Bioekonomikos tyrimų institutas

Instituto moto

„Bioekonomika prasideda nuo mūsų pačių pasirinkimo gyventi santarvėje su gamta“

Instituto direktorė

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė

MŪSŲ TIKSLAS

Plėtoti mokslinius tyrimus, studijas ir ekspertinę veiklą, siekiant tvaraus žiedinės bioekonomikos vystymosi.

STUDIJŲ  PROGRAMŲ KOORDINAVIMAS

Už studijų programų turinį ir kokybę Institute atsakingi studijų programų komitetai, kurie koordinuoja šias studijas:

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS– darnus bioekonomikos vystymasis.

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Bioekonomikos politikos modeliavimas.
 • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas.
 • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje.
 • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas.

MOKSLAS – VERSLUI

Bioekonomikos plėtros perspektyvoje teikiame paslaugas verslui:

 • Bioekonomikos verslo mokesčių planavimas.
 • Bioverslo kaštų apskaita ir savikainos apskaičiavimas.
 • Bioproduktų savikainos apskaičiavimas.
 • Lietuvos regionų bioekonomikos išteklių būklės ir plėtros galimybių vertinimas.

VERTINGIAUSI DARBAI

Tarptautiniu lygmeniu vykdyti esminiai projektai:

 • 2013–2016 m. Instituto mokslininkai vykdė tarptautinį mokslinių tyrimų projektą pagal septintąją bendrąją programą ir „RURAGRI ERA-NET“ „Sąveikos tarp ūkių modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje“ (RETHINK).
 • 2017 m. Instituto mokslininkai kartu su partneriais iš Norvegijos ir Latvijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu pagal viešųjų pirkimų sutartį atliko Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studiją. Šioje studijoje buvo įvertinta bioekonomikos būklė ir potencialas Lietuvoje, pateiktos rekomendacijos bioekonomikai vystyti ir inovacijoms skatinti.
 • 2019 m. Instituto mokslininkai pradėjo įgyvendinti INTERREG projektą „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius (daugiausia biologines atliekas) energijos gamybai, o taip pat gebėjimą naudoti bioenergijos gamybos atliekas aukštos pridėtinės vertės biologiniams produktams gaminti.
 • 2019 m. pradėtas vykdyti trejų metų trukmės (2019-2022) HORIZON 2020 projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (BIOEASTsUP). Projekto tikslas – remti BIOEAST iniciatyvą įgyvendinant 2030 m. viziją ir 11 Vidurio bei Rytų Europos šalių perėjimo prie bioekonomikos veiksmų planą, įtraukiant atitinkamas suinteresuotas šalis ir pabrėžiant tvarią žiedinę bioekonomiką Vidurio bei Rytų Europos šalių vyriausybių darbotvarkėse; gerinti bendradarbiavimą; remti nacionalines bioekonomikos strategijas. Projekto koordinatorius – Lenkijos valstybinis dirvožemio mokslo ir augalininkystės mokslinių tyrimų institutas.

Nacionaliniu lygmeniu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdyti esminiai projektai:

 • 2013-2014 m.  „Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014–2020 m.“
 • 2015-2016 m.  „Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės sričių išorės ir vidaus rizikos veiksniai, grėsmės ir krizės bei jų galimas poveikis“.
 • 2015–2016 m. Integruoto rizikos žemės ūkyje vertinimo ir valdymo modelio parengimas“.
 • 2016 m.  „Ūkių ekonominės ir aplinkos rizikų valdymo taikant draudimo priemones ekonominis ir finansinis pagrindimas“.
 • 2016 m. „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apmokestinimo sistemos tobulinimas“.
 • 2016 m. „Ūkininko ūkio veiklos apskaitos politikos formavimo modeliavimas tarptautinių apskaitos reglamentų kontekste“.
 • 2017 m. „Biologinio turto klasifikavimo ir vertinimo alternatyvų įtakos žemės ūkio verslo subjektų finansiniams rodikliams tyrimas“.
 • 2017-2018 m. VšĮ „Ekoagros“ suteikta ir komercializuota paslauga „Sertifikuojamų produktų ir paslaugų kainodaros formavimo modelis“.
 • 2019 m. „Lietuvos bioekonomikos strateginės nuostatos“
 • 2019 m. „Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimas“.

2016 m. Universitete startavo ES inovacijų partnerystės (EIP) projektai. EIP paramos priemonėmis remiama ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų bei kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla. Jos pagrindinis tikslas – plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės bei miškų ūkį taikant žinias ir produktų, procesų, technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų metodų inovacijas. Instituto dėstytojai vadovavo arba dalyvavo vykdant šiuos EIP projektus (2016–2019): „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras“, „Konkurencingas ūkis“ ir „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“.

Bioekonomikos tyrimų institute rengiamos daktaro disertacijos, iš kurių keturios tiesiogiai siejamos su bioekonomikos vystymusi: „Mineralinių azoto trąšų mokesčių poveikio šiltnamio efektą sukeliančioms dujų iš N2O emisijoms vertinimas“; „Optimalios mokesčių sistemos kūrimas, derinant šeimos ir valdžios interesus, žemės ūkio sektoriuje“; „Biodegalų gamybos skatinimo priemonių poveikio žemės ūkio ir maisto produktų rinkoms vertinimas“; „Ekologiškai tvaraus augimo žemės ūkyje vertinimas“.

INSTITUTO KONTAKTAI

Instituto direktorė Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
El. paštas: vilija.alekneviciene@vdu.lt
Tel. 8-37 752140

Mokslo vadybininkė
El. paštas: bioekonomikos.tyrimai@vdu.lt
Tel. 8-37 752259

Adresas:

Universiteto g.10, 323 kab. 53361 Akademija Kauno r.