Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra | VDU Žemės ūkio akademija

Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra

MŪSŲ TIKSLAS

Vykdyti mokslu grįstus tvaraus žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų, kaimo vietovių integruoto vystymosi mokslinius tyrimus, studijas, eksperimentinę veiklą, aktyviai dalyvaujant žinių sklaidoje, plėtojant glaudžius ryšius su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdymo institucijomis.

STUDIJŲ PROGRAMŲ KOORDINAVIMAS

Už studijų programų turinį ir kokybę Katedroje atsakingi studijų programų komitetai, kurie koordinuoja šias studijas:

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTISŽemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų logistika ir rinkodara
 • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos organizacijose
 • Bioverslų valdymas
 • Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos vystymas

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTISKaimiškų vietovių integruotas vystymasis

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Sumanaus kaimo vystymas
 • Kultūros ir turizmo transformacijos
 • Žemės ūkio ir kaimo vystymosi subjektų bendradarbiavimas

MOKSLAS – VERSLUI

Bioekonomikos  plėtros perspektyvoje teikiame paslaugas verslui:

 • Verslo bioekonomikos srityje mokymai pagal mokslines kryptis.
 • Bioekonomikos verslo, rinkodaros, logistikos planų rengimo konsultavimas.
 • Bioekonomikos verslo užsakomieji taikomieji tyrimai.
 • Verslo bioekonomikos srityje vadybinis,  ekspertinis konsultavimas.
 • Inovatyvaus verslo bioekonomikos srityje pristatymai – nuo mokslo iki ,,Start-up’o“.

VERTINGIAUSI DARBAI

Tarptautiniu lygmeniu vykdyti esminiai projektai:

 • 2011-2015 m. Instituto mokslininkai vykdė projektą ,,Future-oriented management of European forest landscapes” (INTEGRAL), kuriuo siekta sumažinti žemės naudojimo politikos nenuoseklumą bei pasiūlyti naują miško politikos ir valdymo koncepciją, maksimaliai jautrią bei orientuotą į daugialypių ekologinių, socialinių-ekonominių ir politinių problemų sprendimą.
 • 2013-2016 m. Instituto mokslininkai vykdė projektą ,,Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources” (RETHINK), kurio tikslas – integruoti žinių visuomenės koncepciją į žemės ūkio ir kaimo vystymosi kontekstą ištiriant alternatyvius žemės ūkio vystymosi kelius, inovacijų diegimo galimybes, galimą sąveiką tarp ūkių modernizavimo ir kaimo tvarios plėtros
 • 2013-2017 m. Instituto mokslininkai vykdė projektą TEMPUS-PACARGO „Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia”, kurio tikslas sukurti palankias prielaidas Bolonijos proceso principų įgyvendinimui Rusijos agrarinio profilio studijų programų  kokybės užtikrinimo sistemoje.
 • 2016-2018 m. Instituto mokslininkai vykdė projektą ,,Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices „QUAERE: Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of Enqa Standards and Guidelines“. Šio projekto siekis: prisidėti prie dabartinės Ukrainos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistemos reformos, sukuriant priemones, užtikrinančias vidinių ir išorinių kokybės užtikrinimo sistemų veikimą.
 • 2018 m. Instituto mokslininkai vykdė projektą Esogu Tourism Camp. „The Solution Development with Approach of Rural Tourism for the Problem of Employment in Agriculture: the Model of Inonu“, Eskisehir Osmangazi University Scientific Research Projects Commission, Municipality of Inönü’’ Turkijoje. Šis projektas skirtas tarptautiniam ir nacionaliniam Inönü regiono kaip kaimo turismo objekto Turkijoje propagavimui, taip pat žemės ūkio užimtumo tvarumo kontekste didinimui, pasitelkiant studentus – savanorius.
 • 2016-2019 m. Instituto mokslininkų vykdomas projektas ,,Erasmus+ KA2 Strategic partnerships „Sustainability of Small and Family Farms“ (SOILS), kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir žemdirbių profesinių organizacijų inovatyvios pedagoginės veiklos srityje daugiausia dėmesio skiriant smulkių ir šeimos ūkių bei jų funkcijų (verslo, ekonomikos, gamybos, organizacinėms, techninėms, ekologinėms ir socialinėms) vertinimui kaimo vietovių darnaus vystymosi kontekste.

Nacionaliniu lygmeniu vykdyti esminiai projektai:

 • 2018 m. „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu“, LR ŽŪM.
 • 2016-2019 m. EIP projektas ,,Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras“, LR ŽŪM.
 • 2017-2020 m. „Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimas“, Garliavos miesto VVG.
 • Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institute rengiamos kelios daktaro disertacijos, iš kurių dvi siejamos su bioekonomikos subjektų veiklos sritimis:  Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos darnios plėtros modeliai, Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimas.

Katedros projektai

 

KATEDROS KONTAKTAI:  

Katedros vedėja doc. dr. Milita Vienažindienė
El. paštas: milita.vienazindiene@vdu.lt
Telefonas: +370 37 788141

Adresas:
Universiteto g. 10 – 404,  LT-53361, Akademija, Kauno r.

El.paštas: vkpv@vdu.lt