Žmogaus ir gamtos sauga 2014 | VDU Žemės ūkio akademija

Žmogaus ir gamtos sauga 2014

Pirma dalis
TURINYS

ERGONOMIKA, PROFESINĖ SAUGA IR APLINKOSAUGOS INŽINERIJA

 Imants Bertaitis, Dace Brizga, Vija Ozolina. The classification of occupational health and safety specialists` competences  9
 Greta Zdanavičiūtė, Ričardas Butkus. Per rankas veikiančios vibracijos perdavimo priklausomybė nuo rankos ir darbo priemonės sąlyčio jėgų  12
 Tomas Puskunigis, Ričardas Butkus. Traktorininką veikiančių triukšmo lygių ir ekspozicijos tyrimai 16
 Ramūnas Mieldažys, Algirdas Jasinskas, Inga Ulozevičiūtė. Triukšmo ir vibracijos tyrimas smulkinant medienos atliekas  20
 Gediminas Vilkevičius, Aušra Žievienė. Rizikos veiksniai atliekant miško ruošos darbus  24
 Justina Andriukaitytė, Gediminas Vilkevičius. Rizikos veiksniai atliekant žemės ūkio mašinų techninę priežiūrą 27
 Albinas Šukys, Ričardas Butkus. Triukšmo ir dulkėtumo tipinėje Lietuvai karvių fermoje tyrimai  30
 Neringa Mikelaitytė, Gediminas Vasiliauskas. Mokymo auditorijų akustinės aplinkos tyrimas  34
 Algimantas Mieldažys, Ramūnas Mieldažys. Dirbančių žemės ūkyje saugos ir sveikatos būklės tyrimas  38
 Alvydas Laurinėnas. Mokymo kalvės apšvietimo tyrimas  42
 Monika Mikoliūnienė. Kėlimo įrenginių priežiūros ir operatorių mokymo tyrimai  45
 Algimantas Mieldažys. Darbuotojų saugos, sveikatos ir gerovės užtikrinimas įgyvendinant socialinės atsakomybės standartus  48
 Algirdas Jasinskas, Inga Ulozevičiūtė, Vytautas Kučinskas. Katilo efektyvumo ir kenksmingų medžiagų emisijų įvertinimas deginant energetinius augalus 52
 Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Hryhorij Kaletnik, Dainius Steponavičius. Theory of breakup of pesticide drops in turbulent flow during plant spraying 56
 Владимир Владимирович Донец, Aлександр Aлександрович Броварец, Вадим Владимирович Бровченко. Полевой гиперспектральный аппаратурно-программный комплекс нового поколения для дистанционного определения состояния растительности 60
 Станислав Смолинский. Анализ системы «зерноуборочный комбайн-биосреда» при адаптации к условиям работы 64
 Aлександр Aлександрович Броварец. Прогностически-компенсационная технология переменных норм внесения технологического материала на основе данных мониторинга почвы 68
 Paulius Kerpauskas, Tomas Ūksas. Saulės energijos transformavimas augalo lapo žiotelėse kintant lapo temperatūrai 72
 Eglė Jotautienė, Antanas Pocius, Raimundas Pažėra, Ramūnas Mieldažys. Investigation of noise radiated by traffic at the intersection of roads 75
 Sonata Kerpauskienė, Asta Garmienė, Ada Azaravičienė. Oro tarša Kauno mieste 79
 Povilas Šniauka, Remigijus Zinkevičius. Skystų mineralinių trąšų skersinio paskleidimo tolygumo tyrimai  82
 Andrius Baublys, Remigijus Zinkevičius, Dainius Steponavičius, Tadas Bartkus. Augalų lapų optinių savybių analizės jutiklių OptRx naudojimas tręšiant kviečius 86
 Judita Medėkšaitė, Rasa Čingienė. Gyvulininkystės objektų skleidžiamą taršą įtakojančių veiksnių analizė 90

SPECIALŪS STRAIPSNIAI

 Оксана Булгакова. Влияние „Хрущевской оттепели“ на жизнь интеллигенции Украины  97
 Наталия Будзанивская. Общественно-политическая деятельность Владимира Вернадского в период гетманата П. Скоропадского 100

