Žmogaus ir gamtos sauga 2013 | VDU Žemės ūkio akademija

Žmogaus ir gamtos sauga 2013

 Pirma dalis
TURINYS

ERGONOMIKA, PROFESINĖ SAUGA IR APLINKOSAUGOS INŽINERIJA

 Gintė Jonkutė, Jurgis Kazimieras Staniškis. Situacijos tausojančio vartojimo ir darnios gamybos srityje įvertinimas Lietuvos įmonėse  9
 Imants Bertaitis, Dace Brizga, Vija Ozolina.
A Pedagogical Experiment in Competence Promotion for Occupational Safety and Health Specialists
 13
 Sergej Nikolajevič Pavlov, Oleg Igorevič Tichomirov. Моделирование процесса управления безопасностью труда  17
 Tautvydė Danilčikaitė, Juozas Kameneckas. Individualių namų ūkių šildymo įtaka Kauno miesto aplinkos oro kokybei: taršos kietosiomis dalelėmis vertinimas  21
 Povilas Šniauka, Anicetas Strakšas. Piktžolių kontrolė infraraudonaisiais spinduliais  25
 Tomaš Veliseičik. Perpildytų miltelinių gesintuvų gesinimo efektyvumo tyrimai  28
 Kazys Serbenta, Algimantas Mieldažys, Lina Narbutienė, Zenonas Martinkėnas. Traumatizmo prevencijos tobulinimas kompleksinės profesinės atrankos būdu  32
 Karolis Šikšnius, Ramūnas Mieldažys. Oro taršos dulkėmis tyrimas medienos apdirbimo įmonėje  35
 Vytautas Miknevičius, Jūratė Nadzeikienė, Ričardas Butkus. Oro taršos degalinių aplinkoje tyrimai  39
 Kristina Drėzienė, Gediminas Vilkevičius. Profesinės rizikos veiksniai gaminant plastiko gaminius  43
 Darius Sabas, Algimantas Mieldažys. Pavojingų rizikos veiksnių tyrimas naudojant prikabinamąsias žemės ūkio mašinas  47

APLINKA IR SVEIKATA

 Regina Gražulevičienė, Asta Danilevičiūtė. Integruotos ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspozicijos poveikio vaikų sveikatai Europoje tyrimo projektas HELIX  53
 Vida Stravinskienė. Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos pramonės sektorių  57
 Inga Uždanavičiūtė, Regina Gražulevičienė. Miesto parkų reikšmė vaikų fizinei raidai  61
 Audrius Dėdelė, Dovilė Čiuldienė, Auksė Miškinytė. Kietųjų dalelių koncentracijos poveikis Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonų darželius lankančių vaikų susirgimo bronchitu rizikai  65
 Sandra Andrušaitytė, Regina Gražulevičienė. Miesto parkų kaimynystės ryšys su ikimokyklinio amžiaus vaikų astma  69
 Dovilė Laurinavičienė, Eglė Cikockaitė, Irma Šliumpaitė. Cd ir Pb koncentracija mėsos, žuvies, pieno produktuose, vaikų maiste, daržovėse ir aliejuje  73
 Aušra Steponavičienė, Nijolė Vasiliauskienė, Ingrida Kraujutienė, Marija Stankevičienė. Žaliavinio pieno įtaka pieniškų patiekalų kokybei  77
 Lina Tamoliūnaitė, Vida Stravinskienė. Kėdainių miesto įtaka Nevėžio upės vandens kokybei  80
 Audrius Dėdelė, Auksė Miškinytė. Dispersinio ADMS-Urban modelio taikymas NO2 koncentracijos sklaidos nustatymui Kauno mieste  84
 Antanas Lankelis. Tausojamo turizmo potencialas Druskininkų kurorto rekreacinėje sistemoje  88
 Darius Verbickas. Biologinio kuro naudojimas ir tolimesnė plėtra Lietuvoje  91
 Vilija Snieškienė, Antanina Stankevičienė. Lietuvos miestų gatvių želdinių priežiūros problemos  95
 Kristina Ramanauskienė, Vitalis Briedis, Asta Inkėnienė, Violeta Usė, Raimonda Brunevičiūtė, Daiva Leskauskaitė, Ada Stelmakienė. Pusiau kieto propolio preparato sudėties modeliavimas ir kokybės vertinimas  99
 Nijolė Vaitkevičienė, Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Maria Jeznach, Marek Gajewski. Natūralūs produktai vartojimui – spalvoti bulvių traškučiai  102
 Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Antanas Šarkinas. Paprastojo putino Viburnum opulus vaisių sulčių antibakterinių savybių tyrimai  106
 Liudmila Tripolskaja, Danuta Romanovskaja, Ingrida Verbylienė, Alvyra Šlepetienė. Tarpinių pasėlių panaudojimas dirvožemio organinės anglies stabilizavimui ir kritulių filtracijos mažinimui  110
 Dovilė Laurinavičienė, Karolina Žalynaitė, Irma Šliumpaitė. Nitratų koncentracija lietuviškose ir kitų šalių lapinėse daržovėse, parduodamose Lietuvos prekybos tinkluose  114
 Dovilė Laurinavičienė, Asta Gražytė, Irma Šliumpaitė. Cd ir Pb koncentracija paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) antžeminėje dalyje ir šaknyse skirtingose taršos zonose  118
 Dovilė Laurinavičienė, Audrius Dėdelė. Dviejų pasyvaus kaupimo metodų azoto dioksido koncentracijai nustatyti palyginimas  122
 Asta Danilevičiūtė, Ugnė Gyvytė. Žmogaus TNF-α geno -308 g/a polimorfizmas Kauno moterų populiacijoje ir TNF-α geno sąsajos su plaučių ligomis  126
Tomas Gražulevičius, Valdemaras Vizbaras. Žmonių rekreacijos gamtoje gerinimas, aktyvinant dėmesį ir fizinį užimtumą 130
Kristina Dėdelienė, Audrius Dėdelė. Oro tarša priežemio ozonu ir jo poveikis žmogaus sveikatai ir augalijai 133
Jurgita Švedienė, Vita Raudonienė, Danguolė Bridžiuvienė, Algimantas Paškevičius. Eterinių aliejų fungicidinių savybių įvertinimas 137
Irena Januškaitienė. Stiprios kadmio koncentracijos poveikis dviejų veislių ‚Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ žirnių fotosintezei ir augimui 140
Irena Januškaitienė. 3 kJ UV-B spinduliuotės poveikis Pisum sativum L. ir Lactuca sativa L. fotosintezei ir augimui 144
 Judita Varkulevičienė. Drėgnųjų atogrąžų augalų įvairovės tyrimai oranžerijoje ir jų panaudojimas interjere  148
 Jonė Venclovienė, Agnė Raulonytė, Jolanta Stašionytė, Rūta Bartusevičiūtė. Heliofizikinių sąlygų ir skubios stacionarizacijos dėl ūmių koronarinių sindromų ryšys skirtingose Saulės aktyvumo fazėse  152

