Žmogaus ir gamtos sauga 2017 | VDU Žemės ūkio akademija

Žmogaus ir gamtos sauga 2017

TURINYS

ERGONOMIKA, PROFESINĖ SAUGA IR APLINKOSAUGOS INŽINERIJA

Ričardas Butkus, Arūnas Lupeika. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo mažose ir vidutinėse įmonėse problemos 9
Dace Brizga, Vija Ozolina, Uldis Karlsons, Linards Sisenis. Ergonomic aspects of the study process in higher education 13
Aušra Stankiuvienė, Jurgita Šakėnaitė. Ergonominių rizikos veiksnių valdymo svarba statybos įmonėse 16
 Gediminas Vilkevičius. Principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas tvarkant komunalines atliekas 20
 Aistė Čiuladaitė, Rasa Čingienė. Skirtingų galvijų mėšlo tvarkymo sistemų įtaka oro taršai 24
 Deividas Pečkauskas, Laimis Bauša, Dainius Steponavičius, Aurelija Kemzūraitė, Ernestas Zaleckas. Rapsų ankštarėlių sandariklių nunešimo pavėjui tyrimai 27
 Egita Kraniauskaitė, Gediminas Vasiliauskas. Rankinių mašinų darbinių dalių dėvėjimosi įtaka rankas veikiančiai vibracijai 31
 Aldutė Liaudenskienė, Ričardas Butkus. Ultravioletinės spinduliuotės suvirintojų darbo vietose tyrimai 35

APLINKA IR SVEIKATA

Sandra Andrušaitytė, Regina Gražulevičienė. Žmogaus Biomonitoringas ir Eksposomo nustatymas įgyvendinant HELIX projektą 40
 Inga Petravičienė. Gyvenamosios vietos skirtingos žalumos gausos ekspozicijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui 44
 Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Vilma Kaškonienė, Paulius Kaškonas. Impact of clear-cuttings on the condition of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) population 48
 Kristina Raitelaitytė, Arvydas Rutkauskas, Jana Radzijevskaja, Svetlana Markovskaja, Judita Žukauskienė, Algimantas Paulauskas.  Pušūnų spyglių grybinių ligų identifikavimas 52
 Gintarė Gustaitytė, Raimondas Raudonis, Kristina Ramanauskienė. Gelių su skystuoju mažalapių liepų (Tilia cordata) žiedų ekstraktu modeliavimas ir kokybės vertinimas 56
 Gabija Gustaitytė, Kristina Ramanauskienė, Raimondas Raudonis. Pusiau kieto preparato su lakišių žolės (Bidens tripartita) skystuoju ekstraktu biofarmacinis vertinimas 59
Jovita Kunigiškytė, Irena Januškaitienė. Trąšų poveikis Hordeum sativum L. ir Panicum miliaceum L. fotosintezės rodiklių pokyčiams esant sausros stresui 62
Skaistė Bondzinskaitė, Violeta Kleizaitė, Donatas Žvingila, Raimondas Šiukšta, Tatjana Čėsnienė. Genotoxicity assessment of polluted soil from Vilnius city using Tradescantia clone # 4430 66
Gintarė Gibiežaitė, Andrejus Ževžikovas, Augusta Ževžikovienė, Liudas Ivanauskas, Mindaugas Marksa, Asta Kubilienė. Maisto papildų, kurių sudėtyje yra valgomųjų česnakų (Allium sativum L.), miltelių, cheminės sudėties tyrimas taikant efektyviosios skysčių chromatografijos (ESC) metodą 70
Renata Rekevičiūtė, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška. Kanadinės jakšūnės (Desmodium Canadense (L.) DC introdukcija Lietuvoje 74
 Gintarė Sinkevičiūtė, Sigitas Juzėnas, Edita Meškauskaitė. Netipiški asiūkliai Equisetum telmateia Ehrh. radavietėje Neries regioniniame parke 78
 Sandra Saunoriūtė, Erika Šeinauskienė, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška. Vaistinio augalo raudonstiebio snapučio (Geranium  robertianum L.) introdukcija Lietuvoje 82

