
 • Metų studento tarptautinis judumas –teikiama VDU ŽŪA pirmosios, antrosios studijų pakopos studentui už aktyvumą dalyvaujant tarptautiniuose mainuose (praktikos, trumpalaikiai kursai, studijos). Nominacija studentui gali būti įteikiama kartą per visą studijų pakopos laikotarpį. Po vieną kandidatą teikia fakultetai.
 • Metų ambasadorius – teikiama VDU ŽŪA bendruomenės nariui ar narių grupei už aktyvų studijų ir mokslo veiklų, renginių populiarinimą nacionaliniu ir / ar tarptautiniu mastu. Po vieną kandidatą teikia akademiniai ir neakademiniai padaliniai.

Padaliniai kandidatus nominacijoms gauti teikia VDU ŽŪA administracinės grupės vadovei Laimai Skauronei (el. paštu laima.skaurone@vdu.lt arba ŽŪA c.r. 237 kab.) iki vasario 15 d. darbo dienos pabaigos.

Nominacijų laimėtojų skaičius yra pastovus: Metų mokslo laimėjimas, Metų sėkmingas projektas, Metų jaunasis mokslininkas, Metų darbuotojas, Metų partnerystė, Metų ambasadorius – po vieną laimėtoją, Metų dėstytojas, Metų studentas, Metų tyrėjo tarptautinis judumas, Metų studento tarptautinis judumas – kiekvienoje kategorijoje po keturis laimėtojus.

Dėl išsamesnės informacijos apie Nominacijų skyrimą kreiptis į VDU ŽŪA administracinės grupės vadovę Laimą Skauronę laima.skaurone@vdu.lt, +370 615 21559, 8 37 752278.

VDU ŽŪA Studijų metodinių priemonių ir VDU ŽŪA Mokslo darbų konkursai organizuojami pagal VDU ŽŪA kanclerės potvarkiu patvirtintus 2024 m. sausio 26 d. nuostatus.

VDU ŽŪA Nominacijų teikimas, skyrimas organizuojamas pagal VDU ŽŪA kanclerės potvarkiu patvirtintus 2024 m. sausio 30 d nuostatus.