VDU ŽŪA mokslininkai teikia ekspertines paslaugas Europos Komisijai | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA mokslininkai teikia ekspertines paslaugas Europos Komisijai

VDU Žemės ūkio akademija pradėjo teikti ekspertines paslaugas Europos Komisijai (EK). Tai – didžiulis akademijos mokslinio potencialo įvertinimas. VDU ŽŪA projektui laimėjus EK skelbtą konkursą akademija tapo 18 kompetentingų partnerių vienijančio konsorciumo nare, reikšmingai prisidėsiančia įgyvendinant būsimo ES finansinio laikotarpio Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), kurios dėmesio centre – žemės ūkio žinių ir inovacijų sklaida.

Kompleksinis tikslas – modernizuoti žemės ūkio sektorių

„Ekspertų konsorciumo sutartis su EK pradėta įgyvendinti šią liepą ir ją kasmet atnaujinant tęsis 9 metus, t. y. apims visą ateinantį ES biudžetinį laikotarpį ir dar  trejus metus, per kuriuos tebebus įgyvendinami įvairių programų projektai“, – neslepia džiaugsmo vienas šio projekto iniciatorių VDU rektorius emeritas prof. Antanas Maziliauskas. Sutartį konsorciumas pasirašė pagal priemonės „Parama BŽŪP įgyvendinimui tinklaveika“ antrąją dalį „Parama inovacijoms ir žinių mainams EIP-AGRI“.

BŽŪP kompleksinis tikslas – modernizuoti sektorių, kaupiant, praktikoje taikant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas bei gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. Konsorciumo uždavinys bus palengvinti ir remti bendradarbiavimą, skatinantį inovacijų ir žinių sklaidą  žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse ES lygmeniu. Ir tai atveria naujas galimybes VDU ŽŪA mokslininkams.

Konsorciumo veiklų aprėptis – nuo analitinio darbo iki praktinių dirbtuvių

„Konsorciumo ekspertų laukia nemažai analitinio darbo: jie analizuos įvairių programų projektus ( Horizon 2020, Horizon Europe, LIFE, INTERREG, EIP-AGRI ir kt.) bei vertins, kokios inovacijos pagal konkrečius projektus kuriamos ir kiek plačiai jos gali būti taikomos žemės ūkyje visos bendrijos mastu.  Informacija privalo būti susieta ne tik su pagrindiniais BŽŪP tikslais, bet ir su „Žaliuoju kursu“, ypač su strategija „Nuo lauko iki stalo“, „Bioįvairovės strategija“, ruošiama naująja „Miškų strategija“.

Šiandienos žemės ūkyje kyla įvairių naujų klausimų  mokslui, todėl viena konsorciumo užduočių – įvertinti šių klausimų aktualumą ir nukreipti juos į „Horizon Europe“ programą, kad bendrijos šalių mokslininkai galėtų teikti paraiškas ir atlikti atitinkamus tyrimus.

Taip pat ekspertai renka ir analizuoja ūkininkų praktikų pastabas ir prašymus atlikti mokslo tyrimus. Tai padeda nustatyti perspektyvias tematikas, tarp jų – ir konkrečių EIP veiklos grupių projektų.

Dar viena konsorciumo veiklos sritis – dalijimosi žiniomis ir inovacijomis skatinimas. Bus organizuojami seminarai, praktinės dirbtuvės,  ekspertų diskusijos, kurių rezultate turi rastis konkretūs pasiūlymai. Komanda yra atsakinga už trijų fokus grupių parengimą kiekvienais metais, ekspertų atranką, veiklų turinį,  diskusijų moderavimą bei ataskaitų parengimą. Pavyzdžiui, į vieną fokus grupių suburti įvairių šalių ir sričių ekspertai visus metus diskutuos apie aplinkai draugiškus vandentvarkos sprendimus, ne reikalaujančius didelių investicijų, bet  paremtus pačios gamtos gebėjimu susitvarkyti su problemomis“, –  laukiančias darbus komentuoja A. Maziliauskas, kuriam pastarojoje fokus grupėje teks vienas atsakingiausių koordinuojančių vaidmenų.

