Tarptautinis projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“

Nuotraukoje ketvirtojo darbo „paketo“ institucijų atstovai. Iš kairės: Ants-Hannes Viira (Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija), Asta Bendoraitytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva), Luka Juvančič (Liublianos universitetas, Slovėnija), Neringa Ramanauskė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) ir Aleksejs Nipers (Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija).

Drauge su atstovais iš 20-ties kitų akademinių, mokslo ir valstybės institucijų iš 13-kos šalių Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (angl. Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries – BIOEASTsUP). Projektas finansuojamas pagal Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ prioritetinę kryptį Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika (kvietimas RUR-18-2019 „Parama BIOEAST iniciatyvai: žinių ir inovacijomis paremtos bioekonomikos stiprinimas“).

2019 m. spalio 22-23 d. vyko pirmasis šio projekto posėdis Lenkijos valstybinio tyrimų instituto Dirvožemio mokslų ir augalų auginimo institute (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute) Pulawy, Lenkija. Universitetą atstovavo Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto lektorės Neringa Ramanauskė ir Asta Bendoraitytė. Jos pristatė universiteto vadovaujamą projekto užduotį 4.2 „Sukurti pagrindimą SRIA: procedūros ir terminai“ (angl. „Establish evidence base for the SRIA: procedures and deadlines“). Įgyvendindami šią užduotį, VDU mokslininkai analizuos esamas inovacijų spragas ir su bioekonomika susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikį BIOEAST makroregiono šalyse. Užduoties įgyvendinimui vadovauja prof. Vlada Vitunskienė.

Nuotraukoje susitikimo dalyviai – projekto konsorciumo partnerių institucijų atstovai.