__________
__________________________
________________________________________
__________________________
__________

Antra dalis
TURINYS

APLINKA IR SVEIKATA

 Sandra Andrušaitytė, Regina Gražulevičienė. Tabako dūmų poveikis Kauno miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų astmai 9
 Inga Uždanavičiūtė, Regina Gražulevičienė. Tabako dūmų ekspozicijos poveikis Kauno ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui ir nutukimui 13
 Birutė Balsevičienė, Liuda Šinkariova. Aplinkos poveikis vaikų psichologinei raidai: teoriniai modeliai  17
 Deivydas Kiznys, Jonė Venclovienė. Geomagnetinio aktyvumo bei saulės vėjo sąsajos su ligonių, susirgusių ūmiais koronariniais sindromais, sveikatos būklės rodikliais 21
 Akvilė Bernotaitienė, Asta Danilevičiūtė. Aplinkos tabako dūmų ekspozicija ir ADAM33 geno vieno nukleotido polimorfizmo ryšys su astma 25
 Auksė Miškinytė, Audrius Dėdelė. Fizinio aktyvumo nustatymas ir jo priklausomybė nuo pasirinkto kelionės tipo 29
 Monika Sakalauskaitė, Audrius Dėdelė. Ekologiniai ūkiai Lietuvoje 33
 Miglė Juknaitė, Audrius Dėdelė, Kristina Dėdelienė. Priežemio ozono koncentracijos sklaida Kauno mieste ir jos ryšys su meteorologinėmis sąlygomis 2013 metais 36
 Sandra Šiburskytė, Vida Stravinskienė. Pakruojo miesto ir dvaro parko želdinių būklės vertinimas 39
 Vilija Snieškienė, Antanina Stankevičienė, Rimantas Vaisvalavičius. Vyraujančios Alytaus miesto želdynuose medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) ir dirvožemio būklės stebėsena  43
 Donatas Šernas, Vida Stravinskienė. Girionių parko oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodais 47
 Наталия Чупахина, Елена Мальцева, Галина Чупахина, Павел Федураев. Влияние климатических условий Приморской зоны на накопление растениями рутина 51
 Ольга Канделинская, Елена Грищенко, Валентина Домаш, Ирина Сысой, Наталья Шуканова, Татьяна Шман, Анатолий Таганович, Елена Девина, Павел Белый, Владимир Разлуцкий, Нийоле Савицкене, Юрга Бернатонене, Арунас Савицкас. Белки высших водных растений Беларуси: роль в адаптации к действию неблагоприятных факторов среды и возможное применение в медицине  54
 Deimantė Rimkutė, Dovilė Laurinavičienė, Lina Trečiokaitė. Sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Ni, Cr) koncentracijų kitimas Kulpės upės vandenyje 2000–2004 ir 2013 metų laikotarpiu 58
 Stefanija Misevičienė. Kiaulininkystės komplekso mėšlu tręšiamų laukų poveikis fosforo kaitai drenažo ir paviršiniame vandenyje 62
 Aurelija Rudzianskaitė. Nitratų koncentracijos kaitos tyrimai Kėdainių rajono šachtinių šulinių vandenyje  66
 Jurgita Švedienė, Vita Raudonienė, Algimantas Paškevičius. Dezinfekcinių priemonių poveikis mikroorganizmams 69
 Simona Šuštauskaitė, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška, Zita Barsteigienė, Mantas Stankevičius, Erika Šeinauskienė,. Introdukuojamo Lietuvoje Satureja hortensis L. farmakognostinės savybės 72
 Kristina Rastenytė, Nijolė Savickienė, Audrius Maruška, Ona Ragažinskienė. Monarda didyma L. introdukcija Lietuvoje ir vaistinės augalinės žaliavos vartojimo perspektyvos 76
 Kristina Ramanauskienė, Lina Kederienė, Vilma Petrikaitė, Modestas Žilius, Ada Stelmakienė, Vaida Juškaitė Vitalis Briedis. Puskiečių sistemų su jonažolių ekstraktu modeliavimas ir biofarmacinis vertinimas  79
 Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Pranas Viškelis. Biologiškai aktyvių medžiagų kiekių kitimas sodinių šilauogių uogose laikymo metu 82
 Irena Januškaitienė, Eventas Šaučiūnas. Triticum aestivum L. fotosintezės rodiklių atsakas į pavienį ir kompleksinį UV-B spinduliuotės ir ozono poveikį 86
 Irena Januškaitienė, Martynas Klepeckas, Giedrė Kacienė. Vienodų Cd ir Cu koncentracijų poveikio vasarinių miežių (Hordeum vulgare) morfologiniams ir biocheminiams rodikliams palyginimas 90
 Irena Januškaitienė. Pisum sativum L. ir Spinacia oleracea L. fotosintezės rodiklių pokyčiai silpnos UVB spinduliuotės poveikio dieną ir po kelių parų 94
 Monika Smulkytė, Vytautas Oškinis. Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) būklė Šauklių riedulyne (Salantų regioninis parkas)  98
 Eglė Šiupieniūtė, Vida Stravinskienė. Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklės pokyčiai dėl keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) pažeidimų Kauno mieste 102
 Audronė Minelgaitė, Jūratė Žaltauskaitė. Dirvožemio užterštumo kadmiu poveikis vaistinių čiobrelių (Thymus Vulgaris) kokybei 106

