Fakulteto vardinės stipendijos

Agronomo Jono Tallat-Kelpšos vardinė stipendija

Agronomo Jono Tallat-Kelpšos vardinė stipendija įsteigta AB „Vilkijos ūkis“, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puoselėti reikšmingiausias agronomines tradicijas Lietuvoje. Stipendija kasmet, rugsėjo mėnesį, skiriama Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų ketvirto kurso studentui.
Stipendiatas nepraranda teisės gauti skatinamąją ar kitokias stipendijas.

Stipendijos skyrimo tvarka:
1. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams;
2. Stipendijos dydis – 100 Eur/mėn.;
3. Pretenduoti į šią stipendiją gali studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų mokymosi svertinis vidurkis buvo nemažesnis kaip 9 balai;
4. Pretendentų kandidatūras gali teikti grupių kuratoriai, institutai, dėstytojai ar mokslo darbuotojai;
5. Siūlymus svarsto Agronomijos fakulteto studentų taryba, stipendiją skiria (arba nutraukia jos mokėjimą) fakulteto stipendijų skyrimo komisija.

Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas jei stipendiatas nesilaiko etikos kodekso arba nebeatitinka jam keliamų reikalavimų.
Studentų, gavusių agronomo Jono Tallat-Kelpšos vardinę stipendiją, sąrašas

UAB „Malsena plius“ vardinė stipendija

UAB „Malsena plius“, atstovaujama grūdų prekybos vadovo Arvydo Noreikos, įsteigė vardinę stipendiją Agronomijos fakulteto studentams. Šia vardine stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, suteikti studentui socialinę paramą, ugdyti pilietiškumą.
Studentų, gavusių UAB „Malsena“ vardinę stipendiją, sąrašas

AB „Lytagra“ vardinė stipendija

AB „Lytagra“ viena  vardinė stipendija  skiriama Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų antro – ketvirto kursų studentui vieneriems metams.

 1. Stipendija siekiama skatinti inžinerinių, agronominių, verslo ir viešosios vadybos studijų programų studentus domėtis techninėmis, technologinėmis, vadybinėmis naujovėmis, lavinti užsienio kalbas, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, ugdyti inžinerines, agronomines vadybines kompetencijas.
 2. Stipendija skiriama kasmet vieneriems metams naujų studijų metų pradžios proga (iki rugsėjo 30 d.) .
 3. Stipendija gali būti nutraukta vasario mėn., jeigu gavęs stipendiją studentas turi akademinių įsiskolinimų pasibaigus pirmajam jo studijų semestrui. Tokiu atveju stipendijai gauti antrajame studijų semestre skelbiamas konkursas kitiems pažangiems studentams ir ji pradedama mokėti nuo kovo mėn.
 4. Vardinės stipendijos gavėjas nepraranda teisės gauti valstybės biudžeto lėšų ar kitokias stipendijas.
 5. Vardinės stipendijos dydis vieneriems studijų metams: II kurso studentams – 80, III kurso studentams – 100, IV kurso studentams – 150 Eur/mėn.
 6. Studentas, norintis gauti vardinę stipendija iki rugsėjo 14 d. pateikia pasirašytus dokumentus Universiteto Studijų skyriui:
  1. Motyvacinį laišką;
  2. Pažymą iš dekanato apie studijas už visus semestrus.
 7. Kandidatai vertinami pagal motyvacinį laišką. Pirmenybė teikiama studentams, norintiems atlikti praktiką ar įsidarbinti įmonėje.
  Studentų, gavusių AB „Lytagra“ vardinę stipendiją, sąrašas

