Informacija doktorantams

Šioje skiltyje rasite visus svarbiausius su doktorantūros studijomis susijusius dokumentus – doktorantūros reglamentus, komitetų sudėtis, studijų programas ir dalykų aprašus, planų bei ataskaitų formas bei kt.

Mokslo doktorantūros nuostatai

Mokslo doktorantūros nuostatų pakeitimai

Gamtos mokslų sritis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros informacija

Socialinių mokslų sritis

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros informacija

Vadybos mokslo krypties doktorantūros informacija

Technologijos mokslų sritis

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Žemės ūkio mokslų sritis

Agronomijos mokslo krypties doktorantūros informacija

Miškotyros mokslo krypties doktorantūros informacija

Svarbiausių dokumentų formos

Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programa
Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programos forma
Šią formą pildo kiekvienas universiteto doktorantas/-ė doktorantūros studijų pradžioje. Užpildytos, katedros (instituto) posėdyje apsvarstytos, doktorantūros komitete patvirtintos ir pasirašytos doktorantų studijų bei mokslinės veiklos programos yra pristatomos į Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrių.

Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaita
Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaitos forma
Šią formą kiekvienas universiteto doktorantas/-ė pildo du kartus per metus, pasibaigus kiekvienam studijų semestrui. Šios ataskaitos pagrindu doktorantūros studijas administruojančioje katedroje (institute) vyksta doktoranto veiklos atestacija, vėliau jos rezultatus bei siūlymus svarsto doktorantūros komitetas. Užpildytos ir pasirašytos doktorantų ataskaitų formos bei egzaminų lapai pristatomi į Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrių.

Išklausytų dalykų įvertinimai
Doktoranto išklausyto dalyko įvertinimo (egzamino) lapas
Pirmųjų dviejų studijų metų, per kuriuos doktorantai turi išklausyti nustatytą kreditų skaičių dalykų, kiekvieno semestro pabaigoje, drauge su savo ataskaitomis į Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrių turi pristatyti kiekvieno išklausyto egzamino įvertinimų lapus.

Doktoranto prašymo forma
Doktoranto prašymo forma
Šia forma pildomi įvairūs doktorantų prašymai (konferencijų lėšų finansavimui, disertacijai ginti, akademinėms atostogoms ir pan.)

Disertacijos gynimui aktualūs dokumentai

Atmintinė VDU doktorantui
F-6. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti gynimui
Čia pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos reikia parengti, ruošiantis ginti daktaro disertaciją.

Atmintinė kitų institucijų doktorantams, kurie planuoja gintis disertaciją VDU
F-7. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti gynimui ne VDU doktorantui.
Čia pateikiamas dokumentų sąrašas, kuriuos privalo paruošti kitos institucijos doktorantas, kuris planuoja gintis disertaciją VDU.

Atmintinė doktorantui, kuris ginasi disertaciją eksternu
F-17. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, ginantis disertaciją eksternu
Čia pateikiamas dokumentų sąrašas, kuriuos privalo paruošti doktorantas, planuojantis ginti disertaciją eksternu.

Prašymo rektoriui leisti gintis daktaro disertaciją forma
F-8. Prašymo leisti gintis daktaro disertaciją forma
Šitą formą pildo doktorantas, norėdamas pradėti disertacijos gynimo procedūrą.

Prašymo rektoriui leisti gintis daktaro disertaciją eksternu forma
Prašymo leisti gintis daktaro disertaciją forma
Šitą formą pildo doktorantas, norėdamas pradėti disertacijos gynimo procedūrą.

Doktoranto mokslinių publikacijų sąrašas
F-9. Doktoranto mokslinių publikacijų sąrašas
Doktorantas Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyriui pristato doktorantūros metu parengtų mokslinių publikacijų sąrašą bei tų publikacijų kopijas.

Disertacijos gynimo tarybos narių (pirmininko) sutikimai
F-11. Sutikimas būti disertacijos gynimo tarybos nariu (pirmininku)
F-11. Acceptance of membership in PhD defence council
Šią formą pildo disertacijos gynimo tarybos nariai bei pirmininkas. Sąrašą pasirašo Doktorantūros komiteto pirmininkas.

Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
F-16. Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
Daktaro disertacijos santrauka privalo būti pateikta 15 bibliotekų bei kitų institucijų. Čia yra pateikiama keletas rekomenduojamų adresatų. Doktorantas visą sąrašą parengia, pasitardamas su savo disertacijos vadovu, katedros vedėju, instituto direktoriumi ar fakulteto dekanu. Sąrašą pasirašo Doktorantūros komiteto pirmininkas. Parengtas sąrašas yra pristatomas į Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrių likus ne mažiau kaip mėnesiui iki disertacijos gynimo.

Kiti dokumentai

Sutikimas vadovauti doktorantūros studijoms
F-12. Susitikimas būti doktoranto moksliniu vadovu
F-12. Consent to be a scientific supervisor
Šią formą pildo doktoranto mokslinis vadovas doktorantūros studijų pradžioje.

Sutikimas būti doktorantūros studijų moksliniu konsultantu
F-13. Sutikimas būti doktoranto moksliniu konsultantu
F-13. Acceptance to be a scientific consultant
Šią sutikimo formą pildo doktoranto konsultantas. Doktorantas turi teisę gauti mokslinį konsultantą nuo antrųjų studijų metų.

Mokslinės veiklos ataskaita (Fiziniai ir biomedicininiai mokslai)
F-14. Fizinių ir biomedicininių mokslų mokslinės veiklos ataskaita
F-14. List of the main scientific publications
Šią formą pildo doktoranto mokslinis vadovas, konsultantas, tarybos daktaro disertacijoms ginti nariai, pirmininkas, disertacijos oponentai. Forma skirta Fizinių ir Biomedicininių mokslų atstovams.

Mokslinės veiklos ataskaita (Socialiniai ir humanitariniai mokslai)
F-15. Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinės veiklos ataskaita
F-15.List of the main scientific publications
Šią formą pildo doktoranto mokslinis vadovas, konsultantas, tarybos daktaro disertacijoms ginti nariai, pirmininkas. Forma skirta Humanitarinių ir Socialinių mokslų atstovams.

Kvalifikaciniai reikalavimai (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas)
Kvalifikaciniai reikalavimai (LMT)
Lietuvos mokslo tarybos nutarime numatomi minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studių institucijų mokslo darbuotojų pareigybiniai reikalavimai.

Kvalifikaciniai reikalavimai (Švietimo ir mokslo ministro įsakymas)
Kvalifikaciniai reikalavimai
Švietimo ir mokslo ministro įsakyme yra numatomi kvalifikaciniai reikalavimai tarybų daktaro disertacijoms ginti nariams, doktoranto moksliniam vadovui, konsultantui, disertacijų oponentui.

Mokslo krypčių klasifikatorius
Mokslo krypčių klasifikatorius
Dokumente yra pateikiami mokslo krypčių kodai bei pavadinimai. Šio dokumento prireikia, kai yra rengiama disertacijos anotacija, kurioje yra privaloma nurodyti doktorantūros studijų sritį, kryptį.

Daugiau informacijos teikia

Mokslo ir inovacijų departamento Žemės ūkio akademijos skyrius
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 227 k.
Telefonas (837) 752 254; vidinis: 2254
El. paštas: indre.bagdoniene@vdu.lt

Doktorantūros mokykla
Donelaičio g. 52 – 303, 44248 Kaunas
Telefonas (8 37) 209 815
El. paštas: doktorantura@vdu.lt