Naujuoju BŽŪP laikotarpiu konsorciumas tęsia  2013 m. įkurto Inovacijų ir žinių mainų EIP-AGRI SF paramos tarnybos biuro veiklą.  Ekspertai pagal savo kompetencijas dirba skirtingose srityse. Konsorciumo organizacijų grupę sudaro viešosios agentūros, taikomųjų mokslinių tyrimų institucijos, du universitetai (tarp jų VDU ŽŪA ), nevyriausybinės, organizacijos, konsultacinės įmonės iš 15 skirtingų ES šalių. Konsorciumo koordinatorius – Belgijos Flandrijos žemės agentūra (VLM). Jos patalpose Briuselyje ir yra įsikūręs Inovacijų ir žinių mainų EIP-AGRI SF paramos tarnybos biuras, į kurį  konsorciumo partneriai deleguoja savo organizacijų atstovus. Biuro komandą sudaro Briuselyje dirbantys ekspertai, taip pat kiti „nuolatiniai“ ir „nenuolatiniai“ ekspertai, įsikūrę 14-oje kitų valstybių narių ir dirbantys nuotoliu bei vykstantys į renginius Briuselyje  ar kitose ES valstybėse.

VDU ŽŪA atstovams patikėtos atsakingos pareigos

VDU ŽŪA atstovai dirba skirtinguose pogrupiuose. Prof. dr. A. Maziliauskas eina tyrimų ir inovacijų eksperto pareigas klimato ir gamtos išteklių srityje,  doc. dr. Rasa Pakeltienė – žinių ir inovacijų ekspertės pareigas bendradarbiavimo ir dalijimosi žiniomis bei inovacijomis srityje.  Šiuo metu abu akademijos atstovai jau dirba pagrindinėje sutarties įgyvendinimo ekspertų komandoje. Esant didelei darbų apimčiai yra numatyta galimybė į sutarties veiklas įtraukti  daugiau VDU ŽŪA mokslininkų.

Itin svarbus konsorciumo tikslas – aktyvus darbas su valstybių narių administracijomis siekiant skatinti nacionalinių BŽŪP tinklų ir visų inovacijas kuriančių, diegiančių ir sklaidą vykdančių subjektų bendradarbiavimą. Ši veikla bus svarbi abiem mūsų akademijos atstovams.

Kadangi viena svarbiausių skėtinių veiklų yra žinių ir inovacijų (angl. AKIS/ liet. ŽŪŽIS) sklaida, dalis ekspertų ypatingą dėmesį skirs žemės ūkių žinių ir inovacijų veikloms skatinti, jas analizuoti, teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo ir veiklų fragmentacijos mažinimo. Komanda dirba klasterizacijos principais ir analizuoja bei konsultuoja skirtingus ES ŽŪŽIS klasterius. Už Vakarų Europos šalių ŽŪŽIS klasterio analizę bei konsultavimą, dialogą su Vakarų Europos šalimis yra atsakinga  doc. dr. R. Pakeltienė.

Ekspertinių paslaugų poreikį skatina nauji iššūkiai

ES šalys,  rengdamos BŽŪP strateginius planus, prioritetą teikė  bendradarbiavimo tinklų vystymui, žemės ūkio žinių ir inovacijų sklaidai. Inovacijos ir keitimasis žiniomis skatinami tam, kad ES žemės ūkio, miškininkystės sektoriai ir kaimo vietovės taptų tvaresni ir konkurencingesni, padėtų ūkininkams, miškininkams bei visiems kaimo gyventojams kurti tvaresnius pragyvenimo šaltinius, stiprintų atsparumą globaliems pokyčiams, padėtų taupyti išteklius, sumažinti trąšų ar cheminių medžiagų naudojimą, kartu išlaikant optimalų investicijų ir pajamų santykį.

Būtent dėl šių priežasčių tarpdisciplininės žinios, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, jų spartinimas bei koordinavimas yra itin reikšminga BŽŪP dalis, kurią įgyvendinant reikšmingai prisidės VDU ŽŪA mokslininkai.

Norintiems detaliau susipažinti su EIP-AGRI  veiklomis ir bendradarbiavimo arba ekspertinio darbo galimybėmis siūlome apsilankyti EIP-AGRI puslapyje paspaudus nuorodą.