AB „East West Agro“  vienkartinės stipendijos

 1. AB „East West Agro“ dvi vienkartinės stipendijos skiriamos Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų trečio ir ketvirto kurso studentams.
 2. Stipendija siekiama skatinti agronomijos studijų programos studentus gilintis į su žemės ūkio augalų auginimu susijusią mokslo visumą, lavinti užsienio kalbas, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, ugdyti kitas bendrąsias kompetencijas.
 3. Stipendija įteikiama kasmet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ( vasario 16 d.)
 4. Vienkartinės vardinės stipendijos dydis 290 eurų.
 5. Studentas, norintis gauti vienkartinę vardinę stipendiją iki vasario 10 d. el. paštu info@ewa.lt pateikia:
  1. Paraišką stipendijai gauti;
  2. Motyvacinį laišką;
  3. Papildomai gali atsiųsti instituto direktoriaus pasirašytą rekomendaciją.
 6. Kandidatai vertinami pagal paskutinės sesijos specialybės, dalykų vidurkį, ir paskutinį užsienio kalbos egzamino įvertinimą. Pirmenybė teikiama studentams kilusiems iš kaimo vietovės.
 7. Vardinės stipendijos gavėjas nepraranda teisės gauti valstybės biudžeto lėšų ar kitokių stipendijų.
  Studentų, gavusių AB „East West Agro“ vienkartines stipendijas, sąrašas

Kazimieros Varnaitės – Masiokienės stipendijų fondo vienkartinė stipendija

Studentai, norintys gauti šią stipendiją, studijų metų pradžioje turi kreiptis į Agronomijos fakulteto dekanatą. Konkursui teikiami šie dokumentai: prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją; gyvenimo-studijų aprašymas; pažyma apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį; pažyma apie mažas šeimos pajamas.

Stipendijos skyrimo tvarka:
1. Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondo (Lietuvių fondas) vienkartinė stipendija skiriama socialiai remtiniems ir gerai besimokantiems pirmosios pakopos nuolatinių studijų  Maisto žaliavų kokybės ir saugos bei antrosios pakopos Augalinių žaliavų kokybės ir saugos studijų programų studentams;
2. Vardine  stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, suteikti studentui socialinę paramą, ugdyti studentų pilietiškumą;
3. Kiekvienais mokslo metais skiriama 200-350 JAV dolerių vienkartinė vardinė stipendija;
4. Stipendininkas nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
Studentų, gavusių Kazimieros Varnaitės – Masiokienės vienkartinę vardinę stipendiją, sąrašas

Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų vardinė premija

Ši premija įsteigia prisiminti agronomus Stasę Cukuraitę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus, aktyvius Lietuvių skautų sąjungos ir Akademinio skautų sąjūdžio narius, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puoselėti reikšmingiausias agronomines tradicijas Lietuvoje.

1000 JAV dolerių vienkarti premija skiriama kasmet vienam antrų metų Agronomijos fakulteto studentui(-ei). Steigėjas pageidauja, kad kandidatas(-ė) priklausytų skautų arba kitai nevyriausybinei jaunimo organizacijai, būtų pasireiškęs(-usi) jų veikloje ir parodęs(-džiusi) ypatingą darbštumą ir sugebėjimus, būtų našlaitis arba iš nepasiturinčios šeimos, būtų iš Žemaitijos. Aukščiau išvardyti atrankos kriterijai yra išdėstyti prioritetų tvarka, atrenkamas tas kandidatas, kuris atitinka daugiausia kriterijų.

Kandidatai atrankos komitetui turi pristatyti: Curriculum vitae, visuomeninės veiklos apibūdinimą, savo ateities tikslų – siekių – vilčių išreiškimą, akademinę pažymą apie pažymius ir dviejų dėstytojų bei skautiškos ar jaunimo nevyriausybinės organizacijos vadovo rekomendacijas.

Kandidatai prašymus Universitetui turi pateikti iki balandžio 1 d. Studentai gaunantys Steigėjo premiją, nepraranda teisės gauti Valstybinę stipendiją.
Studentų, gavusių Vydūno jaunimo fondo Stasės Cukuraitės ir Vaclovo Tallat-Kelpšų vienkartinę vardinę premiją, sąrašas

Agronomijos fakulteto studentų, gavusių Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas, sąrašas

Agronomijos fakulteto studentų, gavusių  Igno Kaunelio stipendijų fondo vienkartinę vardinę stipendiją, sąrašas