Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedra

MŪSŲ TIKSLAS

Plėtoti ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslinius tyrimus, studijas ir ekspertinę veiklą, siekiant tvaraus bioekonomikos sektoriaus vystymosi.

STUDIJŲ  PROGRAMŲ KOORDINAVIMAS

Už studijų programų turinį ir kokybę Katedroje atsakingi studijų programų komitetai, kurie koordinuoja šias studijas:

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS

 • Bioekonomikos vystymasis ir indėlis įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus
 • Žemės ūkio ir maisto sistemų darnus vystymasis, konkurencingumas ir žiediškumas
 • Ekosistemų paslaugų ekonominis vertinimas
 • Žaliųjų finansų instrumentai, rinkos ir vaidmuo ekonomikos transformacijoje
 • Apskaitos ir audito tyrimai darniam ekonomikos vystymuisi

VERTINGIAUSI DARBAI

Tarptautiniu lygmeniu vykdyti  / šiuo metu vykdomi esminiai projektai:

 • Katedros mokslininkų vykdomas trejų metų trukmės (2019-2022) HORIZON 2020 projektas „Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (BIOEASTsUP). Projekto tikslas – remti BIOEAST iniciatyvą įgyvendinant 2030 m. viziją ir 11 Vidurio bei Rytų Europos šalių perėjimo prie bioekonomikos veiksmų planą, įtraukiant atitinkamas suinteresuotas šalis ir pabrėžiant tvarią žiedinę bioekonomiką Vidurio bei Rytų Europos šalių vyriausybių darbotvarkėse; gerinti bendradarbiavimą; remti nacionalines bioekonomikos strategijas. Projekto koordinatorius – Lenkijos valstybinis dirvožemio mokslo ir augalininkystės mokslinių tyrimų institutas.
 • 2019–2021 m. vykdytas INTERREG projektas „Bio-grįstos vertės grandinės atvėrimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projekto tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono (BJR) viešųjų ir privačių subjektų gebėjimą gaminti ekologiškesnę ir ekonomiškai perspektyvesnę bioenergiją, naudojant naujus biomasės šaltinius (daugiausia biologines atliekas) energijos gamybai, o taip pat gebėjimą naudoti bioenergijos gamybos atliekas aukštos pridėtinės vertės biologiniams produktams gaminti.
 • 2021 m. pradėti įgyvendinti du ERASMUS+ projektai: „Skaitmeninė mokymosi platforma Z kartai: prieinamumas prie TFAS“ (2021-2023 m.) ir „Nauja magistrantūros studijų programa „Tvari Bioekonomika“ Uzbekistane“ (2021-2024 m.).
 • 2017-2021 m. vykdytas COST programos projektas “Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje”.
 • 2019–2020 m. katedros mokslininkai dalyvavo tarptautinėje akademinės partnerystės programoje, vykdydami NAWA – Lenkijos nacionalinės akademinių mainų agentūros projektą „Mažų ūkių vaidmuo siekiant tvaraus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus vystymosi Vidurio ir Rytų Europos šalyse“.
 • 2017 m. katedros mokslininkai kartu su partneriais iš Norvegijos ir Latvijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu pagal viešųjų pirkimų sutartį atliko Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studiją. Šioje studijoje buvo įvertinta bioekonomikos būklė ir potencialas Lietuvoje, pateiktos rekomendacijos bioekonomikai vystyti ir inovacijoms skatinti.
 • 2013–2016 m. katedros mokslininkai vykdė tarptautinį mokslinių tyrimų projektą pagal septintąją bendrąją programą ir „RURAGRI ERA-NET“ „Sąveikos tarp ūkių modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje“ (RETHINK).

 

Nacionaliniu lygmeniu vykdyti esminiai projektai:

 • 2020 m. „2003-2018 m. žemės ūkio politikos priemonių tyrimas (įvertinimas), siekiant veiksmingesnės žemės ūkio politikos bei smulkių ir vidutinių ūkių ekonominio ir socialinio gyvybingumo“.
 • 2019-2020 m. „Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonominis pagrindimas“.
 • 2019 m. „Lietuvos bioekonomikos strateginės nuostatos“.
 • 2019 m. „Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimas“.
 • 2017–2018 m. VšĮ „Ekoagros“ suteikta ir komercializuota paslauga „Sertifikuojamų produktų ir paslaugų kainodaros formavimo modelis“.
 • 2017 m. „Biologinio turto klasifikavimo ir vertinimo alternatyvų įtakos žemės ūkio verslo subjektų finansiniams rodikliams tyrimas“.
 • 2016 m.  „Ūkių ekonominės ir aplinkos rizikų valdymo taikant draudimo priemones ekonominis ir finansinis pagrindimas“.
 • 2016 m. „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apmokestinimo sistemos tobulinimas“.
 • 2016 m. „Ūkininko ūkio veiklos apskaitos politikos formavimo modeliavimas tarptautinių apskaitos reglamentų kontekste“.
 • 2015–2016 m. Integruoto rizikos žemės ūkyje vertinimo ir valdymo modelio parengimas“.
 • 2015–2016 m. „Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės sričių išorės ir vidaus rizikos veiksniai, grėsmės ir krizės bei jų galimas poveikis“.
 • 2013–2014 m. „Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014–2020 m.“.

2016 m. Universitete startavo ES inovacijų partnerystės (EIP) projektai. EIP paramos priemonėmis remiama ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų bei kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendra veikla. Jos pagrindinis tikslas – plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės bei miškų ūkį taikant žinias ir produktų, procesų, technologijų, gamybos ir (arba) paslaugų metodų inovacijas. Katedros dėstytojai vadovavo arba dalyvavo vykdant šiuos EIP projektus (2016–2019): „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras“, „Konkurencingas ūkis“ ir „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“.

Taikomosios ekonomikos, apskaitos ir finansų katedroje 2020 m. apginta disertacija „Mokesčių sistemos optimizavimas derinant šeimos ūkių ir valdžios interesus žemės ūkyje“ (Erika Besusparienė), 2021 m. – dvi disertacijos: „Azoto trąšų mokesčio poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms vertinimas“ (Aušra Nausėdienė) bei „Spekuliacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis poveikio žemės ūkio produktų kainoms pasaulinėse žaliavų rinkose vertinimas“ (Algirdas Justinas Staugaitis).

Šiuo metu katedroje rengiamos daktaro disertacijos, iš kurių keturios tiesiogiai siejamos su bioekonomikos vystymusi: „Aplinkos atžvilgiu tvaraus augimo Europos Sąjungos šalių žemės ūkyje vertinimas“; „Tvaraus ūkių konkurencingumo vertinimas integruojant agroaplinkos kintamuosius“; „Aplinkos apsaugos subsidijų ekonominio ir aplinkosauginio veiksmingumo integruotas vertinimas žemės ūkyje“; „Žaliųjų finansų sąveikos su kitomis turto klasėmis ir ją lemiančių veiksnių vertinimas globalioje finansų rinkoje“.

 

KATEDROS KONTAKTAI

Katedros vedėja doc. dr. Dalia Juočiūnienė
El. paštas: dalia.juociuniene@vdu.lt
Tel. 8-37 788140

Adresas:
Universiteto g. 10, 226 kab. 53361 Akademija Kauno r.

El. paštas: tefa@vdu.lt