VDU ŽŪA mokslininkas – Lietuvos atstovas stambiame tarptautiniame inovacijų projekte | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA mokslininkas – Lietuvos atstovas stambiame tarptautiniame inovacijų projekte

VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto prof. dr. Algirdas Jasinskas tapo vienu ES mokslininkų ir Lietuvos atstovu,  laimėjusiu vietą reikšmingame tarptautiniame projekte BRANCHES “Boosting rural bioeconomy networks following multi-actor approaches” („Kaimo bioekonomikos tinklų stiprinimas vadovaujantis keleto atstovų požiūriu“). Projektas finansuojamas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos H2020 lėšomis.

Projektą numatoma įgyvendinti per trejus metus pagal patvirtintą temą „Thematic networks compiling knowledge ready for practice” („Teminiai tinklai, kaupiantys praktinėms reikmėms paruoštas žinias“).

Projekto koordinatorė – Suomija, pagrindinės vykdytojos – penkios didžiosios Europos šalys (Vokietija, Italija, Lenkija,  Ispanija). Kaip bendravykdytojai jame dalyvaus ir atstovai iš  Portugalijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos ir Slovakijos.

BRANCHES tikslas – skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, didinant biomasės tiekimo grandinių gyvybingumą ir konkurencingumą bei skatinant novatoriškas technologijas, kaimo bioekonomikos sprendimus ir tvarų žemės ūkio ir miškų valdymą.

Tai bus pasiekta dalijantis šalių patirtimi bei aktyvinant šios patirties sklaidą, kuriant inovatyvias sklaidos komunikacijas.

Per pastaruosius dešimt metų savarankiškos, žiedinės ir tvarios bioekonomikos kūrimo tyrimai paspartėjo ir sukaupta daug vertingos informacijos. Tačiau dėl daugelio sektorių ir sudėtingų vertės grandinių kūrimosi didelei daliai vertingos informacijos kyla pavojus, kad ji nebus panaudota dėl nepakankamo ekspertų bendravimo su šių pasiekimų ir praktinių žinių tiesioginiais naudotojais – ūkininkais, miškininkais ir verslininkais. Tikimasi, kad praktikai tieks žaliavas ir palaikys tvarios bioekonomikos stiprinimą kaip pagrindinį kaimo plėtros aspektą savo regionuose, tačiau tam, kad būtų palengvintas keitimasis žiniomis ir jų įsisavinimas, jiems reikalingi patobulinti informaciniai tinklai, sukurti atskiruose regionuose.

A.Jasinsko teigimu, BRANCHES konsorciumo ir VDU ŽŪA bendradarbiavimas vykdant projektą apims informacijos apie projekto veiklą gavimą ir perdavimą suinteresuotiems asmenims Lietuvoje, bendradarbiavimą tarpvalstybinių novatoriškų praktinių žinių mainų srityje siekiant mobilizuoti biomasę ir integruoti bioenergijos sprendimus kaimo aplinkoje, kvietimus į atitinkamus seminarus ir parodas, ataskaitų ruošimą apie projekto veiklas, kurios galėtų būti plėtojamos Lietuvoje,  tikslinių BRANCHES veiklų dalyvių įtrauktį, siekiant užtikrinti tinkamą žinių perdavimo poveikį.

„Vykdant projektą surinktos praktinės žinios gali būti svarbios kuriant naujas biomasės tiekimo ir bioenergijos gamybos Lietuvos kaimo vietovėse iniciatyvas”, – neabejoja A. Jasinskas.