VDU ŽŪA dėstytojai inspiruos ir motyvuos žemės ūkyje dirbančius asmenis kelti kvalifikaciją | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA dėstytojai inspiruos ir motyvuos žemės ūkyje dirbančius asmenis kelti kvalifikaciją

Lietuvos žemės ūkio sistema yra pasikeitusi ir tapusi viena iš svarbiausių strateginių sričių šalies vystymosi kontekste. Žemės ūkis apima platų spektrą specializacijų, t.y. nuo augalininkystės iki inovatyvių sprendimų pritaikymo ūkyje. Inovacijų kūrimas, jų diegimas ir sklaida gali padėti greičiau ir efektyviau atlikti darbus, ekonomiškiau ir sveikiau užauginti savo produkciją bei ją parduoti. Visa tai labai svarbu ir šių dienų geopolitiniame kontekste. Nuolatos vykstantys pokyčiai lemia ir finansinius aspektus ūkiuose, todėl svarbu ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims suteikti informaciją, kad jie žinotų kaip efektyviai suvaldyti savo verslo riziką, tinkamai galėtų tvarkyti finansinius klausimus, įtraukiant inovacijas ir didinant konkurencingumą. Taip pat reikia nepamiršti, kad vyktų tvari žemės ūkio plėtra, siekiant išsaugoti supančią aplinką ir prisidedant prie klimato kaitos švelninimo politikos.

Remiantis oficialiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. kaimo vietovėse gyveno 911,6 tūkst. gyventojų arba 32,6 proc. visų Lietuvos gyventojų. Analizuojant ilgametę statistinę informaciją nustatyta, kad nuo 2009 m. nuolatinių gyventojų kaimo vietovėse sumažėjo 13,7 proc., todėl atsižvelgiant į vis demografiškai mažėjantį žmonių skaičių kaimo vietovėse labai svarbu skatinti tokių vietovių plėtrą. Reikia nepamiršti ir atkreipti dėmesį į dar vieną problemą kaimo vietovėse – tai didelis gyventojų nedarbas. Norint išspręsti šią opią problemą, mažinant socialinę atskirtį, tikslinga būtų susitelkti ir sukurti naujas darbo vietas žemės ūkio sektoriuje. Žinant, kad žemės ūkis yra labai svarbus dėl pagrindinių žmogaus poreikių patenkinimo, t. y. apsirūpinimo maistu, reikia nepamiršti, kad tai puiki aplinka įvairių sričių specialistų savirealizacijai ir profesiniam tobulėjimui.

Norint spręsti šią problematiką, mažinant socialinę atskirtį ir plečiant žemės ūkio sritį bei jos populiarumą, visa tai grindžiant inovacijomis, didesniu konkurencingumu versle yra reikalingas žemės ūkio sričių darbuotojams nuolatinis savo profesinių žinių, kompetencijų ir įgūdžių atnaujinimas, siekiant ir toliau išlikti konkurencingiems savo srities specialistams.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) pradeda įgyvendinti projektą „Ūkininkų ir kitų suinteresuotų asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas agronomijos, bioekonomikos, inžinerijos ir miškininkystės srityse“ Nr. 14PM-PK-22-1-05704-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Projekto tikslas – inspiruoti ir motyvuoti mokymo kursų dalyvių įsitraukimą į žemės ūkio veiklas bei plėtrą jose, suteikiant naujausias mokslo žinias agronomijos, bioekonomikos, inžinerijos ir miškininkystės srityse, ugdant profesines kompetencijas, kurios skatintų konkurencingumą ir inovacijų naudojimą versle, pritaikant praktinės patirties iššūkius ir problemas.

Projekte numatyta pagal naujai parengtas neformaliojo mokymo programas surengti 188 mokymo kursus ūkininkams, Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacinėje sistemoje registruotiems jų šeimos nariams, ūkininkų  partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams bei tradiciniams amatininkams. Projekto metu planuojama apmokyti 2820 dalyvių. Mokymai bus vykdomi 31-oje Lietuvos savivaldybėje.

Susidomėjusiems mokymais, prašome kreiptis zivile.cerniauskiene@vdu.lt.

Projektas Nr. 14PM-PK-22-1-05704-PR001 „Ūkininkų ir kitų suinteresuotų asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas agronomijos, bioekonomikos, inžinerijos ir miškininkystės srityse“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Projektas remiamas Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis