Profesorių klubas „Scientia“ | VDU Žemės ūkio akademija

Profesorių klubas „Scientia“

ISTORIJA

LŽŪU profesorių klubas „Scientia“ (toliau Klubas) buvo įkurtas 1996-ais metais profesoriaus Rimanto Urbono, buvusio LŽŪA rektoriaus iniciatyva. Jis buvo užregistruotas Kauno rajono savivaldybėje kaip visuomeninė organizacija. 2017 m. spalio 04 d.  ASU senatas patvirtino Klubo nuostatus. Nuo to laiko Klubas yra ASU (nuo 2019-01-01 VDU ŽŪA) savanoriškumo pagrindais veikiantis visuomeninis vienetas – aukščiausios mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos personalo diskusijų klubas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Klube savanoriškumo pagrindais gali dalyvauti aukščiausios mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos darbuotojai, dirbantys VDU ŽŪA, profesoriai emeritai ir taip pat anksčiau dirbusieji Aleksandro Stulginskio universitete, Lietuvos žemės ūkio universitete bei Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

Klubo misija – reikšti nuomonę sprendžiant aktualias problemas Universitetui, Akademijai ir Lietuvos žemės, miškų ir vandens ūkiui bei kaimui, propaguoti akademines laisves ir kultūrą (mokslą, meną, dorą).

Klubo veiklos tikslai – puoselėti Universiteto/ Akademijos istoriją ir ilgametes veiklos tradicijas bei pasiekimus, skleisti mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį, savo veikloje remtis svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis; bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su Akademijos padaliniais, viešuoju sektoriumi ir ūkio subjektais, atskirais mokslininkais; skatinti Klubo narių ir akademinės bendruomenės profesinių žinių gausinimą ir skelbimą mokslo bei populiarioje spaudoje.

Aukščiausias organas – visuotinis narių susirinkimas, tarp susirinkimų Klubo veiklai vadovauja valdyba, kuri dviejų metų kadencijai renka Klubo prezidentą, sudaro darbo grupes.

Klubo prezidentai

Vardas, Pavardė Vadovavimo laikotarpis
Rimantas Urbonas 1996  – 1998
Edvardas Riepšas 1998  – 2003
Sigita Urbienė 2003  – 2008
Vytautas Pilipavičius 2008  – 2011
Sigita Urbienė 2011  –  2013
Eglė Jotautienė 2013  –  2017
Albinas Kusta 2017  – 2021
Kęstutis Romaneckas 2021

Klubo valdyba (2019-2020 metų laikotarpiui)

Prof. Kęstutis Romaneckas (AF, Klubo prezidentas)
Prof. Vilija Aleknevičienė (BPF, Klubo sekretorė)
Prof. Algirdas Radzevičius (VŪŽF)
Prof. emeritas Algirdas Jonas Raila (ŽŪIF, Klubo viceprezidentas)
Prof. emeritas Edvardas Riepšas (MEF)

Klubo „Scientia“ nariai

Vardas, pavardė Fakultetas Narys nuo
Vilija Aleknevičienė BPF 2009
Algirdas Augustaitis MEF 2018
Aušra Blinstrubienė AF 2018
Vaclovas Bogužas AF 2000
Jonas Čaplikas BPF 2000
Honorata Danilčenko AF 2005
Rimantas Dapkus BPF 2018
Juvencijus Stanislovas Deikus ŽŪIF 1998
Povilas Domeika BPF 1996
Vytenis Jankauskas ŽŪIF 2012
Elvyra Jarienė AF 2000
Eglė Jotautienė ŽŪIF 2012
Antanas Juodvalkis MEF 1996
Albinas Kusta VŪŽF 1997
Gvidonas Labeckas ŽŪIF 2008
Petras Lazauskas AF 1996
Antanas Maziliauskas VŪŽF 2011
Astrida Miceikienė BPF 2012
Algirdas Motuzas AF 2001
Arvydas Vytautas Povilaitis VŪŽF 2011
Petras Punys VŪŽF 2012
Algirdas Radzevičius VŪŽF 2021
Algirdas Jonas Raila ŽŪIF 1999
Edvardas Riepšas MEF 1996
Kęstutis Romaneckas AF 2010
Povilas Algimantas Sirvydas ŽŪIF 1996
Algirdas Sliesaravičius AF 1996
Neringa Stončiuvienė BPF 2011
Egidijus Šarauskis ŽŪIF 2011
Gvidas Šidlauskas AF 2018
Vytautas Antanas Šlapakauskas AF 2005
Liudvikas Špokas ŽŪIF 2005
Alfonsas Sigitas Tamošiūnas AF 2018
Sigita Urbienė ŽŪIF 1998
Rimantas Velička AF 2005
Danutė Zinkevičienė BPF 2012

 

Kontaktai

KĘSTUTIS ROMANECKAS
KLUBO „SCIENTIA“ PREZIDENTAS
Telefonas +370 656 30044
El. paštas kestutis.romaneckas@vdu.lt