Susirinkime pristatyta Bioekonomikos plėtros fakulteto veiklos 2019 m. ataskaita ir tikslai ateičiai

2020 metų kovo 4 dieną vyko Bioekonomikos plėtros fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas, kuriame pristatyti 2019 metais nuveikti darbai, pasiekti rezultatai bei numatyti tikslai 2020 metams.

Susirinkimui pirmininkavo doc. dr. Dalia Juočiūnienė. Fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė pristatydama pirmąjį susirinkimo klausimą kalbą pradėjo J. V. Gėtės žodžiais, jog „Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus“ ir pritardama autoriui kalbėjo, kad žmones labiausiai suartina veikla. Dekanė pristatė fakulteto veiklos 2019 metais ataskaitą, kalbėjo apie fakulteto padalinių – Bioekonomikos tyrimų instituto, Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto bei Verslumo laboratorijos – nuveiktus darbus. Pateikti mokslo pasiekimų rodikliai (apimant publikacijas, tarptautinius, nacionalinius, užsakomuosius projektus, pranešimus konferencijose ir kt.). Pristatyta fakulteto personalinė sudėtis, darbuotojų kitimas, prisiminti vykę bendruomeniniai renginiai. Sekančiu klausimu fakulteto tarybos pirmininkė doc. dr. Daiva Makutėnienė pristatė fakulteto tarybos veiklos 2019 metais ataskaitą. Pateikta rengtų posėdžių statistika, posėdžių kiekis, svarstyti klausimai, jų turinys ir kt. Pristatyti tarybos personalinės sudėties pasikeitimai. Taip pat svarbus susirinkimo klausimas buvo fakulteto 2020 metų fakulteto veiklos planas. Fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė pristatė numatomus fakulteto veiklos artimiausios ateities planus bei strateginius tikslus. Dekanė kalbėjo apie iškeltus tikslus, iššūkius, numatomas prioritetines veiklos kryptis. Detalizuoti tikslai ir iššūkiai mokslo bei studijų srityse, paminėtos fakulteto įvaizdžio formavimo ir stiprinimo galimybės. Taip pat pristatyta fakulteto studijų lėšų sąmata 2020 metams.

Susirinkimas užsibaigė dekanės padėka kolektyvui ir palinkėjimu: „Nuo kiekvieno mūsų mažų ir didelių darbų, savęs ir fakulteto tinkamo reprezentavimo, kolektyvinio darbo, mokėjimo kalbėtis ir susikalbėti, gebėjimo dalinti ir dalintis, priklauso mūsų fakulteto ateitis. Kurkime ją drauge. Kartu mes galime daugiau“.