Įgyvendinamos komunikacijos priemonės, skatinančios efektyvesnį viešųjų lėšų naudojimą bioekonomikos plėtrai

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas kartu su Žemės ūkio mokslo ir technologijų parku įgyvendina projektą „Komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP paramos panaudojimo bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimui, įgyvendinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ Nr. PLKT-KK-19-1-00001-PR001.

Projekto tikslas – įgyvendinti komunikacijos priemones, skatinančias efektyviau panaudoti KPP bioekonomikos plėtrai kaimiškuosiuose regionuose, inovacijų diegimui ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimui. Projektu siekiama suorganizuoti kompleksą komunikacijos priemonių, skirtų įvertinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo patirtį, identifikuoti problemas, trukdančias siekti didesnės pridėtinės vertės ir numatyti galimus jų sprendimo būdus. Rengiant projektą pasirinktos trys sritys, reikalaujančios išskirtinio dėmesio – tai perspektyvaus bioekonomikos sektoriaus plėtra, inovacijų diegimas ir trumposios maisto tiekimo grandinės. Projekto metu siekiama skleisti gerąją patirtį, įgyvendinant KPP, apžvelgti kaimo plėtros bei bioekonomikos vystymosi politikos pokyčius, taip pat sutelkus mokslo, verslo, valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus ketinama ieškoti sprendimų, kaip regionuose kurti didesnę pridėtinę vertę pasinaudojant KPP parama.

Dalis numatytų projekto veiklų jau yra įgyvendintos. Suorganizuotas 4 teminių renginių ciklas, skirtas bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimui efektyviai panaudojant KPP paramą. 2019 m. rugsėjo 26 d. Žemės ūkio akademijoje vyko vienos dienos forumas – tarptautinė konferencija „Bioekonomikos plėtra – ilgalaikio konkurencingumo ir gerovės ekonomikos vystymo sąlyga“, kurio metu buvo skaitomi pranešimai ir vyko diskusijos pagrindinėmis temomis: inovatyvios technologijos, kuriant konkurencingą ateities bioekonomiką; kaip socialinės inovacijos kaimo vietovėms gali padėti tapti patrauklesnėmis. Forumo – tarptautinės konferencijos dalyviai buvo supažindinti su platesnėmis galimybėmis bioekonomikos sektoriuose diegti inovatyvius sprendimus bei padidinti kaimo vietovių konkurencingumą ir patrauklumą, pasitelkiant KPP finansavimo priemones. Tęsiant renginių ciklą 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. Vilkaviškio, Kėdainių ir Kauno rajono savivaldybėse suorganizuoti trys vienos dienos seminarai. Jų metu dalintasi gerąja patirtimi įgyvendinant KPP, finansavimo galimybėmis, problemų įgyvendinant KPP galimais sprendimo būdais, socialinių inovacijų diegimo galimybėmis skatinant darnų kaimo vietovių vystymąsi bei didinant smulkių ir vidutinių šeimos ūkių įsitraukimą į KPP įgyvendinimo procesus. Bendras šių renginių dalyvių skaičius – 150 asmenų.

2019 m. rugsėjo 26–28 d., parodos „Inno panorama 2019“ metu, VDU Žemės ūkio akademijoje vyko KPP viešinimo akcija. Vykdant akciją minėtoje parodoje pristatytos įmonės ir organizacijos bei jų sėkmingai įgyvendintos iniciatyvos pasinaudojant KPP parama. Parodos lankytojai, atvykę iš įvairių Lietuvos regionų, ne tik galėjo asmeniškai pabendrauti su projektų vykdytojais, įsigyti jų siūlomos produkcijos, bet taip pat buvo informuojami apie galimybes gauti paramą pagal įvairias Kaimo plėtros programos priemones. KPP buvo viešinama ir parodos šviečiamosios programos metu. Programoje, bendradarbiaujant su ŽŪM ir NMA specialistais, vyko seminarai, kuriuose buvo akcentuota dalyvavimo KPP priemonėse nauda ir galimybės. Lankytojams atskleista, kokią naudą gali suteikti dalyvavimas šioje programoje. Skaičiuojama, kad renginyje apsilankė per 30 tūkst. lankytojų.

2020 m. numatoma surengti penkių „Gerųjų KPP pavyzdžių“ renginių ciklą „Inovacijos plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir kuriant vietos maisto sistemas“ (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos apskrityse), skirtą informacijai skleisti bei teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪKP formuoti. Kiekvieno renginio metu numatoma aplankyti po kelis subjektus, sėkmingai dalyvavusius ar dabar dalyvaujančius KPP įgyvendinime, taip sudarant galimybę skleisti gerąją patirtį bei parodyti, kokios idėjos ir metodai buvo sėkmingi. Tikimasi, kad renginiai paskatins pareiškėjus aktyviau naudotis KPP parama ir bus įgyvendinta daugiau kokybiškų projektų. Planuojama, jog šiuose renginiuose apsilankys apie 50 dalyvių.

 

Projektas yra remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projektą remia Lietuvos Respublika