SPECIALŪS STRAIPSNIAI

Borisas Melnikas. Darni plėtra, žmogaus ir gamtos sauga: internacionalizavimo procesai ir nauji iššūkiai 159
Libertas Klimka. Liaudies meteorologija: ilgalaikiai ir trumpalaikiai orų spėjimai 163

__________
__________________________
________________________________________
__________________________
__________

Antra dalis
TURINYS

EKOLOGIJA, DARNI MIŠKININKYSTĖ

 Joris Karpavičius. Kauno ąžuolyne augančių seniausių ąžuolų radialiojo prieaugio ypatumai  9
 Jolita Abraitienė, Vitas Marozas. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita 2012 m. Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje  12
Povilas Žemaitis, Vidas Stakėnas, Remigijus Ozolinčius, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, Gediminas Čapkauskas. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst) lajų būklės ir ir medžių pažeidimų kaita ir priežastys  16
 Marius Alčauskis, Gintautas Mozgeris. Erdvinis modeliavimas miškų medienos, rekreacinei ir aplinkosauginei vertei nustatyti  20
 Sandra Margelienė, Vitas Marozas. Smiltyninio ir miškinio lendrūnų gausumo ir fitometrinių rodiklių kitimas po atvejinių kirtimų Jonavos urėdijoje  24
 A. Jędraszak, M. Puchała, A. Sobczak, W. Pazdrowski, K. Skrzypek, K. Kaźmierczak. Mechanical parameters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood and its different moisture conditions  28
 K. Skrzypek, A. Kajetanek, W. Pazdrowski. The degree of self-pruning the stems of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and development of the conductive surface (Pp) and the conductive surface of annual rings (pps)  32
 K. Skrzypek, A. Pulikowski, W. Pazdrowski. The degree of self-cleaning of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and its relation to the conditions of growth  36
 K. Skrzypek, Kowalewski, W. Pazdrowski. Comparison of the dynamics of heartwood formation with conductive area (Pp) and ring conducting area (Pps) in Scots Pine (Pinus sylvestris L.)  39
 K. Skrzypek, M. Litner, W. Pazdrowski. The dynamics of diameter increase in correlation to the proportion of sapwood and hardwood in stems of Scots Pine (Pinus sylvestris L.)  42
 K. Skrzypek, P. Grabarczyk, W. Pazdrowski. The increment in height, in diameter and volume dynamics in relations to sapwood and heartwood share in stems of Scots pine growing on fresh mixed coniferous forest  45
 Renata Dagiliūtė, Laura Kaktytė. Miškingumo pokyčiai Lietuvoje ir įtaka klimato kaitai 2010-2020 m.  48
 Gintarė Sujetovienė. Kėdainių miesto oro kokybės vertinimas pagal kerpių fiziologinius pakitimus  52
 Halina Safronova, Emilija Kolomiec, Zinaida Aleščenkova, Vladimir Padutov, Vladislav Kupcov, Natalija Melnikova. Применение микробных препаратов для выращивания микроклональных саженцев березы  56
 Juozas Pekarskas, Anželika Raškauskienė, Algirdas Gavenauskas. Skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtaka ekologiškų miglinių javų biometriniams rodikliams ir segetalinei florai  60
 Živilė Barkauskaitė, Juozas Pekarskas, Andželika Raškauskienė. Skystų organinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų miglinių javų grūdų derlingumui, cheminei sudėčiai ir elektrocheminėms savybėms  64
