VDU rektoriumi antrai kadencijai išrinktas akademikas Juozas Augutis

Šiandien, rugsėjo 15 d., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) taryba išrinko naująjį vadovą. Plačiausios aprėpties ir antro pagal dydį universiteto rektoriumi tapo akademikas Juozas Augutis. VDU rektorius renkamas penkerių metų kadencijai. Jo kadencijos pradžia – spalio 1 d.

VDU rektoriaus rinkimuose dalyvavo du kandidatai: profesorė Milda Ališauskienė ir akademikas Juozas Augutis. Trečiasis oficialiai patvirtintas kandidatas, daktaras Vytas Jankauskas, savo kandidatūrą po Senato posėdžio atsiėmė.

Akademikas Juozas Augutis yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, matematikas, buvęs Lietuvos energetikos instituto energetinio saugumo tyrimų centro vadovas, tarptautinės asociacijos ESRA narys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ ekspertas, Lietuvos matematikų draugijos bei Lietuvos statistikų sąjungos narys. 2005 m. profesoriui buvo skirta Nacionalinė mokslo premija, 2012-aisiais – Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto apdovanojimas-garbės ženklas už nuopelnus energijos srityje. 2019 m. jam įteiktos Prancūzijos Akademinių palmių ordino riterio insignijos.

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad Vytauto Didžiojo universitetas turi didžiulį potencialą ir visas prielaidas pasiekti daugiau, nei yra pasiekęs šiandien. Įsipareigoju, kad ateinantys penkeri Universiteto gyvenimo metai taptų jo sukurtų ir išnaudotų galimybių metais“, – teigia naujai išrinktas rektorius.

Rektoriaus parengtoje 2020-2025 m. veiklos programoje numatoma universiteto darnios plėtros strategija, kurioje dėmesys skiriamas penkioms svarbiausioms sritimis: universiteto bendruomenei, keliui link tarptautinio mokslo universiteto, studijų ir studijavimo kokybei, autonomijos ir atsakomybės dermei, visuomeniškumui. Taip pat bus tęsiami integracijos procesai su Švietimo ir Žemės ūkio akademijomis, siekiama toliau stambinti universiteto akademinius darinius, sudaryti dar geresnes sąlygas studentams gauti tarpdisciplinines studijas.

Atskirą dalį strategijoje rektorius skiria ir universiteto vaidmeniui visuomenės raidai. Čia pagrindinė veiklos kryptis – universiteto autonomijos stiprinimas.

Patvirtinta prorektorių komanda

Taryba taip pat patvirtino ir prorektorių komandą. Mokslo prorektorės pareigas, kaip ir pirmosios kadencijos metu, eis prof. dr. Julija Kiršienė. Studijų prorektore tapo dr. Simona Pilkienė, komunikacijos – doc. dr. Vilma Bijeikienė.

VDU mokslo prorektorė prof. dr. Julija Kiršienė

Mokslo srityje pirmiausiai išskiriamas siekis stiprinti mokslo tarptautiškumą, steigiant mokslinių tyrimų institutus prioritetinėse mokslo kryptyse, mokslo finansavimo didinimas (Lietuvoje jam skiriama vos 0,9 proc. BVP, o tai ženkliai mažiau už ES šalių vidurkį (2,5 proc.), tarptautinių doktorantūrų organizavimas. Mokslo prorektorės darbotvarkėje numatomas ir universiteto įtakos bei matomumo didinimas, tolesnis bendradarbiavimo su valdžios ir verslo struktūromis stiprinimas.

VDU studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė

Studijų prorektorės pagrindiniai siekiai bus studijų ir studijavimo kokybės gerinimas. Numatoma peržiūrėti ir tobulinti studijų programas, mažiau populiarias prijungiant prie bendresnių programų kaip specializacijas. Studijų kokybę planuojama kelti ir palaikant nuolatinius dialogus tarp bendruomenės narių, stiprinti neformalių diskusijų tradicijas. Taip pat ketinama stiprinti studijų tarptautiškumą, nuotolines studijas.

Studijų srityje toliau bus palaikomi laisvųjų menų principai, numatoma kurti Artes liberales studijų programą. Planuojama stiprinti bendradarbiavimą su kitais miesto universitetais – steigti Laisvą Kauno universitetinę erdvę, kurioje Kauno universitetai galėtų paskelbti atskirus dalykus, į kuriuos registruotis galėtų bet kurio Kauno universiteto studentai.

VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė

Komunikacijos prorektorės veiklos sritys bus tarptautinių partnerysčių kūrimas, tarptautinio universtitetų tinklo stiprinimas ir universiteto bendruomenės telkimas. Universiteto bendruomeniškumo srityje akcentuojami akademinės etikos, lygių galimybių, socialinės atsakomybės principai, tarpkultūrinė įvairovė, akademinio ir neakademinio personalo tobulėjimo bei karjeros galimybės, jaunų šeimų darbo sąlygų gerinimas, jaunųjų mokslininkų darbo sąlygų peržiūrėjimas ir universiteto bendruomenės stiprinimas.