Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Misija

Puoselėjant bendruomeniškumą, partnerystę ir ilgametes tradicijas, atliepiant globalaus pasaulio, mokslo ir politikos tendencijas kurti ir skleisti žemės ir maisto ūkio, gamtos išteklių tvaraus naudojimo žinias, sudaryti sąlygas šio sektoriaus lyderiams ugdytis ir tobulintis, siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką darnoje su gamta.

Agronomijos fakulteto nuostatai
Agronomijos fakulteto veiklos strateginis planas 2022-2027 m.

Dabarties charakteristika

Fakultete yra virš 61 darbuotojų, kurie dirba pedagoginį, mokslinį, pagalbinį ir aptarnaujamąjį darbą. Personalo sudėtyje – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. Fakultete studijuoja 406 studentų ir doktorantų. Vykdomos 4 bakalauro ir 3 magistrantūros studijų programos. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologijos, jų produktyvumo ir kokybės gerinimo tyrimai.

Istorija

Agronomijos fakultetas įkurtas kartu su žemės ūkio akademija 1924 m. Pradžioje jis vadinosi Agronomijos skyrius, kuriame pagrindinė specialybė buvo agronomija. 1930 m. prie Agronomijos skyriaus įkurta namų ūkio sekcija, – 1936 m. taip pat pavadinta skyriumi. Pastarąjį skyrių baigusios specialistės įgydavo agronomės-šeimininkės kvalifikaciją.

Kūrybingą fakulteto darbą sutrikdė Antrasis pasaulinis karas: buvo sugriauti pagrindiniai rūmai, sunaikinta biblioteka, išblaškytas pedagoginis ir administracinis personalas. Studijos atnaujintos 1944 m. rudenį. Tada abu skyriai pavadinti fakultetais ir gerokai išplėstas studentų priėmimas. Studijoms trūko patalpų. Dėl tų ir kitų priežasčių Žemės ūkio akademija, o tuo pačiu Agronomijos ir Namų ūkio fakultetai 1947 m. galutinai perkelti į Kauną.

Agronomijos fakultetas nenutrūkstamai plėtojamas iki šiol, o Namų ūkio fakultetas pergyveno eilę nesėkmių: 1948 m. jis buvo panaikintas, 1959 m. atkurtas, bet dėl nepatvirtinto studijų plano 1967 m. darbas vėl nutrauktas. 1964 m. Agronomijos fakultetas persikėlė į pirmųjų naujų Akademijos miestelio pastatų patalpas Noreikiškėse.

1995 metais Akademijoje studijų procesas buvo pertvarkytas pagal vakarietiškų universitetų modelį ir Agronomijos fakultete pradėti ruošti biomedicinos mokslo krypties bakalaurai, magistrai daktarai ir habilituoti daktarai. 1996 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas  įteisino Lietuvos žemės ūkio universiteto statusą. 2011 m. universitetui suteiktas Aleksandro Stulginskio vardas. 2019 m. sausio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitetas buvo prijungtas prie Vytauto Didžiojo universiteto ir tapo VDU Žemės ūkio akademija – nuo tų metų Agronomijos fakultetas VDU ŽŪA dalis. 2021 m. gegužės 27 d. VDU Tarybos nutarimu Nr. 3 „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vidinės struktūros pakeitimų tvirtinimo“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Agronomijos fakultete veikia dvi mokslų katedros: Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra ir Augalų biologijos ir maisto mokslų katedra.