EKOLOGIJA, DARNI MIŠKININKYSTĖ

Vitas Videika, Renata Špinkytė-Bačkaitienė. Rudųjų lapių (Vulpes Vulpes L.), usūrinių šunų (Nyctereutes Procynoides L.) ir barsukų (Meles Meles L.) urvų ir urvynų bruožai, medžioklės ploto vienete „Kalesnykai“ 87
Jolanta Stankevičiūtė.  Kiaunių (Martes L.) populiacijos gausos dinamika ir jos priežastys Lietuvoje 91
Tadas Vaičiūnas, Žydrūnas Preikša. Paukščių žūtys Lietuvos keliuose 95
Kristina Pipiraitė, Žydrūnas Preikša. Pūsčios durpyno restauravimo efektyvumo įvertinimas 99
Adelė Markevičiūtė, Sigitas Juzėnas, Edita Meškauskaitė. Augalijos kaita po kirtimų Dainavos lygumos sausašiliuose 103
Laura Gaižauskaitė, Jolita Abraitienė, Gerda Šilingienė. Žolinės augalijos įvairovė po miško gaisro Jurbarko miškų urėdijoje 107
 Gerda Šilingienė, Regina Vasinauskienė. Drėgno vandens garo poveikis paprastosios pušies fitapatologiniam užkrėstumui 111
 Vilija Gurskienė, Jolita Abraitienė. Mažalapės liepos Tilia cordata Mill. fenologiniai tyrimai Kauno mieste 114
 Miglė Klimanskytė, Jolita Abraitienė. Jiesios kraštovaizdžio draustinyje žolinės augalijos projekcinis padengimas geležinkelio zonoje 118
 Jurgita Butkuvienė, Zofija Sinkevičienė, Donatas Naugžemys, Jolanta Patamsytė, Donatas Žvingila. Vandens turizmo poveikis kurklių (Batrachium) bendrijų stabilumui 122
 Ieva Petrauskaitė, Sigitas Juzėnas, Edita Meškauskaitė. Gamtotvarkos poveikis pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijoms Lietuvoje  125
 Regina Malinauskaitė. Kalninės arnikos (Arnica montana) sėklų gyvybingumo tyrimai  129
 Juozas Pekarskas, Lukas Šapranauskas. Granuliuoto mineralo serpentinito  įtaka vasariniams kviečiams  132
 Vidmantas Spruogis, Anželika Dautartė, Julija Bytautaitė. Ekologiškų bioorganinių preparatų NAGRO įtaka žieminių kviečių produktyvumui padidinti ir aplinkos taršai sumažinti 136
 Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Marina Keidan, Lina Marija Butkevičienė, Rita Pupalienė, Zita Kriaučiūnienė, Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas. Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms 140
 Ligita Baležentienė, Ovidijus Mikša. Soil respiration response to abiotic parameters in ley and winter wheat agroecosystems  144
 Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Laurynas Balkelis. Granuliuoto mineralo serpentinito  įtaka bulvių derliui, jo cheminei sudėčiai ir dirvožemio savybėms  148
 Romutė Mikučionienė, Rimantas Vaisvalavičius, Jūratė Aleinikovienė, Vita Smalstienė. Dirvožemio organinės medžiagos ir biologinio aktyvumo vertinimas skirtingose sėjomainose  152
 Juozas Pekarskas, Anželika Dautartė, Vaida Goberienė. Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka segetalinei florai  156
 Juozas Pekarskas, Anželika Dautartė, Vaida Goberienė. Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka segetalinei florai  160
 Giedrius Tamulis, Laima Česonienė. Šešupės upės ruožo Lenkija – Kaliningradas vandens kokybės įvertinimas 2010 – 2015 m.  164
 Lijana Mikalaikevičiūtė, Aida Stiklienė. Marijampolės miesto aplinkos oro užterštumo vertinimas biotestavimo metodu  168
 Екатерина Соловьева, Лилия Картыжова, Зинаида Алещенкова, Ирина Шавейко. Оптимизация способа стерилизации растительных образцов для выделения эндофитных микроорганизмов  172
 Regina Malinauskaitė. Šaldymo trukmės ir jonizuoto vandens įtaka meškionio česnako sėklų būklei  175
 Evelina Arčemaitė, Valdas Paulauskas, Mindaugas Kondratavičius. Sunkieji metalai biodujų anaerobiniame digestate  178
 Agnė Simanavičiūtė, Anželika Dautartė, Juozas Pekarskas. Įvairių rūšių kompostų kokybė  182
 Darija Jodaugienė, Aušra Marcinkevičienė, Aušra Sinkevičienė. Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) kontrolė Lietuvoje 186
 Deividas Maldaris, Valdas Paulauskas. Biomasės pelenų sudėtis ir jų panaudojimo galimybės  190

SPECIALŪS STRAIPSNIAI

Kazys Serbenta, Algimantas Mieldažys, Juozas Misevičius, Zenonas Martinkėnas, Igoris Manzurovas. Socialinės saugos tobulinimas dalykų reikšmių tyrimo būdu 196