Apie fakultetą | VDU Žemės ūkio akademija

Apie fakultetą

Misija

Kurti ir skleisti miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos ir su jomis susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant darnaus biologinių išteklių naudojimo bei pilnavertės ir saugios gyvenimo aplinkos sukūrimo.

Dabarties charakteristika

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas yra akademinis padalinys, vykdantis ir koordinuojantis miškininkystės, ekologijos studijų krypčių veiklą bei atliekantis miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, kraštovaizdžio architektūros ir su jomis susijusių mokslo krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę, socialinę bei kultūrinę plėtrą.

Miškų ir ekologijos fakulteto nuostatai

Miškų ir ekologijos fakulteto veiklos strateginis planas 2022-2024 m.

Trumpa istorija

Aukštojo miško mokslo pradžia Lietuvoje laikoma 1922 m. vasario 16 d., kai atidarytame Lietuvos universitete Matematikos-gamtos fakultete buvo įsteigtas Agronomijos skyrius ir Girininkystės katedra. Tais pat metais šis skyrius pavadintas Agronomijos-miškininkystės skyriumi. Po dvejų metų miško mokslų studijos perkeltos į Dotnuvą. 1924 m. spalio 15 d. darbą pradėjusioje Žemės ūkio akademijoje šalia Agronomijos iki 1928 m. pabaigos veikė Miškininkystės skyrius. 1938 m. Miškininkystės skyrius buvo atkurtas, o 1940 m. perkeltas į Vilnių. 1941 metais skyrius įjungtas į Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakultetą, o 1942 m. pertvarkytas į Miškų mokslų fakultetą (vėliau pavadintą Miškų ūkio fakultetu). 1949 m. Miškų ūkio fakultetas grąžintas į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabartinį Lietuvos žemės ūkio universitetą), kur veikia iki šiol (nuo 1994 m. – Miškų fakultetas).
Pirmuoju fakulteto dekanu buvo paskirtas doc.Antanas Vasiliauskas. 1944 – 1949 m. fakultetui vadovavo prof. Vladas Vaitkus, 1949 – 1952 m. – prof. Mykolas Jankauskas, 1952 -1955 m. – prof. Stanislovas Mastauskis, 1956 m. – doc. Antanas Latvelis, 1957 – 1967 m. – Kazimieras Jasiūnas. 1952 m. ir 1957 m. laikinai fakulteto dekano pareigas ėjo doc. Mikalojus Lukinas. Net 22 metus (1968 – 1990 m.) fakultetui vadovavo doc. Pranas Džiaukštas. Pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį (1990-2000 m.) fakulteto dekanu dirbo doc. Albinas Tebėra. 2000-2021 fakultetui vadovavo prof. dr. Edmundas Bartkevičius.
Fakultetas visuomet garsėjo žymiais mokslininkais, pedagogais, didžiavosi jame dirbančiais visuomenės veikėjais. Pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius prof. Povilas Matulionis bei pirmasis prorektorius Antanas Rukuiža buvo miškininkai. Buvęs universiteto rektorius prof. Romualdas Deltuvas taip pat miškininkas. Prorektoriais dirbo miškininkai – prof. Antanas Juodvalkis ir prof. Romualdas Deltuvas. Miškotvarkos katedrai daug metų vadovavo prof. Vaidotas Antanaitis, kuris vėliau buvo pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministras, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Dviem miškininkams – prof. Mykolui Jankauskui ir prof. Vaidotui Antanaičiui – suteikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Garbės daktarų vardai.