Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Misija

Fakulteto misija – kurti ir skleisti inžinerijos ir su ja susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant darnaus žemės, maisto ir vandens ūkio bei kaimo vietovių vystymosi, socialinės ir ekonominės pažangos bei pilnavertės ir saugios gyvenimo aplinkos sukūrimo.

Vizija

Fakulteto vizija – būti stipria ir pripažinta universitetine inžinerijos mokslų mokykla Baltijos regione ir už jo ribų, bendradarbiaujančia su stipriausiais inžinerijos mokslų atstovais Lietuvoje ir užsienyje, atvira naujovėms, jas kuriančia ir nuolat tobulėjančia.

Inžinerijos fakulteto nuostatai

Inžinerijos fakulteto veiklos strateginis planas 2022-2024 m.

Istorija

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (tuometėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje) 1946 m. birželio 25 d. buvo įsteigtas Inžinerinių mokslų fakultetas. Tų metų rudenį buvo priimta po 50 studentų į hidromelioracijos, žemėtvarkos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybes.

Kartu su Inžinerinių mokslų fakultetu įkurtos ir keturios katedros: Geodezijos, Fizikos, Melioracijos ir Žemės ūkio mechanizacijos. 1947 m. įkurtos Inžinerinių konstrukcijų bei Traktorių ir automobilių katedros.

Nuo 1948 m. gegužės mėn. 1 d. iš Inžinerinių mokslų fakulteto kaip savarankiški suformuojami Hidromelioracijos, Žemėtvarkos ir Žemės ūkio mechanizacijos fakultetai.

1949 m. Hidromelioracijos fakultete įkurtos Hidro įrengimų ir Matematikos-mechanikos, Žemėtvarkos fakultete – Žemėtvarkos katedros. 1950 m. Hidromelioracijos ir Žemėtvarkos fakultetai sujungti į vieną fakultetą. 1961 m. sujungtos Žemėtvarkos ir Geodezijos katedros, 1967 m. fakultete buvo įkurta Braižomosios geometrijos ir grafikos katedra, o Matematikos katedra perkelta į Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą. 1977 m. įkurta Hidromelioracijos sistemų eksploatacijos (vėliau pavadinta Vandentvarkos) katedra.

Atgimimo laikais hidrotechnikos specialistų veiklos sritys labai išsiplėtė ir apėmė daugiau vandens ūkio sričių, todėl 1990 m. fakulteto pavadinimas pakeistas į Vandens ūkio ir žemėtvarkos. 1996 m. fakultete buvo 6 katedros: Fizikos, Hidrotechnikos, Melioracijos, Statybinių konstrukcijų, Vandentvarkos ir Žemėtvarkos. Atliekant šalies mokslo institucijų reorganizaciją, 2010 m. į fakulteto struktūrą integruotas Lietuvos vandens ūkio (buvęs Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo) institutas Kėdainių r., Vilainiuose. 2012 m., pertvarkius Aleksandro Stulginskio universiteto struktūrinius padalinius, fakultete įsteigti trys institutai – Hidrotechninės statybos inžinerijos, Vandens išteklių inžinerijos ir Žemėtvarkos ir geomatikos. 2014 m. fakultete įkurtas Akvakultūros centras.

Žemės ūkio mechanizacijos fakultete 1949 m. įkurtos Mašinų remonto bei Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedros, 1961 m. įsteigta Mašinų eksploatacijos katedra. 1966 – 1976 metų laikotarpyje susikūrė Darbo apsaugos ir praktinio mokymo, Gyvulininkystės mechanizavimo ir šiluminės technikos, Mašinų detalių, Elektros mašinų katedros ir fakultetui priskirta Matematikos katedra. 1976 m., padidėjus studentų skaičiui, įkurtas atskiras Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas. 1985 m. fakultete įkurta Pedagogikos ir dėstymo metodikos katedra. 1994 m., sumažėjus studentų skaičiui, Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas vėl prijungtas prie Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto ir fakulteto pavadinimas pakeistas į Žemės ūkio inžinerijos fakultetą. 1996 m. fakultete buvo 6 katedros: Agroenergetikos, Mechanikos, Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Transporto ir jėgos mašinų, Žemės ūkio mašinų. 2010 m. atskiru fakulteto padaliniu tapo Agroinžinerijos institutas. 2012 m. buvusios 6 katedros ir Agroinžinerijos institutas sujungti į 3 institutus: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos, Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos.

Per visą gyvavimo laikotarpį abu fakultetai išleido daugiau kaip 20 000 absolventų.

Vytauto Didžiojo universiteto tarybos sprendimu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetas  sujungti į vieną Inžinerijos fakultetą su keturiomis katedromis: Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos, Vandens inžinerijos, Žemėtvarkos ir geomatikos, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos. Inžinerijos fakultete užimama daugiau kaip 50  dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų, iš jų 11 – profesorių, studijuoja apie 300 studentų. Yra trys doktorantūros mokyklos technologijos mokslų srityje: Aplinkos inžinerijos, Mechanikos inžinerijos ir Transporto inžinerijos, kuriose studijuoja apie 30 doktorantų. Vidurinio ugdymo programų abiturientai kviečiami studijuoti Tvariosios inžinerijos, Žemės ūkio mechanikos inžinerijos, Žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto vertinimo bakalauro studijų programose. Sėkmingai baigusiems bakalauro studijas siūloma rinktis vieną iš 5 magistrantūros studijų programų:  Hidrotechninės statybos inžinerijos, Tvariosios energetikos,  Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos,  Mechanikos inžinerijos (trys specializacijos: mašinų patikimumo inžinerija, transporto inžinerija, žemės ūkio inžinerija), Žemėtvarkos.