 Inga Bačelytė, Vytautas Oškinis. Gencijoninio melsvio (Maculinea rebeli, Lepidoptera) melsvojo gencijono (Gentiana cruciata) ir ekologiniai ryšiai  68
 Paulius Sabaliauskas, Nomeda Sabienė. Skirtingų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio potencialiajam rūgštingumui  71
 Eglė Markevičiūtė, Giedrė Vitkauskaitė. Ultravioletinės spinduliuotės įtaka vasarinių miežių augimui ir oksidacinio streso stiprumui  75
 Vytautas Pėstininkas, Rimantas Vaisvalavičius. Uždaruose gruntuose integruotai auginamų pomidorų apsaugos priemonių palyginimas  79
 Elvyra Gruzdevienė, Zofija Jankauskienė. THC sukaupimo dinamika Lietuvoje augintuose pluoštinių kanapių augaluose  82
 Vida Stravinskienė. Turizmo sektoriaus būklės vertinimas darnaus vystymosi požiūriu  86
 Vaiva Genutytė, Laima Česonienė. Plungės miesto nutekamųjų vandenų įtaka Mažosios Sruojos vandens kokybei  90
 Toma Kamblevičiūtė, Gintarė Sujetovienė. Lankytojų poveikis dirvožemiui ir augalijai miestų rekreacinėse vietose  94
 Vaida Petkevičiūtė, Vitas Marozas. Žolinės augalijos pokyčiai AB „Achema“ poveikio zonoje  98
 Danguolė Petrikienė. Ekologinės etikos problemos ir perspektyvos globalizacijos procese  102
 Sauchyts Tatjana Leanidauna, Ekaterina Solovyeva, Zinaida Aleschenkova. Влияние интродукции штаммов  ризобактерий и арбускулярно-микоризных грибов на микробное сообщество ризосферы тритикале  105
 Regina Malinauskaitė. Struktūrizuoto vandens įtaka augalų daigumui ir augimui 108
Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Lina Marija Butkevičienė, Robertas Kocteckas. Priešsėlių įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir dirvožemio fermentų aktyvumui skirtingose sėjomainose 111
Irena Pranckietienė, Viktoras Pranckietis, Rūta Dromantienė, Edita Mažuolytė Miškinė. Humuso rūgščių panaudojimas miežių biologinio potencialo didinimui 115
Regina Malinauskaitė. Svetimkraštės rūšies – Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowsky) invazyvumas Kauno Aukštųjų Šančių ąžuolyne 118
Rita Pupalienė, Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Kristina Bajorienė. Organinių mulčių poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje 121
Juozas Pekarskas, Jolanta Sinkevičienė. Biologinių preparatų įtaka ekologiškai auginamų miglinių javų ligotumui 125
Renata Dagiliūtė, Rasa Paulauskaitė. Veiksniai, lemiantys aplinkai palankių paslaugų pasirinkimą 129
Jūratė Žaltauskaitė. Kauno mieste tekančių mažų upelių vandens kokybės įvertinimas 133
Austra Dikšaitytė, Irena Januškaitienė, Irma Šliumpaitė. Padidintų CO2 koncentracijų poveikis ankštinių šeimos kultūrinio augalo Pisum sativum L. ir piktžolės Melilotus alba Medik. fotosintezės rodikliams ir augimui 137
Agnė Čypaitė, Jūratė Žaltauskaitė. Municipalinių nuotekų toksiškumas aukštesniesiems vandens augalams ir vėžiagyviams 141
Galina N. Tchoupakhina, Elena Yu. Maltseva, Nataliya Yu. Tchoupakhina, Raisa L. Poltavskaya. Pool of water-soluble antioxidants in some plants of the Kaliningrad region 145

  KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRA IR REKREACIJA

 Romualdas Povilaitis, Onutė Drobelienė. Profsąjungų vaidmuo sprendžiant žmogaus ir aplinkos dermės rekreacinėje veikloje Lietuvos saugomose teritorijose problemą 151
 Algimantas Mečislovas Olšauskas. Augalai gyvenamojo pastato eksterjere: balkonų apželdinimas 155