__________
__________________________
________________________________________
__________________________
__________

Trečia dalis
TURINYS

 EKOLOGIJA, DARNI MIŠKININKYSTĖ

 Greta Panitauskaitė, Jolita Abraitienė, Aida Stiklienė. Meteorologinių veiksnių įtaka efemeroidų fenologiniams tarpsniams 2013 metais 9
 Raminta Klimavičienė, Nomeda Sabienė, Vitas Marozas, Jurgita Sasnauskienė. Miškų kirtimų poveikis jų paklotės ir dirvožemio fizikinių savybių bei tirpios organinės medžiagos pokyčiams  13
 Gediminas Čapkauskas, Vidas Stakėnas, Povilas Žemaitis. Vėjo sukelti medžių pažeidimai plynose pušynų ir eglynų kirtavietėse bei su jomis besiribojančiuose medynuose 17
 Simona Martišienė, Vitas Marozas. Svetimkraščių medžių rūšių plitimo medynuose tyrimai Rambyno regioniniame parke 21
 Karolis Leišis. Svetimkraščių trako rūšių paplitimas Lietuvos miškuose  25
 Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, Gintarė Stanulytė. Sausa masė ir azoto bei fosforo koncentracijos skirtingose pušų lajų dalyse 28
 Enrika Panitauskaitė, Jolita Abraitienė, Vitas Marozas. Sumedėjusios augalijos kaita Vištytgirio botaninio-zoologinio draustinio miško aikštėse 32
 Lina Straigytė, Audrius Pagojus. Skirtingų medžių rūšių įtaka medynų dirvožemio rūgštingumui  36
 Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Marcin Nawrot, Katarzyna Kaźmierczak. Forest as a deposit of historical mementos  39
 Katarzyna Kaźmierczak, Agnieszka Jędraszak. The influence of crown lenght on tree stability 42
 Katarzyna Kaźmierczak, Agnieszka Jędraszak, Katarzyna Skrzypek. The relative length and length of the crown of 35-year-old pine trees and its relationships with growth space 45
 Katarzyna Kaźmierczak, Agnieszka Jędraszak, Tomasz Najgrakowski. Tree volume increment and crown volume 48
 Katarzyna Skrzypek, Agnieszka Jędraszak, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Łukasz Stańczak. A relation between biometric features of crowns and conducting area shares in the Scotch pine stems (Pinus sylvestris L.) impact of the form of pine necrotic bark (FCF) 51
 Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Marek Szymanski. Desorption strengthening of wood tissue in European larch (Larix decidua Mill.) depending on age of trees and social class of tree position in the stand  54
 Tomasz Kurek, Marek Szymanski, Witold Pazdrowski, Marcin Nawrot. Assessment of success performance of natural reforestation with common beech (Fagus sylvatica L.) initiated as a results of soil preparation in selected compartments of the Bobolice Forest Division 60
 Gintarė Sujetovienė, Laimonas Staškūnas. Klimato kaitos poveikis karpotojo beržo vystymosi laikui Lietuvoje  63
Vytautas Pėstininkas, Rimantas Vaisvalavičius. Uždaruose gruntuose  auginamų pomidorų grunto, papildomo tręšimo ir atsparumo ligoms vertinimas 66
Juozas Pekarskas. Ekologiškų trąšų įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms 69
Rita Pupalienė, Darija Jodaugienė, Kristina Bajorienė. Organinių mulčių liekamasis poveikis dirvožemio kvėpavimo intensyvumui 73
Edita Mažuolytė-Miškinė, Irena Pranckietienė, Rūta Dromantienė, Viktoras Pranckietis. Imitacinės sausros streso sąlygomis augusių vasarinių miežių sėklų kokybės tyrimai 77
Ovidijus Mikša, Ligita Baležentienė, Vitas Marozas. CO2 emisija daugiamečių žolių ir žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) pasiruošimo žiemojimui metu 81
Darius Pratašius, Nomeda Sabienė, Kristina Gritytė, Regina Vasinauskienė. Terminės piktžolių kontrolės vandens garu poveikis dirvožemio organinės medžiagos pokyčiams 85
Rasma Platače, Aleksandrs Adamovičs, Liena Poiša. Influence of fertiliser norms and variety on total nitrogen content in reed canary grass dry matter 89
Rimantas Vaisvalavičius, Irena Pranckietienė, Rūta Dromantienė, Jūratė Aleinikovienė. Soil amendment with fish processing wastes at the low positive temperature regime 92
Laura Eigirdaitė, Laima Česonienė. Paviršinio ir požeminio vandens kokybė šalia ekologinių ūkių 96
Rūta Taučikienė, Laima Česonienė. Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno filtrato kokybės tyrimai 100
Tomas Kantaravičius, Laima Česonienė, Rasa Bereišaitė. Paviršinio vandens kokybės dinamika Kauno regione 104
Antanas Lankelis. Druskininkų kurorto svarba tarptautinio turizmo kontekste 108
Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Robertas Kosteckas, Rita Čepulienė. Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka dirvožemio fermentų aktyvumui ir šaknų biomasei 111
Regina Malinauskaitė. Plačialapio skiautalūpio (Epipactis helleborine) būklė Aukštųjų Šančių Ąžuolyne 115
Regina Malinauskaitė. Antropogeninių veiksnių įtaka Sosnovskio barščio (Heracleum Sosnowskyi) invazyvumui 118
Juozas Pekarskas, Anželika Dautartė, Algirdas Gavenauskas, Aida Stiklienė. Segetalinės floros tyrimai ekologiškai ir intensyviai ūkininkaujamuose žemės ūkio augalų pasėliuose 121
Renata Dagiliūtė, Žydrūnė Bartkutė. Kas yra darnus turizmas? Žinių ir nuostatų tyrimas 125
Renata Dagiliūtė, Inga Žiukelytė. Economy growth, energy consumption and climate change: Lithuanian case 129